ddress>สูตรการจำพยัญชนะต้นควบกล้ำddress>ddress>             ทรวดทรงทราบทรามทราย           ทรุดโทรมหมายนกอินทรีddress>ddress>   มัทรี  อินทรีย์มี                                      เทริดนนทรีพุดทราเพราddress> ddress>  ทรวงไทรทรัพย์แทรกวัด                         โทรมมนัสฉะเทริงเทราddress> ddress>  ตัว "ทร" เหล่านี้เรา                                  ออกสำเนียงเป็นเสียง "ซ"ddress>ddress>