7 habits (4)

AAR

รุ่นสุดท้ายของหลักสูตรนี้  จึงถือโอกาสทำ AAR มีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

  1. เป้าหมายการเข้ารับการอบรมเป็นเพราะถูกส่งมา  สนใจเพราะชื่อวิทยากรและหัวข้อ  จะนำมาพัฒนาภาควิชา 
  2. สิ่งที่เกินความคาดหมาย  ได้สัมพันธภาพอันดีระหว่างกัน  รูปแบบการนำเสนอดี 
  3. ส่วนที่ได้น้อย  การแลกเปลี่ยนประสบการณ์กัน  วิทยากรยังอธิบายไม่เข้ากับสถานการณ์ของ มข. 
  4. การปรับปรุง  กำหนดการ  ที่ยังไม่ชัดเจน  เนื้อหายังไม่เชื่อมโยงกัน  ระยะเวลายาวเกินไป  การจัดที่นั่ง
  5. กลับไปแล้วจะนำความรู้ไปปรับปรุงตัวเองและใช้กับบุคคลหลายฝ่าย  นำความรู้พัฒนาหน่วยงาน

ในฐานะผู้จัดจะได้นำข้อสรุปเหล่านี้ไปปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมต่อไป  รุ่นนี้มีคณาจารย์รุ่นใหม่ไฟแรงหลายคน  เชื่อว่าจะมีบทบาทในการพัฒนา มข. ต่อไปในอนาคต  และฝากภาพบรรยากาศการสัมมนาให้ดูด้วย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บริหารทรัพยากรมนุษย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นความเห็น (0)