งานวิจัยสังคมศึกษา

Panisara
ความสำเร็จ

รายงานวิจัยในชั้นเรียน

 

ชื่อผู้วิจัย                นางปาณิสรา  ศิริวัฒน์

ชื่อเรื่อง                  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและ

วัฒนธรรม  เรื่องระบบการเมืองการปกครองของไทยในปัจจุบัน  ของชั้นประถมศึกษาปีที่  6 

การเรียนแบบร่วมมือ  โดยใช้เทคนิคจิกซอว์  2  และการเรียนแบบปกติ

กลุ่มสาระการเรียนรู้           กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

1.  ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

                กลุ่มสาระสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร  ที่ออกแบบมาเพื่อส่งเสริมความเป็นไทย  และความเป็นพลเมืองดีของชาติให้แก่ผู้เรียน  จากความสำคัญของการเมืองการปกครอง 

จะเห็นได้ว่าการเมืองการปกครองมีบทบาทมากต่อการศึกษาไทย  เพื่อให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ  ตามกระบวนการประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  แต่ในการจัดการเรียนการสอนที่ผ่านมาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนยังไม่เป็นที่น่าพอใจ  ดังนั้นจึงถือได้ว่าเป็นหน้าที่สำคัญของครูที่จะต้องหาวิธีการ

ต่าง ๆมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน  เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ  วิธีการที่น่าจะแก้ปัญหาการเรียนการสอนดังกล่าวก็คือ  การเรียนแบบร่วมมือ

                ในการวิจัยครั้งนี้  ข้าพเจ้าใช้รูปแบบการเรียนแบบร่วมมือ  โดยใช้เทคนิคจิกซอว์  2 มาทดลองสอนเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนแบบปกติ

2.  วัตถุประสงค์การวิจัย

เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  เรื่องระบบการเมืองการปกครองของไทยในปัจจุบัน  ของชั้นประถมศึกษาปีที่  6  การเรียนแบบร่วมมือ  โดยใช้เทคนิคจิกซอว์  2  และการเรียนแบบปกติ

3.  ขอบเขตการวิจัย

                1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6 โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส  ปีการศึกษา  2550  จำนวน  6  ห้องเรียน  รวม  196  คน

                2  กลุ่มตัวอย่างได้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6 โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส   

ปีการศึกษา  2550  ซึ่งได้จากการสุ่มอย่างง่าย  จำนวน  2  ห้องเรียน

                3.  ขอบเขตเนื้อหา  เรื่องระบบการเมืองการปกครองของไทยในปัจจุบัน  ของชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2544

                4.ระยะเวลาในการดำเนินการทดลอง  ในภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2550

 

4.  วิธีดำเนินการวิจัย

1.  นวัตกรรมในการแก้ปัญหา          แผนการจัดการเรียนรู้การเรียนแบบร่วมมือ โดยใช้เทคนิคจิกซอว์ 2

2. ขั้นตอนการดำเนินการ

                1.  ศึกษาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม

                2.  เขียนแผนการจัดการเรียนรู้การเรียนแบบร่วมมือ โดยใช้เทคนิคจิกซอว์ 2 / แบบปกติ

                3.  เสนอแผนต่อผู้เชี่ยวชาญเพื่อหาดัชนีความสอดคล้องของเครื่องมือและปรับปรุงแก้ไข

                4.  สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  นำไปหาคุณภาพของแบบทดสอบเป็นรายข้อและคัดเลือกแบบทดสอบที่มีคุณภาพตามจำนวนที่ต้องการ

                5.  นำแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้เป็นเครื่องมือในการวิจัย

                3.  การเก็บรวบรวมข้อมูล   ดำเนินการวิจัยเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบร่วมมือ โดยใช้เทคนิคจิกซอว์ 2 และการเรียนแบบปกติ

                4.  การวิเคราะห์ข้อมูล   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบร่วมมือ โดยใช้เทคนิคจิกซอว์ 2 และการเรียนแบบปกติ   แตกต่างกัน

5.  สรุปผลการวิจัย

                ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

เรื่องระบบการเมืองการปกครองของไทยในปัจจุบัน  ของชั้นประถมศึกษาปีที่  6  การเรียนแบบร่วมมือ  โดยใช้เทคนิคจิกซอว์  2  และการเรียนแบบปกติ  แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  โดยนักเรียนที่เรียนโดยใช้เทคนิคจิกซอว์  2  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่านักเรียนที่เรียนแบบปกติ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วันเวลาที่ท้าทาย

คำสำคัญ (Tags)#สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม#การเรียนการสอนสังคม#สพท.กทม.เขต 1#วัดเวตวันธรรมาวาส

หมายเลขบันทึก: 193701, เขียน: 12 Jul 2008 @ 10:50 (), แก้ไข: 20 Jun 2012 @ 14:17 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 7, อ่าน: คลิก


ความเห็น (7)

เขียนเมื่อ 

เป็นวิธีการที่ดีค่ะ...ขอเป็นกำลังใจให้นะคะ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณคะ ที่ช่วยชี้แนะ และขอความกรุณาช่วยสอนการวิจัยให้ด้วยคะ

จักริน เพชรสังหาร
IP: xxx.28.35.2
เขียนเมื่อ 

ผมอยากได้งานวิจัยเรื่องนี้ครับ ไม่ทราบขอไฟล์ได้หรือไม่ ถ้าได้ส่งทางอีเมล์ นะครับ ขอบคุณมาก

วรรณริสา เวียงนนท์
IP: xxx.173.118.252
เขียนเมื่อ 

มีงานวิจัยเกี่ยวกับปัญญหาการสอนสังคมไหมค่ะ

ศิษย์เก่า
IP: xxx.123.12.135
เขียนเมื่อ 

เชื่อแม่มึงเลย ควยเอ๊ย มึงน่ะ สอนนักเรียนจนเขาพากันด่ากันทั้งชั้น มึงไม่รู้หรือไงวะ มึงมันขยะของโรงเรียน เสนียดจัญไรของชาติ เลวเอ๊ย สอนห่วยแตกฉิบหาย เด็กที่เรียนกับมึง โง่ลงเลวลงทุกคน เพราะมึงสอนแต่เรื่องเหี้ยๆให้กู ห่าเอ๊ย

ศิษย์เก่า
IP: xxx.123.12.135
เขียนเมื่อ 

โง่แล้วยังอวดเก่งอีก นักเรียนเขาแช่งชักหักกระดูกมึงๆไม่รู้รึไง นี่เรื่องจริงนะโว้ย กูไม่ได้โกหก กูขอย้ำว่ากูและเพือนๆเขาเกลียดมึงกันทั้งห้อง จงรู้ไว้ด้วย ฮึ!!!

ประเสริฐ ใจองอาจ
IP: xxx.175.134.134
เขียนเมื่อ 

เป็นนวัตกรรมที่ดีมากครับ ขอให้ทุ่มเทเพื่อเยาวชนของชาติต่อไป.... ครับ