วิธีการการสร้างระบบแจ้งรหัสผ่านทางอีเมลล์

วิธีการการสร้างระบบแจ้งรหัสผ่านทางอีเมลล์

มีลูกศิษย์ที่ฝึกเขียน php เมล์มาถามครับว่า ถ้าต้องการทำระบบแจ้งเตือนทาง email ต้องทำอย่างไรผมขออธิบายวิธีการทำดังนี้ครับ

1 สร้างฐานข้อมูลในที่นี้ คือ ชื่อฐานข้อมูล mydatabase
 2. สร้างตาราง

รายละเอียดของ Table

CREATE TABLE member (
id int(5) NOT NULL auto_increment,
user varchar(30) NOT NULL default '',
pass varchar(50) NOT NULL default '',
name varchar(50) NOT NULL default '',
email varchar(40) NOT NULL default '',
address varchar(50) NOT NULL default '',
PRIMARY KEY (id)
) TYPE=MyISAM;

#
# dump ตาราง `member`
#

INSERT INTO member VALUES (1, 'krooubon', '001', 'นายณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร', '[email protected]', 'อุบลราชธานี');

3. สร้างไฟล์ดังนี้

sendmail.php

<html>
<body bgcolor="#FFFFFF">
<form name="form1" method="post" action="">
<font face="MS Sans Serif" size="2"><br>
ส่งรหัสผ่าน
<input type="text" name="email" value="<? echo $email; ?>">
<input type="submit" name="Submit" value="ตกลง">
</font>
</form>
<?
if (empty($email))
{
echo"กรุณากรอกอีเมลล์ด้วยครับ";
exit();
}
$host="localhost";
$username="";
$pass_word="";
$db="mydatabase";
$tb="member";
mysql_connect( $host,$username,$pass_word) or die ("ติดต่อกับฐานข้อมูล Mysql ไม่ได้ ");
mysql_select_db($db) or die("เลือกฐานข้อมูลไม่ได้");

$sql="select * from $tb where email='$email'";
$db_query=mysql_db_query($db,$sql);

$num_rows=mysql_num_rows($db_query);
if(empty($num_rows))
{
echo"ไม่มี email นี้ในบัญชีรายชื่อ";
exit();
}
else
{
$result = mysql_fetch_array($db_query);
$name=$result[name];
$user=$result[user];
$pass=$result[pass];
$email=$result[email];

// ส่งเมลล์
$email_from='[email protected]';
$subject='จดหมายแจ้งรหัสผ่าน';
$header="from: $email_from";
$messages.= "สวัสดีครับ $name ";
$messages.= "จดหมายฉบับนี้เป็นจดหมายแจ้ง user และ รหัสผ่าน ";

$messages.= "--------------------------------------------------------------------- ";
$messages.= "user = $user ";
$messages.= "password = $pass ";
$messages.= "--------------------------------------------------------------------- ";

$messages.= "โปรดเก็บอีเมลล์ฉบับนี้ใว้ ";
$messages.= "ขอบคุณครับ ";
mail($email,$subject,$messages,$header);

echo"ส่งรหัสผ่านไปยังเมลล์ $email เสร็จเรียบร้อยแล้วครับ";
}
?>
</body>
</html>

4.เปิดไฟล์ http://(hostของท่าน)/sendmail.php

ก็จะพบกับหน้าจอสำหรับการกรอก email เพื่อขอรับรหัสผ่านเรียบร้อยแล้วครับ.....

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์การจัดการความรู้ด้าน ICT ครูอุ.คอม [www.krooubon.com : V.2010.1 AddOns Released ]บลความเห็น (0)