แบบฝึกจัดเป็นนวัตกรรมทางการศึกษาอย่างหนึ่ง ที่ครูนิยมใช้กันมาก  วันนี้ มีข้อ เสนอแนะในการสร้างแบบฝึกมาฝากค่ะ

                1.  ในแต่ละแบบฝึกอาจมีเนื้อหาสรุปย่อ  หรือเป็นหลักเกณฑ์ไว้ให้ผู้เรียนได้ศึกษาทบทวนก่อน

                2.  ต้องให้ผู้เรียนศึกษาเนื้อหาก่อนใช้แบบฝึก

                3.  ควรสร้างแบบฝึกให้ครอบคลุมเนื้อหา  และจุดประสงค์ที่ต้องการ  และไม่ยากหรือง่ายเกินไป

                4.  คำนึงถึงหลักจิตวิทยาการเรียนรู้ของเด็กให้เหมาะสมกับวุฒิภาวะ  และความแตกต่างของ

ผู้เรียน

                5.  ควรศึกษาแนวการสร้างแบบฝึกให้เข้าใจก่อนปฏิบัติการสร้าง  อาจนำหลักการของผู้อื่น  หรือ

ทฤษฎีการเรียนรู้ของนักการศึกษา  หรือนักจิตวิทยามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับเนื้อหา  และ

สภาพการณ์ได้

                6.  ควรมีคู่มือการใช้แบบฝึก  เพื่อให้ผู้สอนคนอื่นนำไปใช้ได้อย่างกว้างขวาง  หากไม่มีคู่มือต้อง

มีคำชี้แจงขั้นตอนการใช้ที่ชัดเจน  แนบไปในแบบฝึกด้วย

                7.  การสร้างแบบฝึกควรพิจารณารูปแบบให้เหมาะสมกับธรรมชาติของแต่ละเนื้อหาวิชา

                8.  การออกแบบชุดฝึกควรมีความหลากหลาย  ไม่ซ้ำซาก  ไม่ใช้รูปแบบเดียว  เพราะจะทำให้

ผู้เรียนเกิดความเบื่อหน่าย  ควรมีแบบฝึกหลาย ๆ  แบบ  เพื่อฝึกให้ผู้เรียนได้เกิดทักษะอย่างกว้างขวาง

และส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์อีกด้วย

                9.  การใช้ภาพประกอบเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้แบบฝึกนั้นน่าสนใจ

                10.  แบบฝึกต้องมีความถูกต้อง  อย่าให้มีข้อผิดพลาดโดยเด็ดขาด  เพราะผู้เรียนจะจำในสิ่ง

ที่ผิด ๆ  ตลอดไป

                ขอเป็นกำลังใจให้ครูไทยสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพยิ่ง ๆ ขึ้นไป