ผลการเรียนการสอนสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ในวิชาคอมพิวเตอร์ปี 48 ถือว่านักเรียนมีพัฒนาการที่ดีขึ้น จำนวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ มีมากขึ้น ระดับคะแนนก็สูงขึ้น แต่ปัญหาของการเรียนการสอนก็ยังมีเหมือนเดิม คงต้องใช้เวลาเพื่อรอการแก้ไขข้อบกพร่องเหล่านี้หน่อย