การออกแบบการเรียนรู้

Backward Desisgn

การออกแบบการเรียนรู้แบบ  Backward  Design

หลักการ/ แนวคิด

             Backward  Design  เป็นการออกแบบการเรียนการสอนแบบย้อนกลับ   คือ  ต้องกำหนดพฤติกรรมการแสดงออกของผู้เรียน/กิจกรรมประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้ก่อน   การออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

แนวการออกแบบการจัดการเรียนรู้

          ขั้นที่  1  กำหนดความรู้ความสามารถของผู้เรียนที่ต้องการให้เกิดขึ้น  (Identify  desired  reslts)  ตามมาตรฐานการเรียนรู้/ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
          ขั้นที่  2  กำหนดหลักฐานที่แสดงว่าผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ  ความเข้าใจอย่างแท้จริง  หลังจากได้เรียนรู้แล้ว
          ขั้นที่  3  ออกแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้(Identify  desired  results) เป็นเป้าหมายการจัดการเรียนรู้  คือ  ครูผู้สอนจะต้องวิเคราะห์ให้ได้ว่า  ในหลักสูตร/มาตรฐานการเรียนรู้ของหน่วยการเรียนรู้ที่ออกแบบ  กำหนดไว้ว่าผู้เรียนจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเรื่องอะไร ต้องมีความสามารถทำอะไรด้  และสาระ/ความรู้  และความสามารถอะไร ที่ควรเป็นความเข้าใจคงทนที่ติดตัวผู้เรียนไปเป็นเวลานาน  (ความเข้าใจที่คงทน)
         ในขั้นแรกนี้  มีวิธีการพิจารณาเพื่อการเตรียมการจัดการเรียนรู้ให้ชัดเจนขึ้น  ซี่ง  Wiggins  และ  Metighe  แนะนำให้ใช้กรอบความคิด  3  วง  เป็นเกณฑ์การพิจารณาเพ่อการจัดลำดับเนื้อหาสาระที่จะให้ผ้เรียนได้เรียนรู้คือ

              1. ความรู้ที่จะให้ผู้เรียนคุ้นเคย

              2. สิ่งสำคัญที่ต้องรู้และต้องทำ  (ความรู้และทักษะที่สำคัญ)

              3. ความเข้าใจที่คงทน

         Wiggins  และ  MeTighe  ให้หลักการในการพิจารณากำหนดความรู้(แนวคิด  หรือทักษะกระบวนการ) ที่สำคัญ  ที่จัดว่าเป็นความเข้าใจที่คงทน ของหน่วยการเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน  มีเกณฑ์การพิจารณา  4  ข้อ  คือ  ความรู้ดังกล่าวจะต้องมีลักษณะดังนี้

              1.  เป็นความรู้ที่ผู้เรียนสามารถนำไปใช้ในสถานการณ์ใหม่ที่หลากหลาย ทั้งในเรื่องที่เรียนและเรื่องอื่น

              2.  เป็นความรู้ที่เป็นหัวใจสำคัญของหน่วยที่เรียน  ที่ครูผู้สอนจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเป็นกระบวนการ  และค้นพบหลักการ  แนวคิดที่สำคัญนี้ด้วยตนเอง (ควรเป็นความรู้ที่คงทน)

              3.  เป็นความรู้ที่อาจจะไม่เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน  หรือค่อนข้างจะเป็นนามธรรม  เป็นความรู้หลัก  ที่ผู้เรียนเข้าใจค่อนข้างยาก  และมักจะเข้าใจผิด  แต่ความรู้นี้เป็นหลักการแนวคิด/เรื่อง/กระบวนการที่เป็นหัวใจของหน่วยการเรียนรู้  มีความสำคัญ และเป็นเรื่องที่ผู้เรียนมีความรู้เข้าใจค่อนข้างยาก  ครูผู้สอนต้องนำเรื่องดังกล่าวมาจัดกิจกรรม/จัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องนั้นที่ถูกต้องและชัดเจน

              4. เป็นความรู้  ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริงในการศึกษาค้นคว้าหลักการ/แนวคิด/เรื่อง/กระบวนการสำคัญนั้น    และเป็นความรู้ที่สอดคล้องกับความสนใจของผู้เรียน

วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้

         1.  การทดสอบทั้งแบบปรนัยและอัตนัย

         2.  การสังเกตพฤติกรรมหรือการทำโครงงานหรือการประเมินตามสภาพจริง

การออกแบบจัดประสบการเรียนรู้ ควรมีการจัดกิจกรรมต่างๆ  ดังนี้

          1.  กำหนดหลักฐานการแสดงออกของผู้เรียนที่แสดงให้เห็นว่า  ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะและจิตพิสัยตามเป้าหมายที่กำหนดที่สอดคล้องกัน

          2.  กำหนดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ที่จะช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้(ข้อเท็จจริง  ความคิดรวบยอด และหลักการต่างๆ  ) และมีทักษะตามมาตรฐาน/ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหน่วยการเรียนรู้

          3.  กำหนดสื่อ  อุปกรณ์  และแหล่งการเรียนรู้ที่เหมาะสม  ที่จะทำให้ผู้เรียนพัฒนาตามเป้าหมายการเรียนรู้ที่กำหนด

          4.  กำหนดจำนวนชั่วโมงที่ใช้ในการพัฒนาผู้เรียนในแต่ละชุดของกิจกรรมการเรียนรู้

          5.  จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ ดดยนำข้อมูลจากการออกแบบการจัดการเรียนรู้มาจัดแผนการจัดการเรียนรู้

ขั้นตอนการออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบ  Backward  Design  ดังนี้

