kruduan

KruDuan
การคิดวิเคราะห์กับการเรียนภาษาอังกฤษ

ชื่อเรื่อง      รายงานผลการใช้แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ภาษาอังกฤษ

                  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง อำเภอลับแล  จังหวัดอุตรดิตถ์

ผู้รายงาน   นางเดือนกวี  ทองก้อน   ครู ชำนาญการ  โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง

โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์  เขต 1

บทคัดย่อ

รายงานผลการใช้ แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  นี้ ได้จากการสร้างและพัฒนาแบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อ   1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ตามเกณฑ์มาตรฐาน 75/75    2) เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการคิดวิเคราะห์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ให้สูงขึ้น  3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ที่มีต่อแบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ภาษาอังกฤษ  กลุ่มเป้าหมายได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2550  จำนวน  15  คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบเจาะจง

เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ภาษาอังกฤษ  จำนวน 4 หน่วยการเรียนรู้  คือ  1. Hobby  2. Sport   3.  Journey  4.  Uttaraditแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทักษะการคิดวิเคราะห์ภาษาอังกฤษ  จำนวน 30  ข้อ   และแบบประเมินความพึงพอใจ  จำนวน 10  ข้อ   ดำเนินการโดยใช้แบบฝึกประกอบแผนการจัดการเรียนรู้  จำนวน  24  แผน  เวลา  32   ชั่วโมง    ใช้แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทักษะการคิดวิเคราะห์ภาษาอังกฤษ  ก่อนเรียนและหลังเรียน   และใช้แบบทดสอบย่อยประจำหน่วยการเรียนรู้ซึ่งเป็นส่วนประกอบของแบบฝึก ก่อนเรียนและหลังเรียนในแต่ละหน่วย  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าดัชนีความสอดคล้อง ค่าความยากง่าย ค่าอำนาจจำแนก  ค่าความเชื่อมั่น  และการทดสอบค่าที

 ผลการดำเนินงานพบว่า 

 1)  แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ทั้ง 4 หน่วย ที่ผู้รายงานสร้างขึ้น มีประสิทธิภาพ อยู่ระหว่าง 77.73 – 79.17   ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้ 75/75

2)  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านทักษะการคิดวิเคราะห์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  หลังจากจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ภาษาอังกฤษสูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึก อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  โดยผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน คิดเป็นเฉลี่ยผลต่าง ร้อยละ 46.50

3)  ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ต่อแบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ภาษาอังกฤษมีค่าเฉลี่ย 46.50  อยู่ในระดับมีความพอใจมากที่สุด

 

คำสำคัญ   แบบฝึกภาษาอังกฤษ    ทักษะการคิดวิเคราะห์

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การคิดวิเคราะห์สำหรับเด็ก

คำสำคัญ (Tags)#การคิดวิเคราะห์#แบบฝึก#ครูสอนคิด

หมายเลขบันทึก: 197718, เขียน: 31 Jul 2008 @ 06:22 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 19:21 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 6, อ่าน: คลิก


ความเห็น (6)

ท่าเหนือ
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

เด็กไทยคงมีการพัฒนาที่ดีขึ้น ขอบคุณครูครับ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณ คุณท่าเหนือมากค่ะ

เขียนเมื่อ 

อยากดูรูป ใหญ่ๆ ค่ะ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะที่สนใจ เเล้วจะขยายให้นะค่ะ

ทองกลม ป้องแก้ว
IP: xxx.175.170.49
เขียนเมื่อ 

อยากดูตัวอย่างแบบฝึกการคิดวิเคราะห์สาระภาษาอังกฤษ

ไอติม
IP: xxx.48.165.244
เขียนเมื่อ 

อยากได้ความหมายของการคิดวิเคราะห์ในเด็กอนุบาลค่ะ ไม่ทราบว่าพอจะหาให้ได้หรือไม่คะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