การทำ CAI ในระดับอุดมศึกษา

    นำเสนอ CAI   เรื่อง  บรรยากาศ             

                      สมาชิกกลุ่ม  เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ชั้นปีที่ 3

        1. นายจรัญ  อู่อรุณ    2. นางสาวทิพย์วิภา ผัดอ่อนอ้าย   3. นางณิษา สิริปัญญา

          CAI  เรื่อง บรรยากาศ   

           จากการที่ได้ศึกษาหลักสูตรอุดมศึกษา ระดับปริญญาตรี 

      ในวิชาเลือกทั่วไป  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

       รหัสวิชา 001245  วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน  3(3-0)

           ศึกษาบทบาทของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งทางด้านชีวภาพและกายภาพ ได้แก่ สิ่งมีชีวิต สารเคมี  เทคโนโลยีชีวภาพ  เทคโนโลยีทางอาหาร พลังงาน ไฟฟ้า การสื่อสารและโทรคมนาคม  การเปลี่ยนแปลงของโลกและบรรยากาศที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน

         จากการศึกษาหลักสูตรดังกล่าวข้างต้น ทางคณะผู้จัดทำ จึงได้นำมาใช้เป็นแนวทางในการผลิตบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง บรรยากาศ

            จุดประสงค์ในการผลิตสื่อ CAI  เรื่อง บรรยากาศ

             1.เพื่อใช้เป็นสื่อในกิจกรรมการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา

             2.เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหา เรื่อง บรรยากาศ มากยิ่งขึ้น

          

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ณิษา สิริปัญญาความเห็น (0)