ชุดกิจกรรมคืออะไร

สายไหม
ชุดกิจกรรมการเรียนการสอนแก้ปัญหาการเรียน

ชุดกิจกรรมคืออะไร

                การจัดการเรียนรู้นั้นต้องยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนสำคัญที่สุด (พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2542 , ม.22) และต้องประยุกต์ใช้ทฤษฎีการเรียนรู้จึงควรมีนวัตกรรมมาใช้ประกอบการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ ซึ่งชุดกิจกรรม ถือว่าเป็นนวัตกรรมทางการศึกษาที่มีความสมบูรณ์ในตัวเอง สามารถนำมาใช้ประกอบในการจัดการเรียนรู้ได้ดี นวัตกรรม คือ การเปลี่ยนความคิดสร้างสรรค์ ให้เป็นประดิษฐ์กรรมที่สังคมให้การยอมรับ สามารถทำให้สังคมมีทางเลือกที่ดีเพิ่มขึ้น นวัตกรรมทางการศึกษา คือ ประดิษฐ์กรรมด้านการเรียนรู้ เช่น สื่อการสอนในรูปของอุปกรณ์การสอน ชุดกิจกรรม หรือ เทคนิคและวิธีการสอนต่างๆ ที่สามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นทางเลือกใหม่ สำหรับผู้เรียนและผู้สอน ชุดกิจกรรมที่ถือว่าเป็นนวัตกรรมทางการศึกษาจะต้องมีความเป็นระบบ สมบูรณ์ในตัวเอง ประกอบด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ที่ประยุกต์ จากทฤษฎีเทคนิคหรือรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม มีลักษณะโดดเด่นแปลกใหม่ เป็นการเฉพาะของแต่ละชุดกิจกรรม ชุดกิจกรรมที่ไม่มีการประยุกต์ ทฤษฎีเทคนิค หรือรูปแบบการจัดการเรียนรู้ และไม่มีลักษณะโดดเด่น แปลกใหม่เป็นการเฉพาะนั้น ไม่ถือว่าเป็นนวัตกรรมทางการศึกษา เป็นเพียงเอกสารประกอบการสอนธรรมดาทั่วไปเท่านั้น

                            ชุดกิจกรรมหรือชุดการสอน ใช้ชื่อเรียกต่างกัน เช่น ชุดการสอน หรือชุดการเรียนสำเร็จรูป ชุดกิจกรรม ซึ่งเป็นชุดทางสื่อประสม ใช้สื่อต่างๆ หลายชนิดเป็นองค์ประกอบ เพื่อก่อให้เกิดความสมบูรณ์ในตนเองที่จัดขึ้นประกอบสำหรับหน่วยการเรียน ซึ่งมีนักการศึกษาหลายท่านได้ให้ความหมายไว้ต่างๆ กันดังนี้

                    บุญเกื้อ  ควรหาเวช  ได้ให้ความหมายของชุดการสอนหรือชุดกิจกรรม ว่าเป็นสื่อการสอนชนิดหนึ่งของสื่อประสม (Multi-media) ที่จัดขึ้นสำหรับหน่วยการเรียน ตามหัวข้อ เนื้อหา และประสบการณ์ของแต่ละหน่วยที่ต้องการให้ผู้เรียนได้รับ โดยจัดเอาไว้ เป็นชุดๆ แล้วแต่ผู้สร้างจะทำขึ้น ช่วยให้ผู้เรียนได้รับความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ และผู้สอน เกิดความมั่นใจที่พร้อมจะสอน

                    ผศ.ดร.ระพินทร์  โพธิ์ศรี ได้ให้ความหมายของชุดกิจกรรมไว้ว่า ชุดกิจกรรม คือ สื่อการสอนที่ประกอบไปด้วยจุดประสงค์การเรียนรู้ที่สะท้อนถึงปัญหาและความต้องการในการเรียนรู้ เนื้อหา กิจกรรมการเรียนรู้ และกิจกรรมประเมินผลการเรียนรู้ที่นำมาบูรณาการเข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบ สามารถนำมาใช้ในการจัดการเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

