สาระน่ารู้เรื่องปาล์มน้ำมัน ( ตอนที่ 8 )

ความสำคัญในการใช้พันธุ์ปาล์มน้ำมันที่ดี
ความสำคัญในการใช้พันธุ์ปาล์มน้ำมันที่ดี

                พันธุ์ปาล์มน้ำมันที่ดี  หมายถึง  พันธุ์ปาล์มน้ำมันที่ผ่านกระบวนการปรับปรุงพันธุ์  ที่สามารถยืนยันได้ว่าเป็นพันธุ์ที่ให้ผลผลิตน้ำมันต่อหน่วยพื้นที่ต่อหน่วยระยะเวลาสูง   และสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมในแหล่งปลูกได้ดี   รวมทั้งมีลักษณะทางการเกษตรอื่นๆ  ที่เหมาะสม  เช่น  มีการเจริญเติบโตด้านความสูงช้า  ความยาวใบไม่สั้นหรือยาวเกินไป   ลำต้นอวบสมบูรณ์  เป็นต้น
                ปัจจุบันพันธุ์ปาล์มน้ำมันที่นิยมปลูกเป็นการค้า  จัดเป็นพันธุ์ลูกผสมแบบเทเนอรา  ที่ต้องผ่านกระบวนการในการปรับปรุงพันธุ์แล้ว  ซึ่งมีขั้นตอนสำคัญ ๆ  สรุปได้ดังนี้
1.       ต้องมีการคัดเลือกต้นแม่พันธุ์แบบดูรา  และพ่อพันธุ์แบบพิสิเฟอรา  ที่มีลักษณะที่ดี  จากประชากรที่ผ่านการปรับปรุงมาแล้ว
2.       ต้องมีขั้นตอนและวิธีการในการผสมพันธุ์ระหว่าง  ต้นแม่พันธุ์แบบดูรา  และต้นพ่อพันธุ์แบบพิสิเฟอรา  อย่างถูกต้อง  เพื่อให้ได้ลูกผสมแบบเทเนอราที่ถูกต้อง  เพื่อนำมาทดสอบผลผลิต  และความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมต่อไป
3.       ลูกผสมเทเนอราจากข้อ  2   ต้องใช้วิธีการทดสอบที่เชื่อถือผลการทดสอบได้
4.       ต้องมีวิธีการผลิตเมล็ดพันธุ์ดีที่ได้มาตรฐาน
5.       เมล็ดพันธุ์ที่ได้จากข้อ  4   ต้องนำมาเพาะงอก   และเลี้ยงดูกล้าปาล์มในระยะกล้าอย่างถูกวิธีการ   โดยต้องมีการคัดทิ้ง   และทำลายต้นกล้าปาล์มที่ผิดปกติ  หรือไม่แน่ใจว่าจะเป็นลักษณะปกติ   รวมทั้งต้นกล้าปาล์มที่ไม่สมบูรณ์   เพราะหากนำต้นกล้าปาล์มเหล่านี้ไปปลูก  จะมีผลกระทบต่อการให้ผลผลิตของปาล์มน้ำมันอย่างมาก
อ.ประสาทพร กออวยชัย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน chumphon mjuความเห็น (0)