การสร้างแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่มีประสิทธิภาพ  ย่อมสามารถวัดผลได้อย่าง  ถูกต้อง  ยุติธรรม   และเป็นแนวทางในการปรับปรุงการเรียนการสอนได้อย่างแท้จริง  และแบบทดสอบที่ใช้ทดสอบผู้เรียน  น่าจะใช้หลากหลายแบบ  ดิฉันได้ลองรวบรวมความรู้คร่าวๆ  มาให้ผู้ที่สนใจได้ศึกษากันนะคะ  ถ้าพอจะมีประโยชน์บ้าง  ก็ลองศึกษาดูนะคะ  

http://gotoknow.org/file/tongsab/achievementtest.ppt