ก่อนเปลี่ยนเส้นทางชีวิตสู่ถนนสายผู้บริหารสถานศึกษาไม่นานนักได้ยินได้ฟังว่า สพฐ. กำลังจะมีโครงการนำร่องโรงเรียนผู้นำการเปลี่ยนแปลง จึงคาดเดาว่าน่าจะมีโรงเรียนใดในสำนักงานเขตพื้นที่ที่โรงเรียนสังกัดอยู่เข้าโครงการบ้าง  และเมื่อถึงเวลาก็ปรากฏชื่อโรงเรียนชั้นดีที่น่าจะเข้าโครงการเป็นรุ่นแรกมาให้เลือก  ด้วยเหตุผลบางประการเลือกแล้วต้องเปลี่ยนใจ  เมื่อสนใจจึงศึกษาเอาเท่าที่จะค้นหาข้อมูลได้  ว่าเขาทำอะไรกันอย่างไร  มาปีนี้มีการขยายกลุ่มเป้าหมาย  ข้อมูลทั้งหลายจึงหาง่ายขึ้น  เมื่อเป้าหมายคือ ห้องเรียนและโรงเรียนคุณภาพ   จึงถามตัวเองว่า เราจะพาโรงเรียนของเราไปได้อย่างไร

             เมื่อเปิดเอกสารอบรมครูโรงเรียนผู้นำการเปลี่ยนแปลง พบ “IDP (แผนการพัฒนาตนเองในการจัดห้องเรียนที่มีคุณภาพของครู...) อยู่ในส่วนท้ายเอกสารแผนการจัดการอบรมวิชา CAR เพื่อนำการเปลี่ยนแปลงพลิกแผ่นปลิวโฆษณาประชาสัมพันธ์หลายค่ายหลายสำนัก  ต่างใช้หัวข้อจากครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง...สู่ห้องเรียนคุณภาพเชิญชวนคุณครูเข้ารับการอบรมพัฒนาสู่ห้องเรียนคุณภาพทั้งสิ้น

ด้วยเหตุคับขันทั้งที่ยังไม่รู้ชัดถึงเส้นทาง รู้แต่ว่าฝันจะเห็นอะไรในโรงเรียน จึงเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาชุดใหม่ไปว่าโรงเรียนจะเปลี่ยนแปลงอย่างไร แล้วขยาย concept ที่ดูเยอะแยะ ยุ่งเหยิงให้คณะนิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยมโรงเรียนฟัง โชคดีที่เขาเข้าใจ แล้วอธิบายพร้อมทั้งให้ดูตัวอย่าง รูปแบบการบริหาร...”  จึงบอกตัวเองว่า "เรามาถูกทางแล้ว"

 

ก่อนหน้านั้น  ดร. ธีระพงษ์  ศรีโพธิ์  หัวหน้ากลุ่มนิเทศฯ มอบเอกสาร การประยุกต์รูปแบบการบริหารจัดการองค์กรนิเทศกึ่งอิสระในการพัฒนาคุณภาพวิชาการเพื่อรองรับการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา”  ซึ่งเป็นการวิจัยและพัฒนา  โดยมีการทดลองใช้รูปแบบการพัฒนา 3 ปี ของท่านมาให้ศึกษา พบ  key word  ที่น่าจะนำมาใช้เป็นทางในการพัฒนารูปแบบการบริหารของโรงเรียน จาก 2 ส่วน  ส่วนแรกเป็น ชื่อเรื่อง   คือ รูปแบบการบริหาร  ซึ่งประกอบด้วย  การเสริมสร้างพลังอำนาจในการทำงานด้านวิชาการ  การใช้ระบบเกียรติยศในการทำงาน  การสร้างวัฒนธรรมคุณภาพ  การเสริมสร้างองค์กรที่เอื้อต่อการเรียนรู้  การประเมินตนเองเพื่อพัฒนา  การประกันคุณภาพการพัฒนางานด้านวิชาการ  โดยมีการผสมผสานการจัดการความรู้เข้าไปในรูปแบบการเสริมองค์กรที่เป็นองค์กรเอื้อต่อการเรียนรู้

ส่วนที่  2 เป็นคุณภาพวิชาการ คือ มิติการพัฒนา  มี key word  ในหลักการและเหตุผล มี 2 คำ คู่กัน คือ “Organization Scorecard”   และ  “Individual   Scorecard " แบ่งออกเป็น 4 มิติ  มิติที่ 1 คงเป็น “Individual   Scorecard " มิติด้านการพัฒนาคุณภาพองค์กร  เป็นการพัฒนาศึกษานิเทศก์ให้มีศักยภาพในการทำงานด้านวิชาการตามมาตรฐานวิชาชีพ  เสนอผลการดำเนินงานโดยการจำแนกศึกษานิเทศก์เป็นกลุ่มตามระดับคุณภาพ  มิติที่ 2 มิติด้านประสิทธิภาพ เป็นผลการปฏิบัติงานในการนิเทศเพื่อการประกันคุณภาพโรงเรียน มิตินี้นำเสนอข้อมูลเป็นจำนวน และร้อยละของโรงเรียนตามเกณฑ์คุณภาพ  มิติที่ 3 เป็นมิติด้านประสิทธิผล  พิจารณาจากคุณภาพของผู้เรียน ทั้งโดยมาตรฐานของ สพฐ. สมศ. และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  มิติที่ 4 มิติความพึงพอใจของผู้รับบริการ  ใช้วิธีการสอบถามความพึงพอใจจากครู  และผู้บริหารในการบริการด้านวิชาการของศึกษานิเทศก์

เราในฐานะคณะผู้บริหารโรงเรียนจะทำอย่างไรให้ครูสามารถใช้ผลพัฒนาตอบสนองต่อการประเมินทุกระบบโดยที่ยังมีภาระงานไม่แตกต่างไปจากปกติ   รูปแบบการบริหารของโรงเรียน... จะมีหน้าตาเป็นอย่างไร  IDPs,  BwD, CAR, KM,  LO,  “Organization Scorecard”   และ  “Individual   Scorecard”  จะจัดวางอะไรตรงไหน แล้วยังมี Key word อะไรอีกหนอ  รอคราวหน้าคงได้ (ร่าง) กรอบการพัฒนา

 

ลงชื่อ  จารุวรรณ  พูพะเนียด  ผู้บันทึก