วิธีติดตั้ง radius server ด้วยโปรแกรม freeradius

วิธีติดตั้ง radius server ด้วยโปรแกรม freeradius

วิธีติดตั้ง radius server ด้วยโปรแกรม freeradius
*** แหล่งข้อมูลต้นฉบับ freeradius คือ http://www.freeradius.org

 1. ติดตั้งโปรแกรม freeradius
  หากเป็น ubuntu ใช้คำสั่ง apt-get install freeradius

  หากเป็น fedora ใช้คำสั่ง yum install freeradius

 2. หากเป็น fedoara ต้องแก้ไขให้ทำงานทุกครั้งที่บูทเครื่อง
  chkconfig radiusd on

 3. สั่งให้ freeradius ทำงาน
  หากเป็น ubuntu ใช้คำสั่ง /etc/init.d/freeradius start

  หากเป็น fedora ใช้คำสั่ง /etc/init.d/radiusd start

 4. ตรวจสอบว่าโปรแกรมทำงานแล้วด้วยคำสั่ง
  ps ax | grep radius

  หากเป็น ubuntu ได้ผลตัวอย่าง
  4165 ?        Ssl    0:00 /usr/sbin/freeradius

  หากเป็น fedora ได้ผลตัวอย่าง
  4480 ?        Ssl    0:10 /usr/sbin/radiusd -y

 5. แฟ้มที่เกี่ยวข้อง
  หากเป็น ubuntu คือ
  • /var/log/freeradius/radius.log
  • /etc/freeradius/radiusd.conf
  • /etc/freeradius/clients.conf
  หากเป็น fedora คือ
  • /var/log/radius/radius.log
  • /etc/raddb/radiusd.conf
  • /etc/raddb/clients.conf

 6. เมื่อให้ radiusd ทำงานแล้ว เริ่มขั้นตอนทดสอบระบบโดยป้อนตัวอย่างคำสั่งดังนี้

  radtest root password-root localhost 0 testing123
  *** จากตัวอย่าง password-root คือรหัสผ่านของ root
  หากเป็น fedora จะได้ผลข้อความตอบกลับดังตัวอย่าง
  Sending Access-Request of id 43 to 127.0.0.1:1812
          User-Name = "root"
          User-Password = "password-root"
          NAS-IP-Address = 10.0.1.2
          NAS-Port = 0
  Re-sending Access-Request of id 43 to 127.0.0.1:1812
          User-Name = "root"
          User-Password = "{\277\033\t\217\224 \021\036\271$\301\026\234\353\225"
          NAS-IP-Address = 10.0.1.2
          NAS-Port = 0
  rad_recv: Access-Reject packet from host 127.0.0.1:1812, id=43, length=20

  แสดงว่าระบบใช้งานได้แล้ว ถึงแม้ว่าจะมีการแจ้งว่า Access-Reject
  เป็นสาเหตุเนื่องจากไม่มีสิทธิในการอ่านแฟ้ม /etc/shadow ของระบบ

  ปัญหาที่ว่ามานี้ไม่เกิดกับ ubuntu เพราะ default ของระบบถูกต้องอยู่แล้ว
 7. ***  ควรทดสอบและปรับแต่งให้ถูกต้องตามหัวข้อนี้ให้เรียบร้อยก่อน จึงค่อยใช้งานจริง

  หากเป็น ubuntu ข้ามตรงนี้ไปทดสอบรหัสผ่านได้เลย
  หากเป็น fedora ถ้าต้องการให้ใช้กับบัญชีผู้ใช้ระบบ UNIX
  ต้องตั้งค่าให้อ่านแฟ้ม /etc/shadow ได้
  โดยแก้ไขแฟ้ม /etc/raddb/radiusd.conf
  ทำการ comment ยกเลิกบรรทัดข้อความจากเดิม
  user = radiusd
  group = radiusd
  ให้เป็น
  #user = radiusd
  #group = radiusd
  เสร็จแล้วให้ restart ระบบ radiusd ใหม่ด้วยคำสั่ง service radiusd restart

