ทดลองเขียนอีกบันทึก

วัตถุประสงค์

1.    ส่งเสริมและพัฒนาศาสตร์ว่าด้วยการจัดการความรู้และแนวทางการประยุกต์ใช้กับสังคมไทย
2.    พัฒนาเครือข่ายการจัดการความรู้อย่างกว้างขวาง เพื่อให้เกิดการจัดการความรู้ในรูปแบบที่เหมาะสมต่อสังคมไทย ขับเคลื่อนสังคมไทยไปสู่สังคมความรู้ (Knowledge-based Society)  และสังคมเรียนรู้ (Learning Society)   สู่สังคมปัญญาและคุณธรรม  โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือสุขภาวะของสังคม ของท้องถิ่น ของชุมชน และของบุคคล
3.    ร่วมกับภาคีเครือข่าย ในการพัฒนาขีดความสามารถการจัดการความรู้ของสังคมไทยในบริบทต่างๆ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรมความเห็น (0)