ยิ้มง่ายไหว้สวย

ยิ้มง่ายไหว้สวย

การพัฒนากิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม ยิ้มง่ายไหว้สวยแบบร่วมคิดร่วมทำ

คุณกิจ  นายวิชัย  ปุรัน

คุณลิขิต  1  นายประสพสุข  สุวรรณ

คุณลิขิต   2  นายประวิตร  ยศพิมพ์

คุณลิขิต   3  นายสุรินทร์  แก้วชูฟอง

คุณลิขิต  4  ว่าที่ พ.ต. ณัฏฐพล  ตันมิ่ง

คุณอำนวย   นายเดช  ปาจรียานนท์

 

ผมได้รับตำแหน่งรองผู้อำนวยการ รับผิดชอบฝ่ายบริหารวิชาการของโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา  ซึ่งมีผู้เกี่ยวข้องสำคัญ ได้แก่หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  ซึ่งผมคิดว่าการจะทำให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ประสบผลสำเร็จนั้น การพัฒนาทีมงาน  เป็นสำคัญที่สุด  ดังนั้นการบริหารฝ่ายวิชาการ  จึงจัดให้มีการประชุม  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  ทุกวันอังคาร  เพื่อร่วมคิด ร่วมทำ  ในการพัฒนาเมื่อมีนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการส่งเสริมลัษณะด้านคุณธรรมของนักเรียน  กิจกรรม ยิ้มง่าย ทักทายกัน  จากการระดมความคิดของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  ได้ร่วมจัดทำรูปแบบ  เพื่อให้กิจกรรมนี้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางปฏิบัติอย่างแท้จริง  โดยใช้รูแบบง่ายๆ คือ

1.  ให้ครู และบุคลากรทารศึกษาแสดงเป็นแบบอย่างก่อนโดยให้มีการไหว้ทักทายกันทุกครั้ง

2.  ให้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมของนักเรียนให้มีพฤติกรรมยิ้มง่ายทักทายกัน ได้รูปแบบกิจกรรม ดังนี้

-  มีคณะกรรมนักเรียนไปยืนตามจุดต่างๆ  เพื่อแสดงการยิ้มง่าย ทักทายกันที่ถูกต้อง

-  แต่งเพลง จัดนิทรรศการเพื่อรณรงค์ให้เกิดพฤติกรรมตามกิจกรรมยิ้มง่าย  ทักทายกัน

           จากการดำเนินงานกิจกรรมดังกล่าว ตลอดปีการศึกษา 2550  ทำให้ครู บุคลากรของโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา  เกิดพฤติกรรมด้านคุณธรรม  จริยธรรม  มีการยิ้ม ทักทายกัน  อย่างทั่วถึง เกิดบรรยากาศที่ดีที่อยู่ร่วมกัน การทำงานร่วมกัน ส่งผลต่อการพัฒนาด้านอื่นๆ อย่างมากมาย  เป็นที่ชื่นชมของชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ทางโรงเรียนได้จัดทำรูปแบบการดำเนินกิจกรรม  ยิ้มง่าย  ไหว้สวย  เป็น Best  pracite  แล้วส่งเข้าประกวดจนได้รับรางวัล ระดับจังหวัดเลย ระดับภาคและระดับประเทศ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

คำสำคัญ (Tags)#km#ยิ้มง่ายไหว้สวย

หมายเลขบันทึก: 187009, เขียน: 09 Jun 2008 @ 09:50 (), แก้ไข: 23 Jun 2012 @ 19:36 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)