          1.  กำหนดชื่อหน่วยการเรียนรู้  /จัดทำหน่วยการเรียนรู้ที่มีคุณค่าต่อผู้เรียน  และสังคมและเหมาะสมสอดคล้องกับระดับการศึกษาของผู้เรียน

          2.  กำหนดความเข้าใจที่คงทนของหน่วย  ที่ต้องการให้เป็นความรู้  ความเข้าใจติดตัวผู้เรียนไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆ  ได้เป็นเวลานาน  การเขียนความเข้าใจที่คงคน  มีแนวการเขียน  3  ลักษณะ  ได้แก่

               2.1  เขียนแบบความเรียง  โดยอาจจะเขียนลักษณะดังต่อไปนี้

                     2.1.1 เขียนลักษณะ "สรุปเป็นความคิดรวบยอด"

                     2.1.2  เขียนลักษณะ "กระบวนการ"

                     2.1.3  เขียนลักษณะ "ความสัมพันธ์"

                     2.1.4  เขียนลักษณะ "สรุปเป็นหลักเกณฑ์ หลักการ"

                2.2  เขียนแบบคำถาม  โดยเขียนลักษณะ "คำถามรวบยอด"

3.  กำหนดความคิดรวบยอดย่อย (Concepts) ที่สำคัญที่จะให้ผู้เรียนได้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะ

     ตามหน่วยการเรียนรู้ที่กำหนด

4.  กำหนดความรู้และทักษะเฉพาะวิชา ที่เป็นความรู้(K) ทักษะ (p) เฉพาะวิชาของแต่ละ  Concept ซึ่ง

     เมื่อนักเรียนได้รับการพัฒนาทุก  Concept  แล้วจะให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะตามหน่วยการเรียนรู้ที่

     กำหนด

5.  ตรวจสอบความสอดคล้องของความรู้ (K) และทักษะ (p) เฉพาะรายวิชาของแต่ละ Concept  กับ

     มาตรฐานการเรียนรู้  (12 ปี)  ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544  และนำเฉพาะ  Key

     word  ในมาตรฐานที่สอดคล้องกับความรู้และทักษะเฉพาะวิชามาเขียนสำหรัรบแต่ละมาตรฐานการ

     เรียนรู้

6.  กำหนดทักษะคร่อมวิชา  ที่ต้องใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน 

7.  กำหนดจิตพิสัย ของหน่วยการเรียนรู้ที่กำหนดที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน

8.  กำหนดคุณลักษณะพึงประสงค์  ให้เหมาะสมสอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ที่กำหนดและอาจจะตรง

     กับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของหลักสูตรสถานศึกษาหรือไม่ก็ได้  แต่เป็นคุณลักษณะพึงประสงค์

     ของหน่วยการเรียนรู้ที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับนักเรียน

9.  กำหนดหลักฐานที่แสดงว่าผู้เรียนมีความรู้  ความเข้าใจ  ตามความเข้าใจที่คงทน  จิตพิสัย(A) และ

     ทักษะคร่อมวิชาความรู้ (K)  และทักษะ (P) เฉพาะวิชาที่กำหนด  ดดยการออกแบบการประเมินผล

     การเรียนรู้ให้เหมาะสมในแต่ละรายการที่กำหนด

10.  จัดลำดับหลักฐานการแสดงออกของผู้เรียน ให้เป็นลำดับที่เหมาะสม  เพื่อนำไปออกแบบการ

       จัดการเรียนรู้ 

11.  ออกแบบการจัดการเรียนรู้  เป็นการกำหนดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้  หรือจัดประสบการณ์การเรียน

       รู้  โดยนำการประเมินที่จัดลำดับไว้  มากำหนดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้  หรือการจัดประสบการณ์

       การเรียนรู้ให้กับผู้เรียน  กำหนดสื่อ  อุปกรณ์  และแหล่งการเรียนรู้  และจำนวนชั่วโมงของแต่ละ

       กิจกรรมให้เหมาะสม

12.  จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้  โดยนำการจัดประสบการณ์เรียนรู้ที่ออกแบบไว้ในข้อ  11  มาจัดทำ

       เป็นแผนการจัดการเรียนรู้   โดยเขียนผลการเรียนรู้ที่คาดหวังตามความรู้  และทักษะเฉพาะที่

       กำหนดสำหรับความคิดรวบยอดย่อย

13.  ตรวจสอบความเหมาะสมของการออกแบบการจัดการเรียนรู้ โดยผู้เชี่ยวชาญตั้งแต่เริ่มกำหนด

       หน่วยจนถึงจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้

14.  นำผลการออกแบบการจัดการเรียนรู้ไปจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน

                                              

                                              อ้างอิง

      (http:  // www.nitesonline.net/download/BackwardDesign.pdf)

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน

คำสำคัญ (Tags)#การออกแบบการเรียนรู้#backword

หมายเลขบันทึก: 196705, เขียน: 26 Jul 2008 @ 14:21 (), แก้ไข: 22 Jun 2012 @ 22:28 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

สวัสดีคะ

                 แวะมาเยี่ยมคะ ถ้ามีตัวอย่างให้ดูสักหนึ่งหน่วยน่าจะดีนะคะ

                            

เรียน คุณอังคณา

เดี๋ยววันหลังว่างๆ ก่อนน๊ะคะ ตอนนี้ไม่ค่อยจะมีเวลาว่างเลย กำลังดำเนินการจัดทำหลักสูตรท้องถิ่นอยู่ เสร็จเมื่อไหร่จะรีบจัดทำตัวอย่างหน่วยการเรียนรู้แบบ Backward Desisgn เพื่อเผยแพร่ทันที รอหน่อยน๊ะคะ

วิมล นาวารัตน์

12 สิงหาคม 2551