  ต่อไปลองป้อนตัวอย่างคำสั่งเดิมเพื่อทดสอบดังนี้
  radtest root password-root localhost 0 testing123
  คราวนี้จะได้ผลข้อความว่า
  Sending Access-Request of id 82 to 127.0.0.1:1812
          User-Name = "root"
          User-Password = "password-root"
          NAS-IP-Address = 10.0.1.2
          NAS-Port = 0
  rad_recv: Access-Accept packet from host 127.0.0.1:1812, id=82, length=20
  โดยมีผลการแจ้งว่า Access-Accept ถูกต้องตามต้องการ

 8. ถ้าต้องการให้ radius client เข้ามาติดต่อใช้งานระบบ radiusd นี้ได้
  หากเป็น ubuntu ให้แก้ไขแฟ้ม /etc/freeradius/clients.conf
  หากเป็น fedora ให้แก้ไขแฟ้ม /etc/raddb/clients.conf
  ทำให้มีค่าดังตัวอย่างนี้
  client 10.0.1.0/24 {
          secret          = mytestkey
          shortname       = private-network
  }
  ตัวอย่างคือให้ radius client ที่มีหมายเลข ip 10.0.1.x
  สามารถเข้ามาใช้ด้วย secret key ว่า mytestkey
  เมื่อแก้ไขเสร็จแล้วให้ reload ใหม่
  หากเป็น ubuntu ใช้คำสั่ง /etc/init.d/freeradius reload
  หากเป็น fedora ใช้คำสั่ง /etc/init.d/radiusd reload
  ลองทดสอบด้วยคำสั่งตัวอย่าง
  radtest root passwordroot 10.0.1.1 0 mytestkey
  *** ค่า passwordroot คือ รหัสผ่านของ root และ 10.0.1.1 คือหมายเลข ip ของ radius server
  ได้ผลแสดงข้อความดังตัวอย่าง
  Sending Access-Request of id 246 to 10.0.1.1:1812
          User-Name = "root"
          User-Password = "passwordroot"
          NAS-IP-Address = 10.0.1.2
          NAS-Port = 0
  rad_recv: Access-Accept packet from host 10.0.1.1:1812, id=246, length=20

  ถึงขั้นตอนนี้เป็นอันเปิดใช้ระบบ radius server ได้แล้ว

 9. ขั้นตอนการทำงานของ configuration ของ freeradius
  หากเป็น ubuntu คือแฟ้ม /etc/freeradius/radiusd.conf
  หากเป็น fedora คือแฟ้ม /etc/raddb/radiusd.conf
  มีการปรับค่าของระบบต่างๆ

  เมื่อ radius server ได้รับการติดต่อจากผู้ใช้ radius client
  วิธีการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ใช้อยู่ในส่วนที่ชื่อ authorize {...}
  ภายใน authorize {...} นี้ ประกอบด้วยชื่อ modules ตรวจสอบต่างๆ

  หากคุณสมบัติไม่ตรง ปรกติแล้วระบบก็จะรีบดีดออกมาพร้อมแจ้ง reject
  แต่เราสามารถกำหนดให้ไปตรวจสอบต่อกับ authorize modules
  เรียงลำดับอันถัดๆไปที่เหลืออื่นๆได้อีก

  หากคุณสมบัติผ่าน ก็จะเข้าขั้นตอนตรวจสอบรหัสผ่านของผู้ใช้ว่าถูกต้องหรือไม่
  โดย authorize modules จะเลือก modules ที่ต้องการเอง จากส่วนที่ชื่อ authenticate {...}

  หากรหัสผ่านถูกต้อง ก็จะเข้าสู่ส่วนของ postauth {...}
  เป็นการตรวจสอบทิ้งท้ายก่อนส่งคืนค่ากลับให้แก่ radius client ที่ติดต่อมา

  การบันทึกประวัติใช้งานอยู่ในส่วน accounting {...}

  modules ทุกตัวที่ใช้งาน จะต้องได้รับการประกาศไว้ก่อนแล้ว อยู่ในส่วนชื่อ modules {...}

