สังคมในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไป เป็นสังคมนิยมวัตถุมากกว่าจิตใจ คุณธรรม จริยธรรมของคนมีน้อยลง เด็กได้รู้ได้เห็นสิ่งต่าง ๆ เหล่านั้นทำให้เด็กเกิดการซึ่มซับ  เราเป็นครูเราจะทำอย่างไรที่จะสอน ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้กับเด็ก ๆ ของเรา เพื่อในอนาคตเด็ก ๆของเราจะได้มีคุณธรรม จริยธรรม เปลี่ยนแปลงสังคมให้เป็นสังคมที่ดี