การพัฒนาสื่อการสอน CAI เรื่อง ผลไม้เมืองไทย

          ศึกษาเรื่อง "ผลไม้เมืองไทย" เพื่อเป็นการผลิตสื่อการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนระดับชั้นก่อนประถมศึกษา (อนุบาล)  เป็นการบูรณาการการเรียนการสอนโดยใช้ผลไม้ไทยเป็นตัวหลักในการนำเสนอข้อมูลในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ  เป็นการเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพในด้านต่าง ๆ ให้แก่เด็กตามความถนัดและความสนใจ