ลปรร ผู้ประกอบการ

 เช้าวันเสาร์ทีมงานศูนย์บริการวิชาการเดินทางไปจัดการอบรม โครงการผู้ประกอบการใหม่ (คลิก) โดยใช้สถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี เนื่องผู้ที่เข้ารับการอบรมมีหลากหลายทั้งวัยวุฒิ คุณวุฒิ และ ประสบการณ์ ผมจึงได้กระบวนการ " แลก เปลี่ยน เรียน รู้ ร่วมกัน " เป็นตัวกิจกรรมหลัก เป็นกิจกรรม Action Learning และ ใช้บัตรคำ เพื่อ สอบถามความความหวัง  ฝึกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา ทดลองเป็นคุณลิขิต และ ใช้การเล่าเรื่อง ผลสำเร็จ หรือ ล้มเหลว โดยกระบวนการ Story Telling ท้ายสุด คือ การสร้างเครือช่ายเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ

JJ