รายงานวิจัยในชั้นเรียน

 

ชื่อผู้วิจัย                นางปาณิสรา  ศิริวัฒน์

ชื่อเรื่อง                  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและ

วัฒนธรรม  เรื่องระบบการเมืองการปกครองของไทยในปัจจุบัน  ของชั้นประถมศึกษาปีที่  6 

การเรียนแบบร่วมมือ  โดยใช้เทคนิคจิกซอว์  2  และการเรียนแบบปกติ

กลุ่มสาระการเรียนรู้           กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

1.  ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

                กลุ่มสาระสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร  ที่ออกแบบมาเพื่อส่งเสริมความเป็นไทย  และความเป็นพลเมืองดีของชาติให้แก่ผู้เรียน  จากความสำคัญของการเมืองการปกครอง 

จะเห็นได้ว่าการเมืองการปกครองมีบทบาทมากต่อการศึกษาไทย  เพื่อให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ  ตามกระบวนการประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  แต่ในการจัดการเรียนการสอนที่ผ่านมาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนยังไม่เป็นที่น่าพอใจ  ดังนั้นจึงถือได้ว่าเป็นหน้าที่สำคัญของครูที่จะต้องหาวิธีการ

ต่าง ๆมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน  เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ  วิธีการที่น่าจะแก้ปัญหาการเรียนการสอนดังกล่าวก็คือ  การเรียนแบบร่วมมือ

                ในการวิจัยครั้งนี้  ข้าพเจ้าใช้รูปแบบการเรียนแบบร่วมมือ  โดยใช้เทคนิคจิกซอว์  2 มาทดลองสอนเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนแบบปกติ

2.  วัตถุประสงค์การวิจัย

เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  เรื่องระบบการเมืองการปกครองของไทยในปัจจุบัน  ของชั้นประถมศึกษาปีที่  6  การเรียนแบบร่วมมือ  โดยใช้เทคนิคจิกซอว์  2  และการเรียนแบบปกติ

3.  ขอบเขตการวิจัย

                1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6 โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส  ปีการศึกษา  2550  จำนวน  6  ห้องเรียน  รวม  196  คน

                2  กลุ่มตัวอย่างได้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6 โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส   

ปีการศึกษา  2550  ซึ่งได้จากการสุ่มอย่างง่าย  จำนวน  2  ห้องเรียน

                3.  ขอบเขตเนื้อหา  เรื่องระบบการเมืองการปกครองของไทยในปัจจุบัน  ของชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2544

                4.ระยะเวลาในการดำเนินการทดลอง  ในภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2550

 

4.  วิธีดำเนินการวิจัย

1.  นวัตกรรมในการแก้ปัญหา          แผนการจัดการเรียนรู้การเรียนแบบร่วมมือ โดยใช้เทคนิคจิกซอว์ 2

2. ขั้นตอนการดำเนินการ

                1.  ศึกษาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม

                2.  เขียนแผนการจัดการเรียนรู้การเรียนแบบร่วมมือ โดยใช้เทคนิคจิกซอว์ 2 / แบบปกติ

                3.  เสนอแผนต่อผู้เชี่ยวชาญเพื่อหาดัชนีความสอดคล้องของเครื่องมือและปรับปรุงแก้ไข

                4.  สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  นำไปหาคุณภาพของแบบทดสอบเป็นรายข้อและคัดเลือกแบบทดสอบที่มีคุณภาพตามจำนวนที่ต้องการ

                5.  นำแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้เป็นเครื่องมือในการวิจัย

                3.  การเก็บรวบรวมข้อมูล   ดำเนินการวิจัยเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบร่วมมือ โดยใช้เทคนิคจิกซอว์ 2 และการเรียนแบบปกติ

                4.  การวิเคราะห์ข้อมูล   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบร่วมมือ โดยใช้เทคนิคจิกซอว์ 2 และการเรียนแบบปกติ   แตกต่างกัน

5.  สรุปผลการวิจัย

                ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

เรื่องระบบการเมืองการปกครองของไทยในปัจจุบัน  ของชั้นประถมศึกษาปีที่  6  การเรียนแบบร่วมมือ  โดยใช้เทคนิคจิกซอว์  2  และการเรียนแบบปกติ  แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  โดยนักเรียนที่เรียนโดยใช้เทคนิคจิกซอว์  2  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่านักเรียนที่เรียนแบบปกติ