                    วิชัย  วงษ์ใหญ่ ได้ให้ความหมายของชุดกิจกรรมไว้ว่าชุดกิจกรรมเป็นระบบการผลิตและการนำสื่อการเรียนหลายอย่างมาสัมพันธ์กันและมีคุณค่าส่งเสริมซึ่งกันและกัน  สื่ออย่างหนึ่งอาจใช้เพื่อเร้าความสนใจ สื่ออีกอย่างหนึ่งใช้เพื่ออธิบายข้อเท็จจริงของเนื้อหาและสื่ออีกอย่างหนึ่งอาจใช้เพื่อก่อให้เกิดการเสาะแสวงหา อันนำไปสู่ความเข้าใจอันลึกซึ้งและป้องกันการเข้าใจความหมายผิด สื่อการสอนเหล่านี้เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า สื่อประสม นำมาใช้ให้สอดคล้องกับเนื้อหา เพื่อช่วยให้ผู้เรียนมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

                    จากการที่นักการศึกษาหลายท่านได้ให้ความหมายชุดกิจกรรมที่กล่าวมานั้น สรุปได้ว่า

      ชุดกิจกรรม คือ ชุดของสื่อประสมที่มีการนำสื่อและกิจกรรมหลายๆอย่างมาประกอบกันเพื่อใช้        ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยมีจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ชัดเจน มีความสมบูรณ์ในตนเอง ทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ครูมีการเตรียมความพร้อมก่อนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทำให้ประสบความสำเร็จในการสอน

ประเภทของชุดกิจกรรม

                    มีนักศึกษาได้กล่าวถึงประเภทของชุดการสอน ชุดการเรียน ชุดการเรียนการสอน หรือชุดกิจกรรมที่ไว้หลายท่าน ดังนี้

                    คณะอนุกรรมการปฏิรูปการเรียนรู้ในคณะกรรมการปฏิรูปการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ แบ่งประเภทของชุดการสอนไว้ดังนี้

                    1.     ชุดการสอนแบบเรียนด้วยตนเอง หรือชุดการสอนรายบุคคล ซึ่งประกอบด้วย   บทเรียนโปรแกรม แบบประเมินผลและอุปกรณ์การเรียน

                    2.     ชุดการสอนแบบเรียนเป็นกลุ่มย่อย ซึ่งจัดประสบการณ์ต่างๆ ที่นักเรียนจะต้องประกอบกิจกรรมเป็นหมู่คณะตามบัตรคำสั่ง โดยจัดแบบศูนย์การเรียนชุดการสอนประกอบ  การบรรยายของครู เป็นกล่องกิจกรรมสำหรับช่วยครูในการสอนกลุ่มใหญ่ให้นักเรียนได้รับ ประสบการณ์ที่พร้อมๆ กัน ตามเวลาที่กำหนด

                    คณะอนุกรรมการพัฒนาการสอนและผลิตอุปกรณ์การสอนคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์

 ได้แบ่งประเภทของชุดกิจกรรมออกเป็น 3 ประเภท คือ

                    1.     ชุดกิจกรรมสำหรับครู เป็นชุดสำหรับจัดให้ครูโดยเฉพาะ มีคู่มือและเครื่องมือสำหรับครูซึ่งจะนำไปใช้สอนให้เด็กเกิดพฤติกรรมที่คาดหวัง ครูเป็นผู้ดำเนินการและควบคุม  กิจกรรมทั้งหมด นักเรียนมีส่วนร่วมกิจกรรมภายใต้การดูแลของครู

