• เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ

งานวิจัยสังคมศึกษา

  ความสำเร็จ  

รายงานวิจัยในชั้นเรียน

 

ชื่อผู้วิจัย                นางปาณิสรา  ศิริวัฒน์

ชื่อเรื่อง                  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและ

วัฒนธรรม  เรื่องระบบการเมืองการปกครองของไทยในปัจจุบัน  ของชั้นประถมศึกษาปีที่  6 

การเรียนแบบร่วมมือ  โดยใช้เทคนิคจิกซอว์  2  และการเรียนแบบปกติ

กลุ่มสาระการเรียนรู้           กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

1.  ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

                กลุ่มสาระสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร  ที่ออกแบบมาเพื่อส่งเสริมความเป็นไทย  และความเป็นพลเมืองดีของชาติให้แก่ผู้เรียน  จากความสำคัญของการเมืองการปกครอง 

จะเห็นได้ว่าการเมืองการปกครองมีบทบาทมากต่อการศึกษาไทย  เพื่อให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ  ตามกระบวนการประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  แต่ในการจัดการเรียนการสอนที่ผ่านมาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนยังไม่เป็นที่น่าพอใจ  ดังนั้นจึงถือได้ว่าเป็นหน้าที่สำคัญของครูที่จะต้องหาวิธีการ

ต่าง ๆมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน  เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ  วิธีการที่น่าจะแก้ปัญหาการเรียนการสอนดังกล่าวก็คือ  การเรียนแบบร่วมมือ

                ในการวิจัยครั้งนี้  ข้าพเจ้าใช้รูปแบบการเรียนแบบร่วมมือ  โดยใช้เทคนิคจิกซอว์  2 มาทดลองสอนเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนแบบปกติ

2.  วัตถุประสงค์การวิจัย

เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  เรื่องระบบการเมืองการปกครองของไทยในปัจจุบัน  ของชั้นประถมศึกษาปีที่  6  การเรียนแบบร่วมมือ  โดยใช้เทคนิคจิกซอว์  2  และการเรียนแบบปกติ

3.  ขอบเขตการวิจัย

                1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6 โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส  ปีการศึกษา  2550  จำนวน  6  ห้องเรียน  รวม  196  คน

                2  กลุ่มตัวอย่างได้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6 โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส   

ปีการศึกษา  2550  ซึ่งได้จากการสุ่มอย่างง่าย  จำนวน  2  ห้องเรียน

                3.  ขอบเขตเนื้อหา  เรื่องระบบการเมืองการปกครองของไทยในปัจจุบัน  ของชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2544

                4.ระยะเวลาในการดำเนินการทดลอง  ในภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2550

 

4.  วิธีดำเนินการวิจัย

1.  นวัตกรรมในการแก้ปัญหา          แผนการจัดการเรียนรู้การเรียนแบบร่วมมือ โดยใช้เทคนิคจิกซอว์ 2

2. ขั้นตอนการดำเนินการ

                1.  ศึกษาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม

                2.  เขียนแผนการจัดการเรียนรู้การเรียนแบบร่วมมือ โดยใช้เทคนิคจิกซอว์ 2 / แบบปกติ

                3.  เสนอแผนต่อผู้เชี่ยวชาญเพื่อหาดัชนีความสอดคล้องของเครื่องมือและปรับปรุงแก้ไข

                4.  สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  นำไปหาคุณภาพของแบบทดสอบเป็นรายข้อและคัดเลือกแบบทดสอบที่มีคุณภาพตามจำนวนที่ต้องการ

                5.  นำแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้เป็นเครื่องมือในการวิจัย

                3.  การเก็บรวบรวมข้อมูล   ดำเนินการวิจัยเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบร่วมมือ โดยใช้เทคนิคจิกซอว์ 2 และการเรียนแบบปกติ

                4.  การวิเคราะห์ข้อมูล   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบร่วมมือ โดยใช้เทคนิคจิกซอว์ 2 และการเรียนแบบปกติ   แตกต่างกัน

5.  สรุปผลการวิจัย

                ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

เรื่องระบบการเมืองการปกครองของไทยในปัจจุบัน  ของชั้นประถมศึกษาปีที่  6  การเรียนแบบร่วมมือ  โดยใช้เทคนิคจิกซอว์  2  และการเรียนแบบปกติ  แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  โดยนักเรียนที่เรียนโดยใช้เทคนิคจิกซอว์  2  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่านักเรียนที่เรียนแบบปกติ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

  หมายเลขบันทึก: 193701
  เขียน:  
  แก้ไข:  
  ความเห็น: 7
  อ่าน:
  สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (7)

เป็นวิธีการที่ดีค่ะ...ขอเป็นกำลังใจให้นะคะ

ขอบคุณคะ ที่ช่วยชี้แนะ และขอความกรุณาช่วยสอนการวิจัยให้ด้วยคะ

ผมอยากได้งานวิจัยเรื่องนี้ครับ ไม่ทราบขอไฟล์ได้หรือไม่ ถ้าได้ส่งทางอีเมล์ นะครับ ขอบคุณมาก

มีงานวิจัยเกี่ยวกับปัญญหาการสอนสังคมไหมค่ะ

เชื่อแม่มึงเลย ควยเอ๊ย มึงน่ะ สอนนักเรียนจนเขาพากันด่ากันทั้งชั้น มึงไม่รู้หรือไงวะ มึงมันขยะของโรงเรียน เสนียดจัญไรของชาติ เลวเอ๊ย สอนห่วยแตกฉิบหาย เด็กที่เรียนกับมึง โง่ลงเลวลงทุกคน เพราะมึงสอนแต่เรื่องเหี้ยๆให้กู ห่าเอ๊ย

โง่แล้วยังอวดเก่งอีก นักเรียนเขาแช่งชักหักกระดูกมึงๆไม่รู้รึไง นี่เรื่องจริงนะโว้ย กูไม่ได้โกหก กูขอย้ำว่ากูและเพือนๆเขาเกลียดมึงกันทั้งห้อง จงรู้ไว้ด้วย ฮึ!!!

เป็นนวัตกรรมที่ดีมากครับ ขอให้ทุ่มเทเพื่อเยาวชนของชาติต่อไป.... ครับ