 10. *** แนะนำให้ทำขั้นตอนนี้ด้วย เลิกใช้ module file
  เพราะ module files ทำงานแล้วอาจเจอปัญหาแปลกๆ

  หลังจากที่ radiusd ทำงานได้ดีแล้ว หากต้องการให้ radiusd ตรวจสอบผู้ใช้จากแฟ้ม /etc/passwd
  ขอแนะนำให้มีการแก้ไขปรับปรุงดังนี้คือ โดย default ในแฟ้ม /etc/raddb/radiusd.conf
  ส่วนของ authorize {...} มีการใช้ module ชื่อ files
  ที่สั่งให้ระบบไปเปิดแฟ้ม users เพื่อทำงานต่อ
  หากเป็น ubuntu คือ /etc/freeradius/users
  หากเป็น fedora คือ /etc/raddb/users
  ผลคือหากผ่าน module files แล้ว จะไม่สามารถไหลต่อไปให้ modules ที่เหลือถัดไปอีก
  แนะนำให้เลิกใช้ module files แล้วสร้าง module ใหม่เพื่อการตรวจสอบกับแฟ้ม /etc/passwd
  หากเป็น ubuntu ให้แก้ไขแฟ้ม /etc/freeradius/radiusd.conf
  หากเป็น fedora ให้แก้ไขแฟ้ม /etc/raddb/radiusd.conf

  ส่วนของ modules {...} ที่บริเวณข้อความ passwd etc_smbpasswd {...}
  ...
  ให้เพิ่ม module ใหม่ โดยแทรกบรรทัดข้อความว่า
  passwd  mypasswd  {
      filename = /etc/shadow
      format = "*User-Name::"
      authtype = unix
  }

  ส่วนของ authorize {...} ที่บริเวณข้อความขึ้นต้นด้วย authorize {
  ...
  ให้ comment บรรทัด files เพื่อยกเลิกค่านี้
  แล้วแทรกเพิ่มบรรทัดข้อความเพิ่ม กลายเป็นว่า
  #    files
  mypasswd  {
      ok = return
  }

  เสร็จแล้วให้สั่งทำงานใหม่
  หากเป็น ubuntu ใช้คำสั่ง /etc/init.d/freeradius reload
  หากเป็น fedora ใช้คำสั่ง /etc/init.d/radiusd reload
  ทดสอบผลงานด้วยคำสั่ง radtest root password-root localhost 0 testing123
  หากได้ผลข้อความประมาณว่า
  Sending Access-Request of id 82 to 127.0.0.1:1812
          User-Name = "root"
          User-Password = "password-root"
          NAS-IP-Address = 10.0.1.2
          NAS-Port = 0
  rad_recv: Access-Accept packet from host 127.0.0.1:1812, id=82, length=20
  โดยมีผลการแจ้งว่า Access-Accept แสดงว่าถูกต้องตามต้องการแล้ว

 11. หากต้องการตรวจสอบผู้ใช้กับ mail server ผ่าน imap ให้ทำดังนี้

  ตัวอย่างนี้จะตรวจสอบกับ mail server ชื่อ your.mail.server

  ต้องติดตั้ง php และ php-imap ก่อนแล้ว
  หากเป็น ubuntu ติดตั้งด้วยคำสั่ง
  apt-get install php5 php5-imap php5-cli
  แล้วแก้ไขแฟ้ม /etc/php5/cli/php.ini เพิ่มให้มีบรรทัดว่า
  extension=imap.so

  หากเป็น fedora ติดตั้งด้วยคำสั่ง yum install php php-imap

  ต่อไปสร้างแฟ้ม /root/imap.php ให้มีเนื้อหาว่า
  <?php
  error_reporting(0);
  $host = $argv[1];
  $username = $argv[2];
  $password = $argv[3];
  $imap_host="{" . $host . ":143/imap/notls}";
  $mbox = imap_open("$imap_host", "$username", "$password");
  $folders = imap_listmailbox($mbox, "$imap_host", "*");
  if ($folders == false) {
          echo "false";
  } else {
          echo "true";
  }
  imap_close($mbox);
  ?>

