คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เป็นกระบวนการเรียนรู้รูปแบบที่มีการโต้ตอบปฏิสัมพันธ์  โดยผู้เรียนสามารถศึกษาหาความรู้ได้ด้วยตัวเอง โดยมีลักษณะการทำงานรูปแบบสื่อประสม เช่น ตัวอักษร ภาพเคลื่อนไหว เสียง เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความสนใจที่จะเรียนรู้