การออกแบบ : Design

TOURNGATT
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
Design

          การออกแบบ (Design) เป็นการสื่อสารโดยนำแนวคิด จินตนาการของผู้ออกแบบ (Designer) ที่ได้จากการประมวลความรู้และประสบการณ์  นำมาถ่ายทอดสู่การปฏิบัติจริง ด้วยรูปภาพ สัญลักษณ์ ในรูปของแบบงาน (Drawing) ซึ่งแบบงานถือว่าเป็นภาษาสากล ที่ผู้เกี่ยวข้องต้องได้รับการเรียนรู้ให้เข้าใจถึงจะสามารถติดต่อสื่อสารทางวิศวกรรมได้เป็นอย่างดี

          แบบงานในอดีตจะอาศัยความชำนาญของผู้ออกแบบเป็นสำคัญ การสื่อสารระหว่างการทำงาน อาจอยู่ในรูปของแบบร่าง (Sketch) เท่านั้น ตัวอย่างเช่น การออกแบบของ Leonordo da Vinci (1452-1519) เป็นต้น แต่ปัจจุบันงานด้านวิศกรรมต้องอาศัยการร่วมงานจากหลายฝ่าย เช่น วิศวกร ช่างฝีมือ แรงงาน และบุคคลอื่นๆ การสื่อสารด้านวิศวกรรมจึงมีความสำคัญเป็นอันดับแรก ดังจะเห็นได้จากการสำรวจข้อมูลทางด้านอุตสาหกรรมของ Dataquest,Inc.CAD/CAM/CAE/GIS Industry Service. ที่ได้สำรวจพบว่าในงานทางวิศวกรรมจะมีสัดส่วนของงาน ดังนี้

                    การจำลองรูปและเอกสารประกอบ 25% 

                    กระบวนการผลิตทางวิศวกรรม 19%

                    ฟังชันค์การออกแบบ 25%

                    การวิเคราะห์ทางวิศวกรรม 15%

                    อื่นๆ 16%

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน TOURNGATT's Shareความเห็น (1)

IP: xxx.8.97.180
เขียนเมื่อ 

sex sex sex sex