  สร้างแฟ้มคำสั่ง shell script ชื่อ  /root/imap-authen.sh มีเนื้อหาว่า
  #!/bin/sh
  user=`echo $USER_NAME | cut -d'"' -f2`
  password=`echo $USER_PASSWORD | cut -d'"' -f2`
  key=`/usr/bin/php /root/imap.php your.mail.server $user $password`
  if echo $key|grep -w "true" > /dev/null ; then
   exit 0
  fi
  exit 1

  สร้างแฟ้มแบบ text ชื่อ /root/myusers มีเนื้อหาว่า
  DEFAULT Auth-Type := Accept
                Exec-Program-Wait="/bin/sh /root/imap-authen.sh"

  หากเป็น ubuntu ให้แก้ไขแฟ้ม /etc/freeradius/radiusd.conf
  หากเป็น fedora ให้แก้ไขแฟ้ม /etc/raddb/radiusd.conf
  ส่วนของ modules {...} ที่บริเวณข้อความ files {...}
  ...
  ให้เพิ่ม module ใหม่ โดยแทรกบรรทัดข้อความว่า
  files  myimap  {
      usersfile = /root/myusers
  }

  ส่วนของ authorize {...} ที่บริเวณข้อความขึ้นต้นด้วย authorize {
  ...
  แทรกเพิ่มบรรทัดข้อความเพิ่ม กลายเป็นว่า
  myimap

  เสร็จแล้วให้สั่งทำงานใหม่
  หากเป็น ubuntu ใช้คำสั่ง /etc/init.d/freeradius reload
  หากเป็น fedora ใช้คำสั่ง /etc/init.d/radiusd reload 
  แค่นี้ก็เสร็จแล้ว ทดสอบผลงานได้เลย

 12. ถ้าต้องการให้ใช้ได้กับ LDAP ด้วย
  หากเป็น ubuntu ต้องติดตั้ง freeradius-ldap เพิ่มเติม
  ด้วยคำสั่ง apt-get install freeradius-ldap
  แล้วให้แก้ไขแฟ้ม /etc/freeradius/radiusd.conf

  หากเป็น fedora ให้แก้ไขแฟ้ม /etc/raddb/radiusd.conf
  เพื่อให้รองรับและเชื่อมต่อกับ LDAP server ดังนี้

  ส่วนของ modules {...} ที่บริเวณข้อความ
  ldap {
  **** ให้แก้ไขค่าของ server , basedn ดังตัวอย่าง
       server = "myldap.net"
       basedn = "dc=my, dc=net"
  **** ให้ comment บรรทัด access_attr เพื่อยกเลิกค่า เนื่องจากไม่ได้ใช้รูปแบบนี้
  #    access_attr = "dialupAccess"
   
  แก้ไขส่วนของ authorize {...}  ที่บริเวณข้อความขึ้นต้นด้วย authorize {
  ...
  ให้มีการตั้งค่าเลือก  ldap  อยู่ด้วย

  แก้ไขส่วนของ authenticate {...} ที่บริเวณพื้นที่ขึ้นต้นด้วยข้อความว่า authenticate {
   ...
  #        Auth-Type LDAP {
  #                ldap
  #        }
  *** ให้แก้ไขด้วยการ uncomment บรรทัดข้อความเพื่อให้ระบบกำหนดวิธี LDAP
          Auth-Type LDAP {
                  ldap
          }
   *** ในส่วนของ authenticate แก้ไขเพียงแค่นี้

  เสร็จแล้วให้สั่งทำงานใหม่
  หากเป็น ubuntu ใช้คำสั่ง /etc/init.d/freeradius reload
  หากเป็น fedora ใช้คำสั่ง /etc/init.d/radiusd reload 
  ทดสอบใช้งานกับ user บน ldap ได้เลย

 13. หากต้องการตรวจสอบผู้ใช้กับฐานข้อมูลพิเศษของตนเอง

  ต้องสร้างแฟ้มแบบ text เพื่อเก็บรายชื่อผู้มีสิทธิ์ใช้งาน
  ตัวอย่างนี้คือแฟ้ม /root/myusers.txt มีข้อมูลคือ
  root
  mama
  demo
  รายชื่อต้องเรียงลำดับไปบรรทัดละคน
  ให้ป้อนรายชื่อเข้าไปตามต้องการ