                    2.     ชุดกิจกรรมสำหรับนักเรียนเป็นชุดกิจกรรมสำหรับจัดให้นักเรียน เรียนด้วยตนเอง ครูมีหน้าที่เพียงจัดอุปกรณ์และมอบชุดการสอนให้และคอยรับรายงานผลเป็นระยะ ให้คำแนะนำเมื่อมีปัญหาและประเมินผล ชุดกิจกรรมนี้จะฝึกการเรียนด้วยตนเอง เมื่อนักเรียนจบการศึกษาจากโรงเรียนนี้ไปแล้ว ก็สามารถเรียนรู้หรือศึกษาสิ่งต่างๆ ได้ด้วยตนเอง

                    3.     ชุดกิจกรรมที่ครูและนักเรียนใช้ร่วมกันชุดนี้มีลักษณะผสมผสานระหว่างชุดแบบ          ที่ 1 และชุดแบบที่ 2 ครูเป็นผู้คอยดูแลและกิจกรรมบางอย่างครูต้องเป็นผู้แสดงนำให้นักเรียนดูและกิจกรรมบางอย่างนักเรียนต้องกระทำด้วยตนเอง ชุดกิจกรรมอย่างนี้ เหมาะอย่างยิ่งที่จะใช้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาซึ่งจะเริ่มฝึกให้รู้จักการเรียนรู้ด้วยตนเอง ภายใต้การดูแลของครู

                    บุญเกื้อ  ควรหาเวช  ได้แบ่งประเภทของชุดกิจกรรมเป็น 3 ประเภท ดังนี้

                    1.     ชุดกิจกรรมประกอบคำบรรยาย เป็นชุดกิจกรรมสำหรับผู้สอนที่ต้องการปูพื้นฐานให้ผู้เรียนส่วนใหญ่ได้รู้และเข้าใจในเวลาเดียวกัน มุ่งในการขยายเนื้อหาสาระให้ชัดเจนขึ้นชุดกิจกรรมแบบนี้จะช่วยให้ผู้สอนลดการพูดให้น้อยลง และเป็นการใช้สื่อการสอนที่มีพร้อมอยู่ในชุดกิจกรรม ในการเสนอเนื้อหามากขึ้น สื่อที่ใช้อาจได้แก่ รูปภาพ แผนภูมิ หรือกิจกรรมที่กำหนดไว้ เป็นต้น

                    2.     ชุดกิจกรรมแบบกลุ่มกิจกรรม เป็นชุดกิจกรรมสำหรับให้ผู้เรียนร่วมกันเป็นกลุ่มเล็กๆ ประมาณ 5-7 คน โดยใช้สื่อการสอนที่บรรจุไว้ในชุดกิจกรรมแต่ละชุด มุ่งที่จะฝึกทักษะ      ในเนื้อหาวิชาที่เรียนและผู้เรียนมีโอกาสทำงานร่วมกัน ชุดกิจกรรมชนิดนี้มักจะใช้สอนในการสอนแบบกิจกรรมกลุ่ม เช่น การสอนแบบศูนย์การเรียน เป็นต้น

                    3.  ชุดกิจกรรมแบบรายบุคคลหรือชุดกิจกรรมตามเอกัตภาพ เป็นชุดกิจกรรมสำหรับเรียนด้วยตนเองเป็นรายบุคคล คือ ผู้เรียนจะต้องศึกษาหาความรู้ตามความสามารถและความสนใจของตนเอง อาจเรียนที่โรงเรียนหรือที่บ้านก็ได้ ส่วนมากมักจะมุ่งให้ผู้เรียนได้ทำความเข้าใจเนื้อหาวิชาที่เรียนเพิ่มเติมผู้เรียนสามารถจะประเมินผลการเรียนด้วยตนเองได้ด้วยชุดกิจกรรม ชุดกิจกรรมชนิดนี้อาจจะจัดในลักษณะของหน่วยการสอนส่วนย่อยหรือโมดูลก็ได้

