การพัฒนากิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม ยิ้มง่ายไหว้สวยแบบร่วมคิดร่วมทำ

คุณกิจ  นายวิชัย  ปุรัน

คุณลิขิต  1  นายประสพสุข  สุวรรณ

คุณลิขิต   2  นายประวิตร  ยศพิมพ์

คุณลิขิต   3  นายสุรินทร์  แก้วชูฟอง

คุณลิขิต  4  ว่าที่ พ.ต. ณัฏฐพล  ตันมิ่ง

คุณอำนวย   นายเดช  ปาจรียานนท์

 

ผมได้รับตำแหน่งรองผู้อำนวยการ รับผิดชอบฝ่ายบริหารวิชาการของโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา  ซึ่งมีผู้เกี่ยวข้องสำคัญ ได้แก่หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  ซึ่งผมคิดว่าการจะทำให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ประสบผลสำเร็จนั้น การพัฒนาทีมงาน  เป็นสำคัญที่สุด  ดังนั้นการบริหารฝ่ายวิชาการ  จึงจัดให้มีการประชุม  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  ทุกวันอังคาร  เพื่อร่วมคิด ร่วมทำ  ในการพัฒนาเมื่อมีนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการส่งเสริมลัษณะด้านคุณธรรมของนักเรียน  กิจกรรม ยิ้มง่าย ทักทายกัน  จากการระดมความคิดของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  ได้ร่วมจัดทำรูปแบบ  เพื่อให้กิจกรรมนี้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางปฏิบัติอย่างแท้จริง  โดยใช้รูแบบง่ายๆ คือ

1.  ให้ครู และบุคลากรทารศึกษาแสดงเป็นแบบอย่างก่อนโดยให้มีการไหว้ทักทายกันทุกครั้ง

2.  ให้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมของนักเรียนให้มีพฤติกรรมยิ้มง่ายทักทายกัน ได้รูปแบบกิจกรรม ดังนี้

-  มีคณะกรรมนักเรียนไปยืนตามจุดต่างๆ  เพื่อแสดงการยิ้มง่าย ทักทายกันที่ถูกต้อง

-  แต่งเพลง จัดนิทรรศการเพื่อรณรงค์ให้เกิดพฤติกรรมตามกิจกรรมยิ้มง่าย  ทักทายกัน

           จากการดำเนินงานกิจกรรมดังกล่าว ตลอดปีการศึกษา 2550  ทำให้ครู บุคลากรของโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา  เกิดพฤติกรรมด้านคุณธรรม  จริยธรรม  มีการยิ้ม ทักทายกัน  อย่างทั่วถึง เกิดบรรยากาศที่ดีที่อยู่ร่วมกัน การทำงานร่วมกัน ส่งผลต่อการพัฒนาด้านอื่นๆ อย่างมากมาย  เป็นที่ชื่นชมของชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ทางโรงเรียนได้จัดทำรูปแบบการดำเนินกิจกรรม  ยิ้มง่าย  ไหว้สวย  เป็น Best  pracite  แล้วส่งเข้าประกวดจนได้รับรางวัล ระดับจังหวัดเลย ระดับภาคและระดับประเทศ