หัวข้อการทำสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

สื่อ CAI

เรื่องที่สนใจจะทำสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

เรื่องที่ 1  การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 2

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  เรื่อง  "การขยายพันธุ์พืช"

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้นักเรียนทราบความหมาย  วิธีการ และประโยชน์ของการขยายพันธุ์พืช

- สามารถฝึกเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง

- สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อพัฒนาทักษะการดำรงชีวิต

สาเหตุที่จะทำบทเรียนเรื่องนี้

 เพราะจากประสบการณ์การสอน ในเรื่อง การขยายพันธุ์พืช นักเรียนคิดว่ามีวิธีการขยายพันธุ์พืชที่สามารถทำได้ด้วยตนเองเพียงวิธีเดียว คือ  "การตอนกิ่ง" เท่านั้น ดังนั้นกลุ่มของข้าพเจ้าคิดว่า น่าจะผลิตบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ในเรื่อง "การขยายพันธุ์พืช" วิธีต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความรู้  ความเข้าใจ และฝึกปฏิบัติทางด้านทฤษฎี เพื่อเป็นแนวทางในการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

เรื่องที่ 2 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การสอนแบบโครงงาน  

สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 2  ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6

สาเหตุที่จะทำบทเรียนเรื่องนี้

เพราะ  ปัจจุบันกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้แบบบูรณาการ คิดเป็น ทำเป็น  แก้ปัญหาเป็น โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข กลุ่มข้าพเจ้าจึงเห็นความสำคัญของการสอนแบบโครงงาน จึงได้จัดทำบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในเรื่องดังกล่าว เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาเป็นแนวทางในการจัดทำโครงงาน

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการจัดทำโครงงาน

2. สามารถฝึกเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง

3. สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดทำโครงงานเชิงบูรณาการ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นฤเบศร์ จันทะเดช

คำสำคัญ (Tags)#uncategorized

หมายเลขบันทึก: 20270, เขียน: 22 Mar 2006 @ 13:43 (), แก้ไข: 01 Jun 2012 @ 22:07 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)