                    ผศ.ดร.ระพินทร์  โพธิ์ศรี ได้แบ่งประเภทของชุดกิจกรรมได้ดังนี้

                    ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self study package) คือ ชุดกิจกรรมที่สร้างขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนนำไปศึกษาด้วยตนเอง โดยไม่มีครูเป็นผู้สอน เช่น บทเรียนสำเร็จรูป  ชุดการเรียนแบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอนหรือชุดการเรียนผ่านเครือข่ายเวิลด์ไวต์เว็บ

                    ชุดการเรียนการสอน คือ ชุดกิจกรรมที่สร้างขึ้นโดยมีครูเป็นผู้ดำเนินการจัดกิจกรรม      การเรียนรู้ ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ บรรลุตามจุดประสงค์การเรียนรู้ที่กำหนดไว้ เช่น ชุดฝึกอบรม หรือชุดการสอนต่างๆ

                    จากประเภทของชุดกิจกรรมที่กล่าวมา สรุปได้ว่า ชุดกิจกรรมมีลักษณะอยู่  2 ลักษณะ คือ ชุดกิจกรรมที่นักเรียนเรียนรู้ด้วยตนเองและชุดกิจกรรมที่ครูเป็นผู้ดำเนินกาจัดกิจกรรม

การเรียนรู้ร่วมกับนักเรียน

องค์ประกอบของชุดกิจกรรม

                    ชุดกิจกรรมประกอบด้วยสื่อประสมในรูปของวัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการตั้งแต่สองอย่างขึ้นไป โดยใช้วิธีการจัดระบบ เพื่อให้ชุดกิจกรรมแต่ละชุดมีประสิทธิภาพและมีความสมบูรณ์            ในตัวเอง ดังนั้น ในชุดกิจกรรมจึงมีองค์ประกอบดังนี้

 

                    บุญเกื้อ  ควรหาเวช  ได้จำแนกองค์ประกอบที่สำคัญๆ ภายใน  ชุดกิจกรรมไว้ 4 ส่วน คือ

                    1.     คู่มือ เป็นคู่มือและแผนการสอนสำหรับผู้สอนหรือผู้เรียนตามชนิดของชุดกิจกรรมภายในคู่มือจะชี้แจงถึงวิธีการใช้ชุดกิจกรรมเอาไว้อย่างละเอียด ทำเป็นเล่มหรือแผ่นพับ

                    2.     บัตรคำสั่งหรือคำแนะนำ จะเป็นส่วนที่บอกให้ผู้เรียนดำเนินการเรียนหรือประกอบกิจกรรมแต่ละอย่าง ตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ บัตรจะมีอยู่ในชุดกิจกรรมแบบกลุ่มและรายละเอียดซึ่งจะประกอบไปด้วย

                            2.1      คำอธิบายในเรื่องที่จะศึกษา

                            2.2      คำสั่งให้ผู้เรียนดำเนินการ

                            2.3      การสรุปบทเรียน

                    3.     เนื้อหาสาระและสื่อ จะบรรจุไว้ในรูปของสื่อการสอนต่างๆ ประกอบด้วยบทเรียนโปรแกรม สไลด์  เทปบันทึกเสียง ตัวอย่างจริง รูปภาพ เป็นต้น ผู้เรียนจะศึกษาจากสื่อการสอนต่างๆ ที่บรรจุอยู่ในชุดการสอนตามบัตรที่กำหนดให้

                    4.     แบบประเมินผล ผู้เรียนจะทำการประเมินผลที่อยู่ในชุดกิจกรรมอาจจะเป็น               แบบฝึกหัด ให้เติมคำในช่องว่าง เลือกคำตอบที่ถูก จับคู่ ดูผลจากการทดลอง หรือให้ทำกิจกรรม เป็นต้น

                    คณะอนุกรรมการปฏิรูปการเรียนรู้ในคณะกรรมการปฏิรูปการศึกษา กระทรวง               ศึกษาธิการ ได้กล่าวถึงส่วนประกอบของชุดการสอนว่าควรประกอบด้วย

