จากการถูกทวงถามที่มีเกิดขึ้นในเวทีเสมือน..ที่เกิดการ ลปรร. ในประเด็นที่ว่า "Mental Model"  ของคุณชายขอบเป็นอย่างไร ตามที่เคยวิพากษ์เชิงวิเคราะห์ ใน “ชายขอบ” กับ KM ใน สสจ.พัทลุง #1:  เริ่มต้นแบบ “งง-งง-งง” นั้น...จึงอยากบอกเล่า...แลกเปลี่ยนโดยใช้ฐานคิดจากเรื่อง Cognitive Process ในการเดินเรื่องเล่าครั้งนี้นะคะ...(ยิ้ม..ยิ้ม) (ได้ขออนุญาตจากคนต้นเรื่องแล้วนะคะ)

 

 

         

          หากมองที่กระบวนการทางปัญญาที่เกิดขึ้น...อยากบอกได้ว่าคุณชายขอบเป็นผู้ที่มีความล้ำลึกอย่างมากทางความคิดที่มีการบูรณาการศาสตร์หลายๆ ศาสตร์เข้าด้วยกัน...นั่นอาจเรียกได้ว่ามีการ "ตกผลึก" ทางความคิด...เมื่อใดที่คุณชายขอบมีสิ่งสงสัย..แล้วรับรู้ผ่านประสาทสัมผัส (sensory) ก็จะเกิดความสงสัยทางปัญญาหรือที่เรียกว่า เกิดการเสีมสมดุลทางปัญญา ดังนั้นเพื่อให้เกิด Cognitive equilibium (เกิดความสมดุลทางปัญญา)...จำเป็นต้องมีกระบวนการทำงานเกิดขึ้นในปัญญา สิ่งที่ "คุณชายขอบ"..เรียนรู้และเกิด นั่นคือ พยายามเชื่อมข้อมูลใหม่ที่รับเข้ามา..เชื่อมโยงกับข้อมูลเดิมที่มีอยู่ในปัญญา ที่สั่งสมทั้งจากประสบการณ์เดิม..และที่เป็นตัวความรู้เดิมต่างๆ ที่มี  แต่หากเมื่อใดก็ตามที่เชื่อมโยงไม่ได้ ซึ่งอาจมาจากที่ไม่มีฐานข้อมูลเดิม..สิ่งที่ "คุณชายขอบ" มักเลือกทำ...คือ..การเสาะแสวงหาข้อมูลเพิ่มเติมโดยเป็นในรูป self-learning หรือการ ลปรร. กับแหล่งความรู้อื่นๆ เพิ่มเติม จากนั้นจึงนำมาเชื่อมต่อเพื่อหาคำตอบในสิ่งที่สงสัย...และสร้างเป็นภาพความเข้าใจ...เกิดขึ้น และ Representation ออกมา...ดั่งที่เรามองเห็นผ่านได้จาก...ผลงานบันทึกที่เขียน..หรือแนวคิดที่สื่อ...และอาจเรียกสิ่งใหม่ที่ได้นี้ว่า "คุณชายขอบ" เกิด  Knowledge Construction

 

 

          และหากมองในฐานแนวคิดของ Schema ก็ยิ่งเกิดความล้ำลึกอย่างมาก เพราะผู้บันทึกมองว่า "คุณชายขอบ" น่าจะมี Schema ที่เยอะและแตก...แขนงออกไปมาก หรืออาจอธิบายบนฐานคิดของเรื่อง Thinking Process หรือ Information Processing ก็ได้อีกอย่างล้ำลึก...หากมีโอกาสคราวต่อไปอาจขออนุญาตคนต้นเรื่องนี้..วิพากษ์เชิงวิเคราะห์อีกครั้ง...(ยิ้ม)...สำหรับบันทึกนี้อาจคงพอตอบข้อสงสัยใครบางคนได้ว่า...Dr.Ka-poom มองเห็นอะไร..ทางปัญญาของคุณชายขอบ..และเมื่อใช้ Mind' eye มองลึกเข้าไป...สิ่งสำคัญที่มองเห็น คือ เจตนาที่ดีงาม..เพื่อปวงชน.."คนชายขอบ"