การใช้เครื่องมือเขียนแบบพื้นฐาน

Borom007
การใช้เครื่องมือ

 

1. ชื่อผู้เสนอ  Best  Practiec   

นายบรม  สุรมิตร  และคณะนักเรียนที่ปรึกษา ม. 6/4

โรงเรียนอ่างศิลา   อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี  เขต 3 โทรศัพท์   045-850424

2. สนองนโยบาย สพฐ. ด้าน( ü ) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา (ด้านการจัดการเรียนการสอน)

3. สภาพปัญหาและความจำเป็น   

                งานช่างเป็นวิชาที่ผู้เรียนคิดว่าเรียนแล้วไม่สนุกและลำบากครูและมีผลสัมฤทธิ์การเรียนต่ำจึงจัดการเรียนในรูปแบบโครงงานที่ผลิตสื่อการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นมาใหม่เพื่อใช้เป็นนวัตกรรมบูรณาการการเรียนการสอนรายวิชางานช่าง  โดยที่เด็กสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ  ทำให้กลุ่มสาระการงานอาชีพ จึงได้คิดหาทางแก้ไขที่ทำได้คือการที่จะต้องทำให้นักเรียนเปลี่ยนความรู้สึกจากที่ว่าวิชางานช่างเป็นวิชาที่ยากเรียนแล้วเครียด  น่าเบื่อหน่ายมาเป็น  วิชางานช่างเป็นวิชาที่เรียนแล้วสนุก  มีความน่าสนใจ  มีการผ่อนคลายความเครียด  และเป็นการสร้างจินตนาการทางการคิดที่กว้างไกล  โดยหาวิธีการที่จะช่วยให้นักเรียนรัก หรือ เรียนงานช่างมากยิ่งขึ้น นั่นเอง 

                ศิลปะถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่สามารถนำมาบูรณาการกับงานช่างและดึงดูดความสนใจของนักเรียนให้มีความชอบที่จะเรียนมากขึ้น

เพราะศิลปะเป็นวิชาที่ไม่มีผิดไม่มีถูก ทุกคนสามารถเรียนได้ และส่วนใหญ่มีความชอบอยู่แล้วเป็นทุนเดิม

วิชางานช่างและศิลปะมีความเกี่ยวข้องกันอย่างแยกไม่ออกเลยทีเดียว  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในออกแบบและประดิษฐ์ชิ้นงาน  ซึ่งถือว่าเป็นพื้นฐานของงานช่างและศิลปะก็ว่าได้  ดังนั้นในการเรียนการสอนเนื้อหาวิชางานช่างในส่วนของการออกแบบเหยื่อปลอมที่ใช้ในการตกปลาในแห่ลงธรรมชาติ ก็น่าจะใช้กิจกรรมเกี่ยวกับศิลปะที่เกิดจากสีสัน มุม แสง ฯลฯ  มาให้นักเรียนปฏิบัติในรูปแบบต่าง ๆ   เช่น  ออกแบบเหยื่อตกปลาจากวัสดุธรรมชาติ  การลงสี  การจัดองค์ประกอบสัดส่วนของเหยื่อ  ขนาด  น้ำหนักและศูนย์ถ่วง  ฯลฯ

กิจกรรมงานช่างกับศิลป์เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ทำให้นักเรียนได้ใช้ทักษะสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมคือนำความรู้ทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาสร้างจินตนาการ  สร้างรูปทรงในมิติต่าง   เช่น ( 2  มิติ , 3 มิติ ) และช่วยให้มองเห็นความงามของสิ่งที่ตนเองสร้างขึ้น ทำให้เกิดความชื่นชมกับผลงานและสิ่งแวดล้อม  ช่วยให้นักเรียนมีสมองที่จะพัฒนาไปพร้อมกันทั้งสองซีก  ซึ่งเป็นหน้าที่ของสมองซีกขวาในการฝึกฝนทางศิลปะ สมองซีกซ้ายในการคำนวณและคิดวิเคราะห์  อันจะนำมาซึ่งความคิดสร้างสรรค์ที่หลากหลายและความสนุกสนานในการเรียนอีกด้วย 

 