                    1.     คู่มือครูมีรายละเอียดเกี่ยวกับจุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรม เนื้อหา ผลงานที่คาดหวังจากนักเรียน สื่อการสอน หนังสือประกอบการค้นคว้าสำหรับครู แนวการประเมินผล ขั้นการดำเนินการสอน

                    2.     แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน

                    3.     บัตรต่างๆ ที่ใช้ในการประกอบกิจกรรม ได้แก่ บัตรคำสั่ง บัตรเนื้อหา บัตรกิจกรรม บัตรคำถาม บัตรเฉลย

                    4.     สื่อการเรียนการสอนที่เลือกไว้

                    ชัยยงค์  พรหมวงศ์    ได้จำแนกส่วนประกอบของชุดกิจกรรมไว้     4 ส่วน คือ

                    1.     คู่มือสำหรับครูผู้ใช้ชุดกิจกรรม และผู้เรียนที่ต้องเรียนจากชุดกิจกรรม

                    2.     คำสั่งหรือการมอบหมาย เพื่อกำหนดแนวทางการเรียนจากชุดกิจกรรม

                    3.     เนื้อหาสาระอยู่ในรูปของสื่อการสอนแบบประสม และกิจกรรมการเรียนการสอนแบบกลุ่มและรายบุคคล ตามวัตถุประสงค์ที่ใช้พฤติกรรม

                    4.     การประเมินผลเป็นการประเมินผลของกระบวนการ ได้แก่ แบบฝึก รายงาน              การค้นคว้าและผลการเรียนรู้ในรูปแบบทดสอบต่างๆ

                   

ลักษณะสำคัญของชุดกิจกรรม

                    ผศ.ดร.ระพินทร์  โพธิ์ศรี ได้กล่าวถึงความสำคัญของชุดกิจกรรมที่มีลักษณะสำคัญ ดังนี้

                    1.     มีจุดประสงค์ปลายทางที่ชัดเจน ที่ระบุทั้งเนื้อหา ความรู้ และระดับทักษะ การเรียนรู้ที่ชัดเจนนั่นคือ จะต้องมีจุดประสงค์ประจำชุดกิจกรรมที่ระบุไว้ชัดเจนว่าเมื่อผ่านการเรียนรู้                 จบชุดกิจกรรมนั้นแล้วนักเรียนต้องทำอะไรเป็นระดับใด

                    2.     ระบุกลุ่มเป้าหมายชัดเจนว่า ชุดกิจกรรมดังกล่าว สร้างขึ้นสำหรับใคร

                    3.     มีองค์ประกอบของจุดประสงค์ที่เป็นระบบเป็นเหตุและผล เชื่อมโยงกันระหว่าง            จุดประสงค์ประจำหน่วยและจุดประสงค์ย่อย

                    4.     ต้องมีคำชี้แจง เนื้อหา กิจกรรมการเรียนการสอน และการประเมินผลที่สอดคล้องกับจุดประสงค์แต่ละระดับ

                    5.     กรณีทำเป็นชุดการสอน ต้องมีคู่มือครูที่อธิบายวิธีการ เงื่อนไขการใช้ชุดและ               การเฉลยข้อคำถามทั้งหมดในกิจกรรม ประเมินผล