  สร้างแฟ้มคำสั่ง shell script ชื่อ  /root/my-authen.sh มีเนื้อหาว่า
  #!/bin/sh
  valid_file="/root/myusers.txt"
  key=`echo $USER_NAME | cut -d'"' -f2`
  if grep -w "$key" $valid_file > /dev/null ; then
   exit 0
  fi
  exit 1

  หากเป็น ubuntu แก้ไขแฟ้ม /etc/freeradius/radiusd.conf
  หากเป็น fedora แก้ไขแฟ้ม /etc/raddb/radiusd.conf
  ให้เพิ่ม module ใหม่ โดยแทรกบรรทัดข้อความว่า
  ส่วนของ modules {...} ที่บริเวณข้อความ exec {...}
  ให้เพิ่ม module ใหม่ โดยแทรกบรรทัดข้อความว่า
  exec my-auth {
          program = "/bin/sh /root/my-authen.sh"
          wait = yes
          input_pairs = request
          output_pairs = reply
          packet_type = Access-Accept
  }

  ส่วนของ post-auth {...} ที่บริเวณข้อความขึ้นต้นด้วย post-auth {
  ...
  แทรกเพิ่มบรรทัดข้อความเพิ่ม
  my-auth

  เสร็จแล้วให้สั่งทำงานใหม่
  หากเป็น ubuntu ใช้คำสั่ง /etc/init.d/freeradius reload
  หากเป็น fedora ใช้คำสั่ง /etc/init.d/radiusd reload 
  แค่นี้ก็เสร็จแล้ว ทดสอบผลงานได้เลย

 14. radius server สามารถส่งค่าบอกเวลาที่ยังคงเหลือให้ใช้งาน
  โดยส่งค่ากลับมาที่ attribute ชื่อ Session-Timeout
  แต่ตัวมันเองคำนวณไม่เป็น ต้องหาวิธีอื่นในการคำนวณเวลา
  แล้วส่งกลับมาให้ radius ส่งคำตอบให้อีกทอดหนึ่ง

  จากข้อ 13 หากต้องการใส่ค่าเวลาที่เหลือในการใช้งาน
  ตัวอย่างเช่นเหลือ 120 วินาที ให้เพิ่มบรรทัดข้อความว่า
  echo "SESSION-TIMEOUT = \"120\""
  ลงไปก่อนบรรทัดข้อความ  exit 0 ดังตัวอย่าง

  if grep -w "$key" $valid_file > /dev/null ; then
    echo "SESSION-TIMEOUT = \"120\""
   exit 0
  fi

  เสร็จแล้วให้สั่งทำงานใหม่
  หากเป็น ubuntu ใช้คำสั่ง /etc/init.d/freeradius reload
  หากเป็น fedora ใช้คำสั่ง /etc/init.d/radiusd reload 
  แค่นี้ก็เสร็จแล้ว PC ที่ติดต่อเข้ามาจะได้รับคำตอบกลับไป
  ระบุว่าเหลือเวลาใช้งานอีกเท่าไร ขึ้นกับตัวเลขทีกำหนดส่งออกมา
  จากตัวอย่างให้แก้ไขตัวเลข 120 เป็นอื่นๆตามต้องการ

 15. แนะนำให้ยกเลิกการกำหนดค่าการทำงานบางตัวที่ไม่ได้ใช้งาน
  โดยการ comment บรรทัดข้อความในแฟ้ม
  หากเป็น ubuntu คือแฟ้ม /etc/freeradius/radiusd.conf
  หากเป็น fedora คือแฟ้ม /etc/raddb/radiusd.conf

  ถ้าไม่ได้ใช้เป็น proxy radius ควรยกเลิก
  โดยเปลี่ยนจากเดิม proxy_requests  = yes
  ให้เป็น proxy_requests  = no