4. กระบวนการพัฒนา Best  Practiec  

                4.1  วัตถุประสงค์และเป้าหมาย  Best  Practiec 

1.เพื่อให้นักเรียนได้ผ่อนคลายความเครียด

2.เพื่อสร้างให้เกิดจินตนาการและมีความชื่นชมต่อสิ่งต่างๆ  ในโลกได้มากยิ่งขึ้น

3.เพื่อให้สร้างความสัมพันธ์งานช่างในเชิงศิลปะกับสิ่งแวดล้อม

4.เพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนในเรื่องการออกแบและงานประดิษฐ์

                4.2   การออกแบบ Best  Practiec 

                                แนวคิดสำคัญของการออกแบบกิจกรรม คือ การสร้างเหยื่อที่มีลักษณะคล้ายกับธรรมชาติ จะช่วยให้นักเรียนไม่เบื่อหน่าย และได้ศึกษาจากเอกสารต่าง ๆ ตลอดจนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ.2544 พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2542  และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 2545  การเรียนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและสอบถามผู้รู้  จึงได้รวบรวมข้อมูลมาออกแบบ มัจฉามายา  (Best  Practiec)

                        หลังจากได้ศึกษาเนื้อหา เรื่องการออกแบบและ การประดิษฐ์อย่างเข้าใจแล้ว จึงได้คิดค้นหาวิธีที่จะทำให้ปัญหาความไม่เข้าใจ  สับสน  เบื่อหน่าย  ไม่สนุก  ในการเรียนลดน้อยลง  จึงได้นำเนื้อหาเรื่องการออกแบบเหยื่อปลอมมาประดิษฐ์เป็น Best  Practiec  ของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลบยี เพื่อนำมาใช้แก้ปัญหาการเรียนการสอนเรื่องงานช่าง

วัสดุอุปกรณ์

1. กระดาษ A4

2. กระดาษ 100 ปอน์ด

3. เส้นลวดสปริง

4. เบ็ดสองทาง

5. ดินสอหรือปากกา

6. เลื่อยตัดโลหะ

7. อุปกรณ์ต่อเชื่อมระหว่างเหยื่อ

8. สีสเปรย์

                                วิธีประดิษฐ์อุปกรณ์

                                1.ค้นคว้าจากหนังสือตกปลา , นิตยสารตกปลาต่างๆ   

   โครงงานช่างและ หนังสือแบบเรียนการเขียนแบบพื้นฐานม.4  - 5   

2.รวบรวมข้อมูลต่างๆ  แล้วนำมาเรียบเรียงเรื่องที่จะทำรายงานออกแบบ Best  Practiec

   ให้ตรงกับหัวข้อหลักการออกแบบรูปทรง 3มิติ

3.เขียนรายงานออกแบบ Best  Practiec  เนื้อหาที่      รวบรวมได้  เรียงตามหัวข้อ

4.เริ่มจากการออกแบบลวดลายต่าง ๆ ที่จะทำงานออกแบบเหยื่อตกปลาปลอม

โดยใช้หลักการของงานช่างเพื่อที่จะลงมือทำซึ่งมีความคิดเกี่ยวกับเส้นโค้งที่เกิดจากเส้นตรงหรือเกิดจากเส้นโค้ง   ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นในการออกแบบเหยื่อ  สำหรับเส้นโค้งนี้ได้กลายเป็นสิ่งที่ได้รับความนิยม เหมือนงานศิลปะทั่วไปที่หาได้จากร้านขายเครื่องหัตถกรรม และลายต่าง ๆ จากร้านวัสดุก่อสร้างเพื่อให้เกิดจินตนาการเพื่อเป็นแบบในการทำงานออกแบบ Best  Practiec  ซึ่งเรื่องที่ศึกษาค้นคว้ามีดังนี้ 

1)   กำหนดจุด  2   จุด  บนเส้นตรงสองเส้นประกอบกันเป็นมุมฉากให้แต่ละจุด

ห่างกัน  5 - 10 เซนติเมตร  ใส่ตัวเลขบนเส้นตรงจากจุดที่ 1- 2     ลากเส้นตรงเชื่อม  

จุด  1  กับ  2  ทำมุมฉากขึ้นทั้งสองด้านแล้วกำหนดสัดส่วนของเหยื่อเป็น 3 ส่วน  ตามลำดับ

 

-          ทดลองทำกับเส้นตรงที่ประกอบกันเป็นมุมที่มีขนาดต่าง ๆ  กัน เช่น 30  , 45  ,60 , 90

        เป็นต้น          

-          นำลวดลายที่ออกแบบมาเติมให้เป็นงานศิลป์โดยยึดรูปแบบที่เหมือนธรรมชาติ โดยใช้หลักการในข้อ  1