                    สรุปแล้วองค์ประกอบของชุดกิจกรรม ควรประกอบด้วย

                    1.     คู่มือครูซึ่งเป็นคู่มือและแผนการจัดการเรียนรู้ในการใช้ชุดกิจกรรม

                    2.     วัตถุประสงค์ของชุดกิจกรรม

                    3.     คำชี้แจงเนื้อหากิจกรรมการสอน

                    4.     เนื้อหาสาระและสื่อ

                    5.     การประเมินที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์

                    ชุดกิจกรรมมีประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนทุกระดับ ถือว่า เป็นนวัตกรรมการสอนที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายและเป็นสื่อที่มีความเหมาะสมช่วยเร้าความสนใจ รวมทั้งช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความเปลี่ยนแปลง พฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเองตามความสามารถของแต่ละคน ทำให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการแสวงหาความรู้ไม่เบื่อหน่ายในการเรียน มีส่วนร่วมในการเรียน และสร้างความมั่นใจให้แก่ครูเพราะชุดกิจกรรมมีการจัดระบบการใช้สื่อ ผลิตสื่อและกิจกรรมการเรียนรู้รวมทั้งมีข้อแนะนำ การใช้สำหรับครู ทำให้ครูมีความพร้อมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จึงก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียนการสอนอย่างแท้จริง

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นวัตกรรม

คำสำคัญ (Tags)#นวัตกรรม#ชุดกิจกรรม#การแก้ปัญหาการเรียบการสอน

หมายเลขบันทึก: 198155, เขียน: 01 Aug 2008 @ 22:09 (), แก้ไข: 01 Oct 2012 @ 21:30 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 36, อ่าน: คลิก


ความเห็น (36)

lศรีบุตร สันบุญเป็ง
IP: xxx.123.80.129
เขียนเมื่อ 

การจัดการเรียนสอนโดยใช้ชุดกิจกรรม

นางศรีนวล
IP: xxx.175.150.235
เขียนเมื่อ 

ขอดูชุดกิจกรรมของท่านเพื่อศึกษาหาความรู้ในการเรียนการสอน ขอบคุณมากค่ะ

อ.ศรีนวล โมทิวงศ์

โรงเรียนวัดหนองจิก

ตำบลหนองแก

อำเภอพระพุทธบาท

สพทสระบุรี เขต 1

ฝนทอง สาระเวียง
IP: xxx.172.90.82
เขียนเมื่อ 

ตอนนี้กำลังสนใจในการพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรม ของดูตัวอย่างบ้างได้ไหมคะ ขอคุณล่วงหน้าค่ะ

ครูแดง
IP: xxx.174.102.94
เขียนเมื่อ 

ทำสื่อประสมไม่ผ่าน เพื่อนบอกให้เปลี่ยนเป็นชุดกิจกรรม สื่อประสมกับชุดกิจกรรม

ต่างกันอย่างไร ขอดูตัวอย่างได้ไหมคะ เครียดมากๆ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

ครูแอ๊ต
IP: xxx.128.0.181
เขียนเมื่อ 

ไม่ผ่านเหมือนกันค่ะ ทำชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ สาระประวัติศาสตร์

คอมเมนท์มาว่ารูปแบบไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ถ้ากรุณาช่วยบอกรูปแบบว่าชุดกิจกรรมต้องมีอะไรบ้างค่ะ ที่ทำมาดูจากของมหาวิทยาลัยนเรศวร แต่กรรมการบอกไม่ถูก ตอนนี้มืด มึน เลยค่ะ

IP: xxx.147.103.83
เขียนเมื่อ 

ขอบรรณานุกรมได้ไหมค่ะ

ขอบคุณค่ะ

ครูตอง
IP: xxx.157.187.231
เขียนเมื่อ 

ขอบรรณานุกรมหน่อยนะค่ะ

ขอบคุณค่ะ

ฟ้าใส ใจดี
IP: xxx.172.221.51
เขียนเมื่อ 

ชุดกิจกรรมคล้ายๆชุดการสอนน่ะค่ะ ศึกษาเพิ่มเติมจากเอกสารชุดการสอน อ.ชัยยงค์ พรหมวงศ์ หรือ อ.วิชัย วงษ์ใหญ่

หรือ ดูชุดการสอนของ อ.สุวิทย์-อ.อรทัย มูลคำ ก็จะได้คำแนะนำที่ดีค่ะ เป็นการใช้สื่อประสมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนค่ะ

