บทคัดย่อ

 

เรื่อง     รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ผู้ศึกษา          นางกาญจนา  อ่อนนิวัน

ตำแหน่ง         ครู  วิทยฐานะ ชำนาญการ

สถานศึกษา     โรงเรียนดาราพิทยาคม  อำเภอพิชัย  จังหวัดอุตรดิตถ์

วัตถุประสงค์ของการศึกษา

1.  เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกเส ริมทักษะให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 

2.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการใช้แบบฝึกเสริมทักษะของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

3.  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา

1.  ประชากร  ได้แก่  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนดาราพิทยาคม  ปีการศึกษา 2550  จำนวน 2 ห้องเรียน  รวม 53 คน

2. กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่  นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1 โรงเรียนดาราพิทยาคม  ปีการศึกษา  2550  จำนวน 1 ห้องเรียน  มีนักเรียน  28 คน  ที่ได้จากการสุ่มแบบเจาะจง

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา

เครื่องมือที่ใช้สำหรับการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วย

    1. แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความ  จำนวน  5  เล่ม

     2.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน  30 ข้อ

    3.  แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน จำนวน  12  ข้อ 

สรุปผลการศึกษา

  1.  ในภาพรวมของแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความ  มีค่าประสิทธิภาพ E1/E2 เฉลี่ย  94.49/86.36  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด  จึงสรุปได้ว่าแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความ  จำนวน 5 เล่ม  ที่ผู้รายงานสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพทุกชุด

2.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทยสูงขึ้น
     2.1  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1  ก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ย 11.04  ส่วนหลังเรียนมีค่าเฉลี่ย  26.36  นั่นคือ  เมื่อนำไปเทียบกับค่า  t  พบว่า  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ  .01  แสดงว่า  การเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ      ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงขึ้น  ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการพัฒนาข้อที่ 2
      2.2  ส่วนในปีการศึกษา 2550  นักเรียนมีระดับผลการเรียนตั้งแต่ 3 ขึ้นไป จำนวน 45 คน  คิดเป็นร้อยละ 84.91  และมีระดับผลการเรียน  2.5  ลงมา  จำนวน  8  คน   คิดเป็นร้อยละ  15.09
      2.3  ในปีการศึกษา 2550  จะเห็นได้ว่าระดับผลการเรียนตั้งแต่  3  ขึ้นไป  มีจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้น  ซึ่งเป็นที่น่าพอใจ 
จึงสรุปได้ว่า  การเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความ    ส่งผลให้นักเรียนมีระดับผลการเรียนสูงขึ้น                 3.  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อแบบฝึก  คิดเป็นค่าเฉลี่ย  4.49  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0 .57  ซึ่งอยู่ในระดับ
ความพึงพอใจมาก  จึงสรุปได้ว่าในภาพรวมของความพึงพอใจของนักเรียนต่อแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความ  จำนวน 5  เล่ม  อยู่ในระดับมาก  ส่งผลให้นักเรียนสนใจ และตั้งใจศึกษาหาความรู้  ทำให้เกิดผลการเรียนรู้บรรลุตามมาตรฐานที่กำหนด

 

 

 

แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความ

เล่มที่ 1 นิทานพาเพลิน  มี 4 เรื่อง 7 แบบฝึก

           -  มดกับตั๊กแตน 

           -  กาอยากเป็นหงส์

           -  แม่งูกับแม่เหยี่ยว

           -  สิงโตเจ้าปัญญา 

เล่มที่ 2 เจริญใจไปกับบทเพลง มี 4 เรื่อง  8 แบบฝึก

           -  ตาผุยชุมแพ

           -  คนจนผู้ยิ่งใหญ่

           -  เมดอินไทยแลนด์

           -  ฉันคือต้นไม้

เล่มที่ 3 ครื้นเครงกับบทร้อยกรอง มี 4 เรื่อง     

           8 แบบฝึก

          -  อย่าเกียจคร้านการเรียน

           -  โลภมากลาภหาย

           -  กล้วยหาย

           -  ไทยรวมกำลังตั้งมั่น

เล่มที่ 4 ฝึกสมองด้วยสารานุกรม  มี 4 เรื่อง       

           12 แบบฝึก

           -  การประดิษฐ์ผักและผลไม้

           -  นาฬิกาคอมพิวเตอร์

           -  เครื่องดนตรีไทย

            -  พันธุ์ไม้เกี่ยวกับขนบธรรมเนียม

               ประเพณีและความเชื่อ

เล่มที่ 5 สุขสมด้วยการอ่านบทความ มี 4 เรื่อง    

           12 แบบฝึก

           - "เจาะ"  นี้มีปัญหา

           - แก๊สธรรมชาติที่ใช้ในครัวเรือน     

           - ปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ

           - ประวัติและความเป็นมาของขนมจีน