ในปัจจุบันการสอนคอมพิวเตอร์ภายในโรงเรียนปัจจุบันนั้นเราควรเน้นเรื่องที่เกี่ยวกับการใช้งานจริงของโปรแกรมให้กับเด็กเนื่องจากเด็กปัจจุบันเน้นการ เล่นเกมส์ เป็นส่วนใหญ่ถ้าเป็นไปได้อยากให้ครูมีส่วนสร้างหลักคุณธรรม จริยธรรมให้เด็กทุกคน ควบคู่ไปด่วย