การทำแชมพูสมุนไพร

มหาภาพฯ
การทำแชมพูสมุนไพร

การทำแชมพูสมุนไพรมะกรูด

ผู้เรียนมีความรู้และทักษะในการทำแชมพูสมุนไพร  สามารถปฏิบัติงานทำแชมพู  สมุนไพรตามกระบวนการประหยัด  ปลอดภัย  เป็นการเพิ่มรายได้ลดค่าใช้จ่ายของครอบครัว  ตามแนววิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง

สาระการเรียนรู้

1.     ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2.     การทำสมุนไพรมะกรูด

-       การเตรียมวัสดุ  อุปกรณ์

-       ขั้นตอนการทำแชมพู สมุนไพรมะกรูด

-       การปฏิบัติงานทำแชมพูสมุนไพรมะกรูด

การบูรณาการกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

1.     ความพอประมาณ

-       พอประมาณกับเวลา (เวลาของการศึกษาข้อมูล  และการทำแชมพูสมุนไพร)

-       พอประมาณกับสถานที่  (ใช้พื้นที่ไม่มาก)

-       พอประมาณกับแรงงานที่มีอยู่  (ใช้จำนวนคนไม่มากและเหมาะกับงาน)

-       พอประมาณกับงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ที่มีอยู่

2.     ความมีเหตุผล

-       ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

-       ประหยัดรายจ่ายของครอบครัว

-       มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

3.     การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี

-       สุขภาพดี

-       เกิดการประหยัด และออม (ผลิตไว้ใช้เองและจำหน่าย)

-       ครอบครัวอบอุ่น

4.     เงื่อนไขความรู้

-       ข้อมูลการทำแชมพูสมุนไพร

-       วัสดุอุปกรณ์ในการทำแชมพูสมุนไพร

-       ขั้นตอนการทำแชมพูสมุนไพร

-       การปฏิบัติงานทำแชมพูสมุนไพร

5.     เงื่อนไขคุณธรรม

-       ความรับผิดชอบ

-       ความขยัน  อดทน

-       ความสามัคคี

-       ความประหยัด  และออม

-       การแบ่งปัน

กิจกรรมการเรียนรู้

1.     ครูแจ้งผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

2.   นำเข้าสู่บทเรียนโดยครูสนทนา  ซักถามร่วมกับนักเรียนเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง  ตามแนวพระราชดำริ  แล้วสุ่มถามนักเรียนเป็นรายบุคคลว่าได้ปฏิบัติตนอย่างไรบ้างในการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน

3.   แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม ๆ ละ 5-6 คน เลือกหัวหน้ากลุ่มและเลขานุการกลุ่มทำหน้าที่ประสานงาน และบันทึกการประชุมกลุ่ม

4.   ให้นักเรียนทุกกลุ่มศึกษาและสืบค้นข้อมูล  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทางอินเตอร์เน็ต หรือแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ อภิปรายสรุปภายในกลุ่มและช่วยกันวิเคราะห์นำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไรบ้าง  โดยวิเคราะห์สรุปในใบงานที่  1

5.     ครูสุ่มนักเรียน 1-2 กลุ่ม มานำเสนองานหน้าชั้นเรียน

6.     ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปอีกครั้งเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

7.   ให้นักเรียนชม วีดีทัศน์  เรื่องการทำแชมพูสมุนไพรมะกรูด  แล้วร่วมกันอธิบาย ขั้นตอนการทำแชมพูสมุนไพรมะกรูด  โดยเน้นให้นักเรียนนำสมุนไพรในท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์ เน้นความประหยัด  และการนำมาใช้ในครัวเรือนหรือจัดจำหน่ายได้

8.     เขียนรายงานการดูวีดีทัศน์การทำสมุนไพร

9.   ครูสาธิตขั้นตอนการทำแชมพูสมุนไพรมะกรูดให้นักเรียนดู  และฝึกปฏิบัติตาม  เมื่อนักเรียนมีข้อสงสัยไม่เข้าใจ  ครูให้คำแนะนำ และอธิบายให้นักเรียนเข้าใจอย่างชัดเจน

10. ให้นักเรียนทุกกลุ่มปฏิบัติงานทำแชมพูสมุนไพรมะกรูด ตามขั้นตอนที่ได้ศึกษาหรือตามภูมิปัญญาท้องถิ่นที่นักเรียนได้เรียนรู้มา และบันทึกผลการปฏิบัติงานลงในใบงานที่ครูแจกให้

11. นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอวิธีทำแชมพูสมุนไพรมะกรูด ในรูปของโครงงาน

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

คำสำคัญ (Tags)#การทำแชมพูสมุนไพร

หมายเลขบันทึก: 201381, เขียน: 16 Aug 2008 @ 11:34 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 19:26 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

หละอ่อนเอล
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

กรุณาบอกสูตรการทำแชมพูส่วนผสม คุณสมบัติของส่วนผสมจะดีอย่างมากขอบคุณที่รับฟัง รับอ่านขอบคุณอย่างยิ่ง