โรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฏิ    ส่งครูเข้าอบรมการอ่านทำนองสรภัญญะ

ที่โรงเรียนวัดละหาร      เพื่อนำมาสอนนักเรียนให้อ่านได้ถูกต้อง