เพื่อนๆ ช่วยบอกแนวการตอบหน่อยเพื่อจะได่นำไปสอบ วันที่ 1 เม.ย. นี้

สื่อประสม(Multimedia) คืออะไร แตกต่างจากชุดการเรียน (Learning Package) อย่างไร

  1 .บูม (Bhoom) กล่าวถึงความรู้ความคิด หรือ พุทธพิสัย(Cognitive Domain)ไว้เป็น 6 ขั้นตอน คือ (1) ความจำ*Memory  (2) ความเข้าใจ*Understanding (3) การนำไปใช้*Utilizing (4) การวิเคราะห์*Analizing (5) การสังเคราะห์* Centering (6) การประเมินค่า*Evaluation ในฐานะนักเทคโนโลยีการศึกษา เราสามารถนำไปประยุกต์ ใช้กับการจัดทำบทฝึกอบรม(Lesson for Training) และแบบทดสอบเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน(Effective Test) ได้อย่างไร?
2.   เทคโนโลยีสารสนเทศ(Information  Technology)คืออะไร?ปัจจุบันมีบทบาทเกี่ยวกับการพัฒนาประเทศอย่างไร ?
3.  เหตุใดปัจจุบันนักเทคโนโลยีการศึกษา จึงควรมีความรู้ในเรื่องคอมพิวเตอร์ ? และ           คอมพิวเตอร์สามารถทำงานในด้านใดบ้งที่เกี่ยวข้องกับนักเทคโนโลยีการศึกษา ?

4.นักเทคโนโลยีการศึกษาและนักประดิษฐ์สื่อเกี่ยวข้องกันอย่างไร หากนักเทคโนโลยีการศึกษามีความสามารถในการผลิตสื่อด้วยจะเกิดผลดีอย่างไร ?

5. เหตุใดนักเทคโนโลยีการศึกษา จึงควรมีความรู้การวิจัยด้วย  การทำวิทยานิพนธ์ทางเทคโนโลยีการศึกษานั้น มีลักษณะเฉพาะอย่างไร ? ในระยะเริ่มแรกจำเป็นต้องอาศัยนักวิจัยและนักวัดผลการศึกษาเป็นอย่างมาก เพราะเหตุใด ?
6.สื่อประสม(Multimedia) คืออะไร  แตกต่างจากชุดการเรียน (Learning Package) อย่างไร  มีความหมายครอบคลุมไปถึงสิ่งใดบ้าง ?

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ภัทระพล คนชมความเห็น (0)