Podcasting เทคโนโลยีใหม่ บน Net Audio

Podcasting เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่จะสร้างให้เกิด KM
        เทคโนโลยี Podcasting เป็นการนําเทคโนโลยีการป้อนเนื้อหา (content feed) มาใช้ในการส่งข้อมูลเสียง(audio) ไปยังเครื่อง iPod หรือเครื่องเล่น MP3 ซึ่งนับเป็นความก้าวหน้ามากขึ้นกว่าแค่การรวบรวมข้อมูล audio ต่างๆเท่านั้น แต่Podcasting ยังสามารถโหลด (load) ข้อมูลaudio เหล่านั้น ลงยังเครื่องเล่น MP3 หรือ iPod ของผู้ฟังโดยอัตโนมัติ       
คำาว่า Podcasting มาจากคำว่า broadcasting หรือ webcasting มารวมกับชื่อเครื่องเล่น audio ของบริษัทApple ที่มีชื่อว่า "iPod" ทั้งนี้ เทคโนโลยีPodcasting ก็มีได้เกี่ยวเนื่องโดยตรงกับ iPod แต่อย่างใด สําหรับการทํางานของ Podcasting นั้นจะใกล้เคียงกับ เทคโนโลยี TiVoซึ่งทําให้ผู้รับชมสามารถเลือกรับชมรายการโทรทัศน์ที่ต้องการรับชมในเวลาที่ต้องการ โดยการบันทึกและจัดเก็บไฟล์ภาพและเสียง (วีดีโอ) ลงในฮาร์ดดิสก์สําหรับเก็บข้อมูลแต่ Podcasting ใช้กับ audio และในปัจจุบันได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย เนื่องจากไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดาวน์โหลดหรือการใช้ แต่อย่างใด อีกทั้งเทคโนโลย'Podcasting ยังสามารถนําไปประยุกต์ ใช้ในการจัดเก็บไฟล์ประเภทอื่นๆ ซึ่งอาจจะรวมถึงการอัพเกรดซอฟต์แวร์ รูปภาพหรือแม้แต่ไฟล์วีดีโอ
        โดยหลักการแนวคิดในการทํางานแล้ว เทคโนโลยีPodcasting น่าจะเกิดจาการวิวัฒนาการของพฤติกรรมการบริโภคในปัจจุบัน เนื่องจากบุคคลทั่วไปมักจะทํางานยุ่ง จนไม่มีเวลาในการรับชมหรือรับฟัง รายการเพลงโปรด ดังนั้นผู้รับฟังจะได้รับความสะดวกสบายมากขึ้น หากได้รับการแจ้งข้อมู ลเกี่ยวกับข่าวสารใหม่ๆ ผ่านทางระบบการจัดเก็บรวบรวมข้อมูล และระบบการ download ขัอมูลแบบอัตโนมัติ               
พร้อมทั้งจัดเก็บลงในเครื่องเล่น ทําให้ผู้รับฟังสามารถเลือกฟังรายการโปรดในเวลาผู้รับฟังต้องการ
        ปัจจุบันมีเว็บไซด์หลายแห่งให้ บริการ Podcastingเช่น Podcasters.org, Podcast.net ฯลฯ และเนื้อหาส่วนใหญ่ ของ Podcast จะ เป็นปร ะ เภท teach talk showvariety แต่ในอนาคตเนื้อหาน่าจะมีความหลากหลายมากขึ้นเนื่องจากจํานวนผู้ผลิต audio content และผู้ฟังมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นอย่างทวีคูณทุกวัน จนทําให้มีการกล่าวกันว่า Podcasting จะเป็น technology word สําหรับปี ค.ศ.2005 อย่างไรก็ดี ประเด็นทางด้านความเร็วของสัญญาณสื่อสารอาจจะ เป็นข้อจํากัดที่ทําให้การแพร่ขยายของPodcasting

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM = อะไร!ความเห็น (0)

คำสำคัญ (Tags)

#uncategorized

หมายเลขบันทึก

1989

เขียน

03 Aug 2005 @ 18:58
()

แก้ไข

05 May 2012 @ 01:55
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
อ่าน: คลิก