ไผ่สยาม
IP: xxx.172.199.250
เขียนเมื่อ 

จะทำชุดกิจกรรมวิชาวิทย์อยากได้ข้อแนะนำค่ะขอข้อแนะนำนะคะจะเป็นพระคุณยิ่ง

นางสุนันทา เจริญทรัพย์
IP: xxx.172.58.176
เขียนเมื่อ 

กำลังทำชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทย์ ได้อ่านบทความของ อาจารย์อยากรบกวนได้เอกสารอ้างอิงของนักวิชาที่อาจารย์อ้างในบทความเช่น วิชัย วงษ์ใหญ่ บุญเกื้อ ควรหาเวช และขอคำแนะนำ ขอบคุณมากคะ

ติดต่อ [email protected]

The Mink
IP: xxx.172.164.130
เขียนเมื่อ 

ขอบรรณานุกรมของเล่มนี้หน่อยค่ะ ขอบคุณค่ะ

คณะอนุกรรมการพัฒนาการสอนและผลิตอุปกรณ์การสอนคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์

ได้แบ่งประเภทของชุดกิจกรรมออกเป็น 3 ประเภท คือ .....

khemika
IP: xxx.172.89.121
เขียนเมื่อ 

ขอบรรณานุกรมด้วยค่ะ

IP: xxx.49.85.10
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากมากคะ สำหรับความรู้ที่เป็นวิทยาทาน ดิฉันกำลังทำผลงานวิชาการ เรื่อง ชุดกิจกรรม อยู่พอดี ข้อมูลที่คุณให้ไว้เป็นประโยชน์มาก ๆ คะ

ครูเจี๊ยบ

[email protected]

KruSawat
IP: xxx.19.234.197
เขียนเมื่อ 

ผมทำเรื่องชุดการสอนครับ ได้ประโยชน์จากบทความของอาจารย์มากครับ ถ้าจะกรุณาขอบรรณานุกรม ของอาจารย์ได้ไหมครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับ

[email protected]

poohpit
IP: xxx.172.117.47
เขียนเมื่อ 

ในการอ้างอิงเช่น ระพินทร์ โพธิ์ศรี(.....................) ลืม พ.ศ กับหน้าของหนังสือหรือเปล่าคะอาจารย์

changnoy
IP: xxx.87.33.222
เขียนเมื่อ 

ตอนนี้เราก็กำลังทำชุดกิจกรรมเหมือนกัน คิดว่าน่าสนใจดีนะ

ครูเจ็ก
IP: xxx.123.54.126
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครับ...

ครูระ
IP: xxx.42.76.104
เขียนเมื่อ 

ตอนนี้กำลังทำชุดกิจกรรมเหมือนกัน ถ้าจะกรุณาขอบรรณานุกรม ของอาจารย์ได้ไหมครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับ

tu
IP: xxx.27.143.109
เขียนเมื่อ 

กำลังทำชุดกิจกรรมเหมือนกัน ถ้าจะกรุณาขอบรรณานุกรม ของอาจารย์ได้ไหม ขอบคุณ

วัชรี
IP: xxx.174.112.11
เขียนเมื่อ 

ขอดูบรรณานุกรมหน่อนคะ ขอบคุณค่ะ

อาคม
IP: xxx.157.252.230
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากครับ ผมกำลังทำชุดกิจกรรม ได้อ่านบทความจากท่านได้ประโยชน์มากครับ

พนิดา
IP: xxx.174.12.208
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ

ชวนชม
IP: xxx.172.135.199
เขียนเมื่อ 

เป็นบทความที่น่าสนใจ สามารนำไปปรับใช้กับปฐมวัยได้ แต่ขอบรรณานุกรมของ บุญเกื้อ ควรหาเวช ผศ.ดร.ระพินทร์ โพธิ์ศรีและวิเชียรวงษ์ใหญ่ด้วยเพื่อใช้ประกอบการอ้างอิง ขอบคุณมากค่ะ

ing ing
IP: xxx.26.202.111
เขียนเมื่อ 

กำลังปรับปรุงงานช่วยเหลือคุณป้าท่สอนอนุบาล2 อยู่คะ กรรมการให้ท่านเปลี่ยนชื่อจากชุดฝึก เป็นชุดกิจกรรม เห็นข้อมูลนี้มีประโยชน์มากคะ ขอขอบคุณมากนะคะ

.........................................

