การวิเคราะห์โครงการ

รอมซี
การศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Studies)

การวิเคราะห์โครงการ (Project  Appraisal) /การศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Studies)

 

เป็นขั้นตอนก่อนการดำเนินการโครงการ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขโครงการก่อนตัดสินใจดำเนินการโครงการต่อไป 

วัตถุประสงค์

1.     มีข้อมูลพื้นฐานต่อการตัดสินใจจะดำเนินการโครงการหรือไม่

2.     ได้กรอบแนวทางในการวางแผนการประเมินโครงการ

3.              ศึกษาจุดเด่น - จุดด้อยของโครงการ  

การวิเคราะห์องค์ประกอบของโครงการ 

 

1 .   การวิเคราะห์องค์ประกอบภายนอก - การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อโครงการ   ที่อาจส่งผลให้โครงการบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่บรรลุวัตถุประสงค์

2.  การวิเคราะห์องค์ประกอบภายใน    -   การวิเคราะห์ความสมบูรณ์ของ โครงการ –ความเหมาะสม/ประโยชน์ของโครงการ  – ความเป็นไปได้ของโครงการ  

การวิเคราะห์โครงการโดยระบบ 

1.  การวิเคราะห์ปัจจัยเบื้องต้น (Input)

2.  การวิเคราะห์กระบวนการ (Process)

3.  การวิเคราะห์ผลผลิต (Product/Output)

4.  การวิเคราะห์ผลกระทบ (Impact) 

2.  ผลตอบแทนของการดำเนินโครงการ  

2.1                   อัตราส่วนผลตอบแทน - ต้นทุน (Benefit-Cost Ratio) หรือจุดคุ้มทุน (Brake-Even Analysis)     เป็นการพิจารณาจากอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในการดำเนินการโครงการ

2.2                   ประสิทธิผลของการดำเนินงาน (Cost-Effectiveness Analysis) เป็นการพิจารณาจากการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายที่นำมาเปรียบเทียบกับผลประโยชน์ที่ได้รับทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

2.3                   การศึกษาและการคาดคะเนผลประโยชน์  อุปสรรค ข้อจำกัด และปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจากการดำเนินการโครงการ  

เทคนิควิธีการในการวิเคราะห์โครงการ

1.  การวิเคราะห์โดยใช้การตัดสินของผู้เชี่ยวชาญ (Expert Judgement)   โดยใช้ดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item-Objective Congruence : IOC) ของข้อคำถามที่กำหนดขึ้นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับโครงการ

 

 

 

ชื่อโครงการ …………………………………………………………………………………………………………………………… ..

 

แบบวิเคราะห์โครงการ

รายการพิจารณา

ผลการพิจารณา

3

2

1

1. มีข้อมูลยืนยันชัดเจนเหตุผลและความจำเป็น

 

 

 

2. โครงการตอบสนองเหตุผลและความจำเป็น

 

 

 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการมีความเป็นไปได้ในการดำเนินการ

 

 

 

4. วัตถุประสงค์ของโครงการสามารถวัดได้ ประเมินได้

 

 

 

5. วัตถุประสงค์ของโครงการสามารถจัดกิจกรรมดำเนินงานให้บรรลุได้

 

 

 

6. โครงการมีขอบเขตเวลาที่แน่นอนในการปฏิบัติงาน

 

 

 

7. วัตถุประสงค์ของโครงการสมเหตุสมผลสอดคล้องกับปัญหา

 

 

 

8. วิธีดำเนินการของโครงการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์

 

 

 

9.  ความสัมพันธ์ต่อเนื่องระหว่างกิจกรรม

 

 

 

10. กิจกรรมเป็นไปตามทฤษฎีหรือหลักการที่เหมาะสม

 

 

 

11. ระยะเวลาเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ที่จะทำงานให้บรรลุเป้าหมายได้

 

 

 

12.  ค่าใช้จ่ายเหมาะสมกับโครงการ

 

 

 

13.  มีการติดตามประเมินผลที่ชัดเจน

 

 

 

14.  ประโยชน์ของโครงการเหมาะสม

 

 

 

15. มีผู้รับผิดชอบโครงการชัดเจน

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หลักการบริหารโครงการ

คำสำคัญ (Tags)#การวิเคราะห์องค์ประมอบของโครงการ#ผลตอบแทนการดำเนินโครงการ#เทคนิควิธีการวิเคาะห์โครงการ

หมายเลขบันทึก: 194539, เขียน: 16 Jul 2008 @ 14:19 (), แก้ไข: 22 Jun 2012 @ 14:25 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

วัชรพงษ์ ปัททุม
IP: xxx.47.128.82
เขียนเมื่อ 

คนจนผู้ยิ่งใหญ่