ก่อนที่จะมาเรียนต่อเอกเทคโน ประสบการณ์ แนวคิด จะอยู่แต่เพียงแค่ในโรงเรียนเท่านั้น แต่พอได้มาเรียนแล้ว ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้กับเพื่อน ๆ และอาจารย์ผู้สอน ทำให้สามารถนำไปพัฒนาการเรียนการสอนได้มากขึ้น

         ครูเบียร์