1.1  ความคาดหวัง    อยากสร้างสื่อ  มัลติมีเดีย  ทุกกลุมสาระ  และนำไปขยายผลให้กับบุคลากรในโรงเรียนได้

1.2  อยากได้การผลิตสื่อที่แตกต่างจากของเดิมที่เห็นอยู่ทั่วไป  อยากให้สื่อมีความโดดเด่น  และเป็นที่ยอมรับของคนทั่วไป

1.3  อยากเรียนอะไรก็ได้ที่ทำให้ตัวเราพัฒนาขึ้นทั้งหมด

2.  มีความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ช่วยสอนอยู่ในระดับปานกลาง

3.  จะนำไปพัฒนาตนเอง  และพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีความเหมาะสมกับโรงเรียนในฝัน  และจะนำผลไปขยายให้กับบุคลากรในสถานศึกษาได้ทำสื่อครบ  8  กลุ่มสาระ