ห้องสมุดนับเป็นสถานที่รวบรวมความรู้ และเป็นสนับสนุนให้ผู้เรียนฝึกการเรียนรู้ค้นคว้าด้วยตนเอง รวมทั้งอาจจะเป็นสถานที่พักผ่อนยามเกิดความเครียดหรือล้าในการเรียน