"เมื่อฉันเผชิญปัญหา  ฉันจะพยายามเรียนรู้วิธีแก้ปัญหาจากผู้อื่น ไม่ใช่แค่หาวิธีแก้ปัญหาด้วยตนเอง"

"ฉันพยายามด้วยตนเอง ที่จะแสดงให้เห็นว่า การขอความช่วยเหลือเป็นสัญญาณแสดงความเข้มแข็ง มากกว่าเป็นสัญญาณแสดงความอ่อนแอ"

"เมื่อประเมิน/ทบทวนโครงการ ฉันจะใช้ความรู้ที่เรียนรู้มาจากโครงการอื่น"

"ฉันพยายามชักชวนเพื่อนร่วมงานให้เชื่อมโยงกับผู้อื่น ทั้งภายในและภายนอกองค์กร"

"ทีมงานของฉันถือว่าความล้มเหลวเป็นครู เป็นบทเรียนไม่ใช่สิ่งที่ควรอับอาย หรือปิดบัง"

"ฉันใช้สมองและพลังทั้งหมดในการคิดและเรียน ไม่ใช่เพียงใช้ในการทำตามรูปแบบตายตัว"

 

http://groups.yahoo.com/group/learning-to-fly