-          ใช้ความลาดเอียงตามหลักพลศาสตร์   สร้างภาพต่าง ๆ  ขึ้นโดยใช้จินตนาการสร้างภาพให้สามารถเคลื่อนไหวที่คล้ายกับเหยื่อธรรมชาติมากที่สุด

2)        นำวัสดุที่สามารถลอยตัวบนผิวน้ำได้ดีมาทำเป็นรูปทรงตามเหยื่อที่ออกแบบไว้  ใช้สีตกแต่งตามลักษณะของเหยื่อธรรมชาติ

ใช้ความรู้นี้ทำแบบเชื่อมโยงในงานช่างออกแบบ ยึดรูปหลักการความสัมพันธ์กับงานศิลปะและรูปแบบ อื่น     ที่น่าสนใจ

4.3      ผลการใช้  Best  Practiec 

 Best  Practiec มัจฉามายา เป็นเทคนิคการสอนลานช่างเรื่องการออกแบบและประดิษฐ์

แบบรูปต่าง ๆ มีทั้งการกำหนดขนาน  การสะท้อน  การหมุน  เป็น Best  Practiec ที่ใหม่แปลกและมีประสิทธิภาพยิ่ง สามารถพัฒนาผู้เรียนให้พัฒนาได้ทั้งความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการและเจตคติที่ดีต่อการเรียนงานช่าง

จากการทำ Best  Practiec มัจฉามายา พอสังเขป  ทำให้เห็นความเป็นเลิศของช่างออกแบบ

มากขึ้น และสามารถสร้างความงดงามควบคู่กันกับความรู้ทางช่างนำมาเชื่อมโยงเป็นรูปแบบต่าง ๆ และเป็นงานบูรณาการเชิงช่างจากรูปแบบทั่วไปเพื่อนำไปเป็นสื่อในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชางานช่าง 

5. การเผยแพร่  Best  Practiec 

                5.1  การแก้ปัญหาหรือการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน

                                จากผลที่ได้รับ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนดีขึ้น มีการแลกเปลี่ยนกันระหว่างนักเรียนเพิ่มขึ้น  และนักเรียนมีเจตคติที่ดีในการเรียนนักเรียนสามารถใช้ทักษะ กระบวนการคิด  วิเคราะห์  สังเคราะห์จากวิธีการเรียนนี้นำมาพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชางานช่างเพิ่มเติมในภาพรวมให้ดีขึ้นได้ 

                5.2 การยอมรับและการเผยแพร่

                                จากการทำ Best  Practiec มัจฉามายา ได้สร้างและพัฒนาตามบริบทของโรงเรียนในฝัน

ชั้นนำ   ได้เผยแพร่ทั้งในและนอกโรงเรียน  และในการประชุมครูภายในกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

จากการแสดงนิทรรศการระดับโรงเรียนร่วมกับกลุ่มสาระอื่นๆในโรงเรียนอ่างศิลา อำเภอพิฐูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานี  และการแสดงผลงานนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพเทคโนโลยีของโรงเรียน ปีการศึกษา 2550 รวมทั้งผู้สนใจที่มาเยี่ยมชมผลงานนักเรียนที่โรงเรียน    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

        

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน งานเขียนแบบ

คำสำคัญ (Tags)#kmobec

หมายเลขบันทึก: 188318, เขียน: 16 Jun 2008 @ 11:25 (), แก้ไข: 23 Jun 2012 @ 23:50 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 3, อ่าน: คลิก


ความเห็น (3)

IP: xxx.172.161.14
เขียนเมื่อ 

หวัดดี นะ

ไม่มีไร อ่า ^ ^

เขียนเมื่อ 

อยากจะทำงานวิจัยเกี่ยวกับงานสอนเรื่องการเขียนแบบและอ่านเบื้องต้น แต่ยังขาดข้อมูลหลายอย่าง ตัวอย่างและหัวข้อเรื่องที่จะทำ

ขอรบกวนด้วยจักขอบพระคุณอย่างสูง

ครูเอ
IP: xxx.128.113.11
เขียนเมื่อ 

อยากให้ลงรูปภาพประกอบด้วย อ่านขั้นตอนการทำแล้วสนใจแต่ยังนึกภาพไม่ชัดเจน ขอความกรุณาด้วย ขอบคุณครับ