NEC รุ่น ๑/๒๕๔๙

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
แลก เปลี่ยน เรียน รู้ ผู้ประกอบการ

ลปรร ผู้ประกอบการ

 เช้าวันเสาร์ทีมงานศูนย์บริการวิชาการเดินทางไปจัดการอบรม โครงการผู้ประกอบการใหม่ (คลิก) โดยใช้สถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี เนื่องผู้ที่เข้ารับการอบรมมีหลากหลายทั้งวัยวุฒิ คุณวุฒิ และ ประสบการณ์ ผมจึงได้กระบวนการ " แลก เปลี่ยน เรียน รู้ ร่วมกัน " เป็นตัวกิจกรรมหลัก เป็นกิจกรรม Action Learning และ ใช้บัตรคำ เพื่อ สอบถามความความหวัง  ฝึกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา ทดลองเป็นคุณลิขิต และ ใช้การเล่าเรื่อง ผลสำเร็จ หรือ ล้มเหลว โดยกระบวนการ Story Telling ท้ายสุด คือ การสร้างเครือช่ายเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ

JJ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (0)