กฎหมาย ระเบียบ มติ ครม.

สำนักงานคลังจังหวัดชุมพร

  ประเภทและอัตราเงิน บำรุงการศึกษาในสถานศึกษา ของทางราชการ  

กรมบัญชีกลางได้กำหนดประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษา  และค่าเล่าเรียน  เพื่อให้ผู้มีสิทธิสามารถนำมาเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรได้  ตามมาตรา 8 (1) แห่งพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาในสถานศึกษาของทางราชการ

1.  ระดับอนุบาลหรือเทียบเท่า  ปีละไม่เกิน 4 ,650 บาท

2.  ระดับประถมศึกษาหรือเทียบเท่า  ปีละไม่เกิน 3 ,200 บาท

3.  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า  ปีละไม่เกิน  3 ,900 บาท

4.  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/หรือหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. ) หรือเทียบเท่า  ปีละไม่เกิน 3 ,900 บาท

5.  ระดับอนุปริญญา  หรือ  เทียบเท่า  ปีละไม่เกิน  11 ,000 บาท

  ทั้งนี้ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2551 เป็นต้นไป  

                     ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/248 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2551 สามารถ Download รายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก www.cgd.go.th   (ข้อมูลน่ารู้)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน คลังจังหวัด

คำสำคัญ (Tags)#กฏหมาย ระเบียบ

หมายเลขบันทึก: 197752, เขียน: 31 Jul 2008 @ 11:31 (), แก้ไข: 12 Feb 2012 @ 01:19 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)