ระบบจำนวนเต็ม

ทองโคตร
จำนวนเต็มกับการดำเนินการทางคณิตศาสตร์

เค้าโครงการออกแบบการเรียนรู้  Backward  design

หน่วย  ระบบจำนวนเต็มและการดำเนินดำเนินการทางคณิตศาสตร์

วิชา  คณิตศาสตร์                    รหัสวิชา  ค31101                 ชั้น ม. 1           เวลาเรียน  13 ชั่วโมง

        ผู้สอน  ครูวรัญญา   ทองโคตร                                                    กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

.............................................................................................................................................................

1.  ความคิดรวบยอด 

                1.  จำนวนเต็มประกอบด้วย จำนวนเต็มบวก จำนวนเต็มลบ และศูนย์   

                2.  จำนวนเต็มที่อยู่ทางซ้ายของเส้นจำนวนมีค่าน้อยกว่าจำนวนที่อยู่ทางขวามือของเส้นจำนวน

                3.  ค่าสัมบูรณ์มีค่าเป็นจำนวนเต็มบวกและจำนวนตรงกันข้ามคือจำนวนที่มีค่าสัมบูรณ์เท่ากันแต่เป็นจำนวนเต็มต่างชนิดกัน 

                4.  การบวกจำนวนเต็มบวกด้วยจำนวนเต็มบวก  ให้นำจำนวนมาบวกกันแล้วตอบเป็นจำนวน

เต็มบวก

                5.  การบวกจำนวนเต็มลบด้วยจำนวนเต็มลบ  ให้นำจำนวนมาบวกกันแล้วตอบเป็นจำนวนเป็นลบ

                6.  การบวกระหว่างจำนวนเต็มบวกด้วยจำนวนเต็มลบ  ให้นำค่าสัมบูรณ์ที่มากกว่า  ลบด้วยค่า         

สัมบูรณ์ที่น้อยกว่า  แล้วตอบเป็นจำนวนเต็มบวกหรือจำนวนเต็มลบตามจำนวนที่มีค่าสัมบูรณ์มากกว่า

                7.  การลบจำนวนเต็ม  ใช้หลักการ  ตัวตั้ง -  ตัวลบ =  ตัวตั้ง  +  จำนวนตรงข้ามของตัวลบ

                8.  การคูณและการหารจำนวนเต็มบวกด้วยจำนวนเต็มบวก  จะได้ผลลัพธ์เป็นจำนวนเต็มบวก

                9.  การคูณและการหารจำนวนเต็มลบด้วยจำนวนเต็มลบ   จะได้ผลลัพธ์เป็นจำนวนเต็มบวก

                10. การคูณและการหารระหว่างจำนวนเต็มบวกด้วยจำนวนเต็มลบ  จะได้ผลลัพธ์เป็นจำนวน

เต็มลบ

2.  ความเข้าใจที่คงทน

                - ระบบจำนวนเต็ม  ประกอบไปด้วยจำนวนเต็มบวก  ศูนย์  และจำนวนเต็มลบ  และเป็นระบบที่ใช้เป็นประจำในทุกๆวัน 

                - การดำเนินการของระบบจำนวนเต็ม  มีความสำคัญและจำเป็นที่ต้องเรียนรู้เพื่อใช้ในการแก้โจทย์ปัญหาในชีวิตประจำวัน

3.  มาตรฐานการเรียนรู้

                มาตรฐาน ค1.1 :  เข้าใจถึงความหลากหลายของการแสดงจำนวนและการใช้จำนวนในชีวิตจริง

                มาตรฐาน ค1.2 :  เข้าใจถึงผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการของจำนวน  และความสัมพันธ์ระหว่างการดำเนินการต่างๆและสามารถใช้การดำเนินการในการแก้ปัญหาได้

                มาตรฐาน ค1.3 :  ใช้การประมาณค่าในการคำนวณและแก้ปัญหาได้

                มาตรฐาน ค1.4 :  เข้าใจในระบบจำนวนและสามารถนำสมบัติเกี่ยวกับจำนวนไปใช้ได้

                มาตรฐาน ค6.1 :  มีความสามารถในการแก้ปัญหา

                มาตรฐาน ค6.2 :  มีความสามารถในการใช้เหตุผล

                มาตรฐาน ค6.3 :  มีความสามารถในการสื่อสาร  การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์  และการนำเสนอ

                มาตรฐาน ค6.4 :  มีความสามารถในการเชื่อมโยงความรู้ต่างๆทางคณิตศาสตร์และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆได้

