6-8 มีนาคม ที่ผ่านมา สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.)ได้จัดกิจกรรม “KM สัญจร ครั้งที่ 3 ” หรือการจัดการความรู้สัญจรที่จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ สคส. กำลังสนับสนุนให้เกิดการพัฒนากลไกการจัดการความรู้ระดับชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมและหวังสร้างคน (ชาวบ้าน) ที่จะเป็นนักจัดการความรู้ที่สามารถไปขยายผลต่อจากสิ่งที่ทำแล้วสำเร็จด้วยตนเอง

อ่านที่เหลือต่อ...