บทบาทของภาควิชาการและประชาสังคมในภาวะการเมืองในปัจจุบัน

            (12 มี.ค. 49) ไปร่วมประชุมชน เรื่อง “บทบาทของภาควิชาการและประชาสังคมในภาวะการเมืองในปัจจุบัน” จัดโดย (1) ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี มหาวิทยาลัยมหิดล (ดร.โคทม อารียา เป็นผู้อำนวยการ) (2) ศูนย์ข่าวสารสันติภาพ มูลนิธิเพื่อการศึกษาประชาธิปไตยและการพัฒนา (ดร.ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ เป็นผู้อำนวยการ) (3) ศูนย์สันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า (นพ.วันชัย วัฒนศัพท์ เป็นผู้อำนวยการ) (4) ศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ดร.อมรา พงศ์ศาพิชญ์ เป็นผู้อำนวยการ) และ (5) เครื่อข่ายพุทธิกา ทั้งนี้ โดยความเอื้อเฟื้อด้านสถานที่ของสำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ดร.โคทม อารียา เป็นประธาน)
            ผู้ดำเนินการประชุม คือ ดร.โคทม อารียา โดยมีผู้เริ่มอภิปรายซึ่งนั่งบนเวทีอีก 3 คน ได้แก่ นพ.วันชัย วัฒนศัพท์ ดร.อมรา พงศ์ศาพิชญ์ และผม (ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม) ซึ่งเป็นประธานกรรมการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
            ทางผู้จัดการประชุมในอัดสำเนาบทความที่ผมเขียน เรื่อง “‘สันติวิธี’ กับทางออกจากวิกฤตสังคมไทย” แจกผู้เข้าประชุมด้วย ผู้เข้าประชุมมาจากภาควิชาการและภาคประชาสังคมเป็นหลัก รวมประมาณ 50 คน
            ที่ประชุมได้แสดงความเห็นกันหลากหลาย รวมถึงการใช้กระบวนการ “สันติวิธี” การมี “คนกลาง” ช่วยเอื้ออำนวยและหรือเป็น “ร่มบารมี” ฯลฯ
            ที่ผมเห็นว่ามีความสำคัญและน่าสนใจเป็นพิเศษ คือข้อเสนอให้บุคคลในภาควิชาการ (คณาจารย์มหาวิทยาลัย ฯลฯ) มีบทบาทในเรื่องการให้ข้อมูล ความรู้ การเผยแพร่ความรู้รวมถึงข้อเท็จจริงและความเป็นจริงต่างๆ ตลอดจนการจัดการความรู้ ให้แก่ประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศ ซึ่งคณาจารย์มหาวิทยาลัยก็กระจายตัวทั่วประเทศอยู่แล้ว อันเป็นวิธีช่วยให้ประชาชนทั่วประเทศโดยเฉพาะประชาชนฐานรากมีความรู้ความเข้าใจเท่าทันการเปลี่ยนแปลงและความเป็นไปในสังคม ทั้งเป็นการปูพื้นฐานที่ดีให้กับการเป็นสังคมประชาธิปไตยที่เป็นอารยะ เจริญ ก้าวหน้า และมั่นคง ไปพร้อมกัน

ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม
14 มี.ค. 49

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรมความเห็น (0)