  ควรยกเลิกบาง authorize ที่ไม่ได้ใช้เช่น
  authorize {
  # preprocess
  # chap
  # mschap
  # suffix
  # ldap ---> ระบบ ldap
  # files -->  ระบบ UNIX หรือแฟ้ม /etc/shadow

 16. การบันทึกประวัติการใช้งานของ radius โดย defualt จะบันทึกไว้ในพื้นที่
  หากเป็น ubuntu อยู่ที่ /var/log/freeradius/radacct
  หากเป็น fedora อยู่ที่ /var/log/radius/radacct
  โดยแยกเป็น directory ของแต่ละหมายเลข ip ของ radius client
  แล้วยังแตกย่อยออกเป็นแฟ้มของแต่วันอีก ซึ่งอาจไม่สะดวกต่อการวิเคราะห์ข้อมูล
  เราสามารถเพิ่ม module บันทึกประวัติการใช้งานเพิ่มเติมจากของเดิม ตัวอย่างคือ
  ต้องการบันทึกไว้ใน directory ชื่อ /var/log/freeradius/myaccount หรือ /var/log/radius/myaccount
  แล้วเก็บแฟ้มแยกเป็นรายวันในรูปแบบ 20060729 ภายในแฟ้มมีรูปแบบว่า
  20060729:15:54:05;"demo";10.0.0.153;1154163245;"a5f56ebd6ebc1321";Start;
  20060729:15:55:06;"demo";10.0.0.153;1154163306;"a5f56ebd6ebc1321";Stop;61

  ให้ทำดังนี้ สร้างแฟ้มคำสั่ง shell script ชื่อ  /root/log-radius-account.sh มีเนื้อหาว่า
  #!/bin/sh
  export LANG=en.US
  ###
  mydir="/var/log/freeradius/myaccount"
  ##  หากเป็น fedora เปลี่ยนเป็น mydir="/var/log/radius/myaccount"
  ###
  if [ ! -d $mydir ] ; then
    mkdir -p $mydir
  fi
  today=`date "+%Y%m%d"`
  myfile="$mydir/$today"
  if [ ! -e $myfile ] ; then
    touch $myfile
  fi
  mytime=`echo $1|awk '{print strftime("%Y%m%d:%H:%M:%S",$1)}'`
  echo "$mytime;$USER_NAME;$CLIENT_IP_ADDRESS;$1;$ACCT_UNIQUE_SESSION_ID;$ACCT_STATUS_TYPE;$ACCT_SESSION_TIME" >> $myfile

  แฟ้ม shell script จบแค่นี้  ต่อไปแก้ไขแฟ้ม radiusd.conf
  หากเป็น ubuntu แก้ไขแฟ้ม /etc/freeradius/radiusd.conf
  หากเป็น fedora แก้ไขแฟ้ม /etc/raddb/radiusd.conf

  ส่วนของ modules {...} ที่บริเวณข้อความ exec {...}
  ให้เพิ่ม module ใหม่ โดยแทรกบรรทัดข้อความว่า
  exec my-log-account {
       wait = no
       program = "/bin/sh /root/log-radius-account.sh %l"
  }

  ส่วนของ accounting  {...} ที่บริเวณข้อความ accounting {
  ...
  detail
  ให้แทรกเพิ่มบรรทัดข้อความว่า
  my-log-account

  เสร็จแล้วให้สั่งทำงานใหม่
  หากเป็น ubuntu ใช้คำสั่ง /etc/init.d/freeradius reload
  หากเป็น fedora ใช้คำสั่ง /etc/init.d/radiusd reload 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์การจัดการความรู้ด้าน ICT ครูอุ.คอม [www.krooubon.com : V.2010.1 AddOns Released ]บลความเห็น (2)

porchn
IP: xxx.8.109.192
เขียนเมื่อ 

"ใช้คำสั่ง apt-get install freeradius"

ใช้คำสั่งตรงไหน ของubuntu เหรอครับ มือใหม่วันนี้เอง

เขียนเมื่อ 

@porchn เปิด Terminal ขึ้นมาแล้วพิมพ์คำสั่งตามนั้นเลยครับ