ได้อ่านหนังสื่อที่เขียนโดย  ชุลี  อินมั่น  ที่อ้างคำพูดของฟรานซิล  เบคอน(Francis  Bacon)  เกี่ยวกับความสำเร็จของการอ่านว่า  "การอ่านทำให้คนเป็นคนที่สมบูรณ์"  และ สแตรง (Strang)  ได้กล่าวถึงความจำเป็นในการอ่านไว้ว่า "การอ่านคือถนนแห่งการเรียนรู้"  การศึกษาทุกอย่างต้องอาศัยการอ่าน  ปัจจุบันในสภาพชีวิตจริงต้องใช้การอ่านจึงจะอยู่ในสังคมอย่างมีความทัดเทียม  และย้ำว่ายิ่งอ่านมากก็ยิ่งเรียนรู้มาก (ชุลี  อินมั่น  ๒๕๓๓ :๒)

          ประโยชน์ที่ได้จากการอ่าน  มีผู้กล่าวไว้หลายคน(กรมวิชาการ ๒๕๔๒ : ๖ - ๗  อ้างมาจาก  ระพี  พรรณมาลัย  ๒๕๓๕)   เสริมความคิดใกสรุปไว้ดังนี้
         ๑.  มีความร้เพิ่มเติม  ช่วยให่รู้กว้าง  ไม่แคบอยู่เฉพาะเรื่องรอบตัว
         ๒.  ช่วยพัฒนาความคิด  เพราะประสบการณ์ในการอ่านจะช่วย เสริมสร้างความคิดในการพัฒนาสื่อ
         ๓.  ช่วยทำให้ผู้ที่สังคมยอมรับ  เพราะผู้ที่อ่านมากจะรู้จักปรับตัวให้เข้ากับสังคมได้ดี
         ๔.  ช่วยให้เป็นผู้ประสบผลสำเร็รในการประกอบอาชีพ
         ๕.  ช่วยให้ได้รับความบันเทิงในชีวิรมากขี่น
          ๖.  ช่วยให้เป็นคนที่น่าสนใจ  เพาะผู้ที่อ่านมากจะมีความคิดลึกซึ้ง  และกว้างขวาง  สามารถแสดงความรู้และความคิดที่ดีได้เสอม
          ๗.   เป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
ในส่วนประโยชน์ของการอ่าน  ของเย็นใจ  เลาหวนิช  ได้สรุปไว้ดังนี้
          ส่วนที่จำเป็นพื้นฐาน 
           ๑.  การอ่านจะเสริมสร้างจุดมุ่งหมายในชีวิตที่มั่นคงและปลอดภัยได้  เพราะการอ่านจะนำมาซึ่งความรู้ความเข้าใจในสภาพสังคม    เช่นผู้ที่ประกอบอาชีพทางธุรกิจ  ถ้ามีนิสัยชอบอ่านหนังสือและทราบความเคลี่อนไหวในวงการธุรกิจ
           ๒.  การอ่านเปิดโอกาสให้คนมีอิสระเสรีภาพตามสิทธิมนุษยชน   ไม่ถูกครอบงำทางความคิด  สามารถใช้สิทธิเสรีภาพของตนเองในการแสดงความคิดเห็นได้  ในขอบเขตของกฎหมายและประเพณีของสังคมได้อย่างเหมาะสม  ที่ผู้อ่านมากย่อมมีโลกทัศน์ที่กว้างขวาง
           สิ่งที่จำเป็นต่อการเพิ่มคุณภาพชีวิต
           ๑.  การอ่านจะเสริมสร้างจุดมุ่งหมายในชีวิต  ทำให้บุคคลยกระดับคุณภาพชีวิตของตนเองได้
           ๒.  การอ่านทำให้เกิดความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับตนและสิ่งแวดล้อมที่ตนอาศัยอยู่จะช่วยให้บุคคลนั้นประบตัวได้ดี  และกลมกลืนกับสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวได้
           ๓.  การอ่านช่วยส่งเสริมการอยู่ร่วมกันโดยสันติ  หนังสือที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคลจะสนองความต้องการของแต่ละบุคคลทำให้เกิดความสุข
       
           จากความสำคัญและประโยชน์ของการอ่านที่กล่าวมาแล้วข้างตน  สรุปได้ว่าการอ่านมีความสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมสังคมโลกบัดจุบัน
                                  นายนรินทร์  ลีกระโทก  บันทึก