เพลงสระเอียฟังได้ที่นี่   http://gotoknow.org/file/preecha_009/r.mp3

 

เนื้อร้อง-ทำนอง             โดย นายปรีชา   ชูสร้อย

 

 

 

 

สระเอีย        สระเอีย       สระเอีย

อยากเสีย             ก็ให้        ไปเล่น

อยากรู้               ต้องทำ     ให้เป็น

ใครชอบ              เล่นจะ      เสียใจ

 

 

                           วิธีใช้เพลงนี้

 

                      1.ใช้ร้องเพื่อนำเข้าสู่บทเรียนเพื่อให้เกิดความสนุกสนาน และมีความสุขในการเรียน

                          ภาษาไทย

                      2. เมื่อร้องเพลงนี้แล้วครูอาจจะอธิบายเรื่องการเรียนรู้หรือการศึกษาที่แท้จริงนั้นเมื่อ

                          เรียนรู้แล้วต้องนำไปปฏิบัติ เพื่อให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน

                      3.ให้นักเรียนตั้งใจเรียนเมื่อถึงเวลาเรียนและให้เล่นเมื่อถึงเวลาเล่น และเมื่อเรียนอะไร

                          ก็ต้องเรียนให้รู้จนทำได้ และถ้าไม่เข้าใจก็ต้องถาม คนที่ไม่ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเมื่อ

                         โตขึ้นต้องทำงานหาเลี้ยงชีพ จะประกอบอาชีพดีๆ แต่ไม่มีความรู้จะเสียดายและ

                          เสียใจที่ไม่ตั้งใจเรียนแน่นอน