ความแตกต่างของ CD-ROM E-book CAI และ WBI

Kwanruen
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

                           การนำสื่อเข้ามาช่วยในการจัดการเรียนการสอนนั้น ขึ้นอยู่กับสภาพของผู้เรียนในแต่ละสถานที่นั้น ๆ ซึ่งสื่อแต่ละชนิดมีความแตกกันดังนี้ 
                          
CD-ROM    เป็นการนำข้อมูลและความรู้ถ่ายทอดให้ผู้เรียนโดยจัดเก็บในรูปของคอมแพ็คดิสก์ไม่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนและผู้สอน
                          E-book การจัดทำหนังสือในรูปของอิเล็กทรอนิกส์ สามารถแสดงผลได้ทั้งตัวอักษร  เสียง ภาพนิ่งและภาพเตลื่อนไหว ไม่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนและผู้สอน
                          
CAI    การใช้คอมพิวเตอร์เป็นสื่อในการนำเสนอเนื้อหา บทเรียน และเรื่องราวต่าง ๆ เพื่อกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน มีการโต้ตอบกันระหว่างผู้เรียนและผู้สอน สามารถให้ผลย้อนกลับได้ทันที เช่นแบบทดสอบที่เฉลยคำตอบให้ผู้เรียนทราบทันทีเพื่อนำผลที่ได้ไปพัฒนาตนเองต่อไป  
                   WBI   เป็นการจัดการเรียนการสอนผ่านเครือข่าย ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้ โดยไม่จำกัดเวลา สถานที่ ผู้เรียนสามารถควบคุมการเรียนด้วยตนเอง มีการโต้ตอบระหว่างผู้เรียนและผู้สอน

                  ความแตกต่าง  สื่อทั้ง 4 ชนิด จะต่างกันที่รูปแบบการนำไปใช้  ดังนี้

   CAI และ WBI  ต่างกันที่ WBIใช้ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

CD-ROM    และ E-book ต่างจาก CAI และ WBI  ตรงที่ ทั้งCAI และ WBI  มีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนและผู้สอนส่งผลย้อนกลับได้ทันที

 


 


 
     

      

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ขวัญเรือนความเห็น (0)