                มาตรฐาน ค6.5 :  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

4.  ความรู้และทักษะเฉพาะวิชา

                -  ระบบจำนวนเต็ม  จำนวนตรงข้าม  ค่าสัมบูรณ์

                -  การบวก  การลบ  การคูณ  และการหารจำนวนเต็ม

                -  การคิดวิเคราะห์ระบบจำนวนเต็ม

                - การแก้ปัญหาการบวก  การลบ  การคูณ  และการหารจำนวนเต็ม

                -  การประยุกต์ใช้การบวก  การลบ  การคูณ  การหารจำนวนเต็มในชีวิตประจำวัน                                                

5.  ทักษะคร่อมวิชา

                - ทักษะการอ่าน

                - ทักษะการทำงานเป็นกลุ่ม

                - ทักษะการมีส่วนร่วม

                - ทักษะการวิเคราะห์

                - ทักษะการดำเนินชีวิต

6.  จิตพิสัย

                - เห็นคุณค่าของระบบจำนวนเต็ม  และการดำเนินการของจำนวนเต็ม

7.  ลักษณะอันพึงประสงค์

                - สามารถนำหลักการเกี่ยวกับการบวก  การลบ  การคูณ  และการหารจำนวนเต็มไปใช้แก้ โจทย์ปัญหาในชีวิตประจำวันได้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การออกแบบแผนกิจกรรมการเรียนรู้ระดับหน่วยการเรียน

การประเมิน

กิจกรรม

ทรัพยากร/สื่อ

เวลา(ชม.)

1.  แบบทดสอบเลือกตอบ

1.  ให้นักเรียนศึกษาระบบจำนวนเต็ม

2. เรียนเรื่องการบวก  ลบ  คูณ  และหาร  จำนวนเต็ม

3.  สรุปหลักการบวก  ลบ  คูณ    หารทศนิยม

4.  ทำแบบทดสอบเลือกตอบ

แบบทดสอบ

5

2.  ใบงาน

1.  ทบทวนเนื้อหา  การบวก  ลบ  คูณ  หาร จำนวนเต็ม

2.  ให้นักเรียนทำใบงาน

ใบงาน

2

3.  แบบทดสอบอัตนัย

1.  ทบทวนหลักการบวก  ลบ  คูณ  หาร  จำนวนเต็ม

2.  เรียนการแก้โจทย์จำนวนเต็ม

3.  ทำแบบฝึกหัดการแก้โจทย์ปัญหาจำนวนเต็ม

4.  ทดสอบการแก้โจทย์ปัญหาจำนวนเต็ม

แบบทดสอบอัตนัย

2

4.  แก้โจทย์ปัญหาจำนวนเต็ม  โดยใช้การดำเนินการทางคณิตศาสตร์ของจำนวนเต็ม

1.  ครูอธิบายวิธีการเขียนโจทย์ปัญหาว่าครูต้องการให้นักเรียนเขียนโจทย์ปัญหาในรูปแบบของการวิเคราะห์โจทย์ปัญหา  และใช้การดำเนินการของจำนวนเต็มในการแก้โจทย์ปัญหา

2.  ให้นักเรียนโจทย์ปัญหา

 

1

5.  สรุประบบจำนวนเต็มโดยใช้แผนภาพ

1.  ครูให้นักเรียนสรุปความรู้เรื่องระบบจำนวนเต็มโดยใช้แผนภาพมโนทัศน์

ใบกิจกรรม

2

6.  วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของเหตุการณ์ที่พบเจอในชิวิตประจำวัน  นำมาเขียนเป็นโจทย์ปัญหาพร้อมแสดงการดำเนินการแก้ปัญหา

1.  สรุปคุณสมบัติของจำนวนเต็ม

2.  ยกตัวอย่างโจทย์ให้นักเรียนวิเคราะห์เป็นตัวอย่าง

3.  ให้นักเรียนสร้างโจทย์ปัญหา

เหตุการณ์ปัจจุบัน

1

 


ผังการประเมิน

เป้าหมายการเรียนรู้

ตัวเลือกจากคำตอบถูก

ตอบสั้น ๆ

อัตนัย

ผลผลิต/การปฏิบัติที่เกิดในโรงเรียน

การประเมินในสถานการณ์จริง

การประเมินต่อเนื่อง

ความเข้าใจที่คงทน/ลุ่มลึก

- ระบบจำนวนเต็ม  ประกอบไปด้วยจำนวนเต็มบวก  ศูนย์  และจำนวนเต็มลบ  เป็นระบบที่ใช้เป็นประจำในทุกๆวัน 

- การดำเนินการของระบบจำนวนเต็ม  มีความสำคัญและจำเป็นที่ต้องเรียนรู้เพื่อใช้ในการแก้โจทย์ปัญหาในชีวิตประจำวัน

 

ใบงาน

แก้โจทย์ปัญหาโดยการแสดงวิธีทำ

ทำแผนผังมโนทัศน์เรื่องระบบจำนวนเต็ม

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ระบบจำนวนเต็ม

คำสำคัญ (Tags)#เป็นครู

หมายเลขบันทึก: 202241, เขียน: 20 Aug 2008 @ 16:13 (), แก้ไข: 23 Jun 2012 @ 23:15 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

55555555555555
IP: xxx.9.99.4
เขียนเมื่อ 

155555555555555555555555555555

ฟาย
IP: xxx.172.117.219
เขียนเมื่อ 

อยากได้ตัวอย่างการคิดค่ะ