เมื่อวันที่ 2 มีนา 49 ได้ไปตรวจสอบเครื่องเอกซเรย์ฟันของรพ.เลิงนกทา เป็นเครื่องเอกซเรย์แบบ  hF และมี 2 ค่า kV คือ 60/70 kV แต่ มี mA เพียง mA เดียว เทคโนโลยีหนีเราไปอีกแล้ว