การเขียนอ้างอิง

การเขียนอ้างอิงในรายงาน

การเขียนอ้างอิงในรายงาน

 เป็นการบอกแหล่งที่มาของข้อมูลสำหรับงานเขียนทางวิชาการ ทุกประเภท ทั้งการเขียนรายงาน การทำภาควิทยานิพนธ์ หรือวิทยานิพนธ์ ซึ่งเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงคุณภาพ ความน่าเชื่อถึอ เป็นการแสดงมารยาททางวิชาการ เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านที่จะไปศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม

รูปแบบการอ้างอิงสื่อประเภทต่างๆ

    1. การอ้างอิงจากเอกสารสิ่งพิมพ์ภาษาไทย

ให้ระบุชื่อ นามสกุลผู้แต่ง ปีที่พิมพ์ และเลขหน้าที่อ้างถึง   ดังนี้

             ...... (ผู้แต่ง ปีที่พิมพ์ : หน้าที่อ้างถึง )

ตัวอย่าง

            .......( อารี พันธ์มณี 2550 : 55 )

        ผู้แต่งมีฐานันดรศักดิ์ บรรดาศักดิ์ สมณศักดิ์  ให้ลงคำหน้านาม ไว้หน้าชื่อด้วยตามปกติ

           (สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  2536: 351 )

           (  พระราชนิโรธรังสี (เทสก์  เทสรังสี ) 2536 :181 )

        ผู้แต่งใช้นามแฝง  ให้ลงชื่อนามแฝงนั้น

                     ( น.ณ. ปากน้ำ 2525: 82 )

         

        หรือถ้าต้องการเน้นชื่อเจ้าของเอกสารขึ้นก่อนข้อความที่จะอ้างถึงก็ได้

           ผู้แต่ง ( ปีที่พิมพ์ : หน้าที่อ้างถึง) .........

ตัวอย่าง

         ไชยยศ เรืองสุวรรณ (2550: 25 ) กล่าวว่า.........

     แต่ในกรณีที่ผู้รายงานอ้างถึงงานเขียนของผู้อื่นโดยการสรุปเนื้อหา หรือแนวคิดทั้งเล่ม ให้ลงเฉพาะผู้แต่ง และปีพิมพ์ไนวงเล็บโดยไมต้องระบุเลขหน้ากำกับ

ตัวอย่าง

           ( สังคม  ภูมิพันธุ์ 2550 )

     2. การอ้างอิงจากโสตทัศนวัสดุ

       ให้ระบุชื่อผู้ผลิต ประเภทของวัสดุที่อ้างถึงไว้ในวงเล็บและปี่ผลิต ดังนี้

       .........[ ชื่อผู้ผลิต ( ประเภทของวัสดุ) ปีที่ผลิต

     3.การอ้างอิงจากรายการวิทยุ หรือโทรทัศน์

       ให้ระบุชื่อผู้พูด สถานีที่ออกอากาศ วัน เดือน ปี ที่ออกอากาศไว้ในวงเล็บ  ดังนี้

      .........(ไตรภพ  ลิมปพัทธ์  ไทยทีวีสีช่อง 3 : 21 ธันวาคม 2550 )

     ถ้าไม่ปรากฎชื่อผู้พูดให้ชื่อรายการแทน

    4. การอ้างอิงจากการสัมภาษณ์

     ให้ระบุชื่อผู้ให้สัมภาษณ์ (สัมภาษณ์ ) วัน เดือน ปี ที่สัมภาษณ์

ตัวอย่าง    ........[ จรูญ  ถาวรจักร ( สัมภาษณ์ )  4 กรกฎาคม 2550 ]

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

คำสำคัญ (Tags)#การเขียนอ้างอิง

หมายเลขบันทึก: 189349, เขียน: 21 Jun 2008 @ 11:59 (), แก้ไข: 23 Jun 2012 @ 12:59 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)