สรุปผลงานวิจัย ป.โท

  ติดต่อ

  คิดก่อนทำ  
การศึกษาเรื่องความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริหารงานมีวัตถุประสงค์เพื่อทราบระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี หรือหลักธรรมาภิบาล 6 ประการ นอกจากนี้ต้องการทราบปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจด้านต่าง ๆ ดังนี้ ด้านสาธารณูปโภคพื้นฐาน ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านการศึกษาและวัฒนธรรม ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการเมืองการบริหารและศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของประชาชน และศึกาปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข ปัญหา อุปสรรค พบว่า กฎ ระเบียบ ที่ล้าหลัง มีการเลือกปฏิบัติหรือการเล่นพรรคเล่นพวก ไม่มีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน ในส่วนของการจัดทำแผนพัฒนา การดำเนินกิจกรรม โครงการ ตลอดจนการจัดซื้อ จัดจ้างเป็นต้น ส่วนข้อเสนอแนะ ได้แก่ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายข้อรัฐบาลคือรับบาลควรจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอต่อโครงการพัฒนาท้องถิ่นต่าง ๆ รัฐบาลควรจัดระบบบริหาร หรือส่งเสริมประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและถ่วงดุลฝ่ายบริหาร รัฐบาลควรส่งเสริมพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลอยู่เสมอ และควรให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทุกขั้นตอน รวมทั้งร่วมรับผิดชอบในการแก้ไขปัญหานั้น ๆ ด้วย อ้างอิง 1.ความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา : กรณีศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา(www.dcms.mfu.ac.th/dcmsth/detail.nsp)ผู้แต่ง นางเลขา จักร์เขียว 2.ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานของเทศบาล ตำบลเวียงเทิง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย(www.dcms.mfu.ac.th/dcmsth/detail.nsp)ผู้แต่ง นางสาวณัฐชกานต์ เชื้อเมืองพาน 3.ความพึงพอใจของประชาชนในเขตอำเภอเมืองเชียงรายต่อการบริหารงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย (www.dcms.mfu.ac.th/dcmsth/detail.nsp)ผู้แต่ง นายเสงี่ยม แสนพิช

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการวิจัย

หมายเลขบันทึก: 193603, เขียน: , แก้ไข, 2012-06-22 11:49:03+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #ผลงานการวิจัย

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)