ขอความอนุเคราะห์ลงตัวอย่างในการทำ c 9 วิทยาศาสตร์ ป.3 หน่อยคะ และชี้แนะการทำนวัตกรรมเป็นเชิงปฏิบัติการด้วยจะเป็นพระคุณอยีงสูง เพราะไปที่ไหนก็มีแต่ทฤษฎี ท่องจำได้แล้วคะ...ขอคุณมากนะคะ

โสภณ เพชรกูล
IP: xxx.46.29.24
เขียนเมื่อ 

ขอบรรณานุกรม หน้าหนังสือและ พ.ศ. ที่เขียนหนังสือ

วันชัย คันธพันธ์
IP: xxx.230.196.196
เขียนเมื่อ 

กำลังทำชุดกิจกรรมการสอนดนตรี  ขอบพระคุณที่เผยแพร่หลักการ 

สุปราณี
IP: xxx.207.159.148
เขียนเมื่อ 

ขอบพระคุณค่ะ

เขียนเมื่อ 

ต้องขอขอบคุณที่ให้ความเข้าใจเพิ่มมากขึ้น  เพราะกำลังจะทำสื่อชุดกิจกรรมพอดีค่ะ

ครูหนูทิพย์
IP: xxx.180.178.223
เขียนเมื่อ 

กำลังเยียวยาและทำชุดกิจกรรม ขอบรรณานุกรม หน้าหนังสือและ พ.ศ. ที่เขียนหนังสือ ได้ไหมคะ

เหรียญทอง ภัทรเดชมงคล ร.ร.บ้านดอยหล่อ ชม.0840422761
IP: xxx.205.226.192
เขียนเมื่อ 

กำลังทำผลงานชุดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้าน ขอบคุณที่ให้ความหมาย

ครูวิทย์
IP: xxx.180.21.122
เขียนเมื่อ 

กำลังทำนวัตกรรมเกี่ยวกับชุดกิจกรรมอยู่ค่ะ อยากได้อ้างอิงเรื่องนี้ ที่อยู่ในช่วง พ.ศ.2545 เป็นต้นไปค่ะ ขอความกรุณาด้วยค่ะ

คูรนาต คณิต
IP: xxx.93.213.9
เขียนเมื่อ 

กำลังทำนวัตกรรมเกี่ยวกับชุดกิจกรรมอยู่ค่ะ อยากได้อ้างอิงเรื่องนี้ ค่ะ ขอความกรุณาด้วยค่ะ

ครูหน่อย
IP: xxx.232.60.226
เขียนเมื่อ 

เป็นข้อมูลที่มีประโยชน์มากคะ พอดีกำลังจะทำผลงานเกี่ยวกับชุดกิจกรรม ขอความกรุณา ขอบรรณานุกรม หน้าหนังสือและ พ.ศ. ที่เขียนหนังสือ ได้ไหมคะ

ขอบคุณคะ

กุลนิษฐ์
IP: xxx.53.180.177
เขียนเมื่อ 

ครูคนไหนไม่มีทางออกบอกกันได้ค๊า จะหาทางออกให้

ยุพิน กมลวิจิตร
IP: xxx.5.201.33
เขียนเมื่อ 

ขอบรรณานุกรมหน่อยค่ะ...เพราะต้องแก้ไขนิดหน่อยค่ะ

สรีรัตย์ ไกรสินธุ์
IP: xxx.46.130.244
เขียนเมื่อ 

รบกวนขออ้างอิงหน่อยคะ ขอบคุณล่วงหน้าคะ