ประกันคุณภาพภายใน มศก.


IQA

มศก. ได้ดำเนินการและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาอย่างต่อเนื่อง  และพยายามสร้างความเข้าใจแก่ผู้ปฏิบัติเพื่อไม่ให้เป็นภาระงานที่เพิ่มขึ้น  คือ ผู้ปฏิบัติต้องนำระบบประกันคุณภาพฯ ไปใช้ให้เป็นระบบ ครบวงจร เช่น วงจร  P D C A โดยสอดแทรกอยู่ในกระบวนการทำงานเป็นประจำสำนักงานประกันฯ มีการติดตามข้อมูลและพร้อมที่จะเข้าไปร่วมแก้ปัญหาและพัฒนาระบบประกันคุณภาพของหน่วยงาน ตามความต้องการของคณะวิชา/หน่วยงาน  

 สำหรับการประเมินคุณภาพภายใน รอบปีการศึกษา พ.ศ. 2550 / ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 นี้ มหาวิทยาลัยได้ยึดตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินตามแนวทางคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  ทุกคณะวิชา/หน่วยงานสนับสนุนวิชาการ และระดับคณะวิชาให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามกลุ่มสาขาวิชา

 อย่างไรก็ตามความสำเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันจะประสบความสำเร็จได้นั้นก็ต้องมาจากการให้ความร่วมมือของทุกฝ่าย และคณะวิชา/หน่วยงาน ที่สำคัญ คือ ผู้ปฏิบัติในบริบทต่าง ๆ ภายใน มศก.

ท้ายนี้....ขอเล่าเกี่ยวกับกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการไปเมื่อเร็วๆ นี้ ....วันพุธที่ 21 พฤษภาคม 2551.. ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาได้จัดโครงการอบรม แนวทางการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาองค์กรด้วย IQA (การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน) เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การทำงานร่วมกัน ทุกคนสามารถรับทราบขั้นตอน วิธีปฏิบัติ การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ที่สะท้อนการนำผลการประเมินไปพัฒนา สามารถวิเคราะห์เกณฑ์การประเมิน และนำมาพัฒนางาน อีกทั้งได้มีการนำเสนอการสาธิตการพัฒนาระบบโปรแกรมฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยศิลปากร ท่านที่สนใจสามารถเข้าเยี่ยมชมได้ที่เวปไซต์  http://www.research.su.ac.th

หมายเลขบันทึก: 184746เขียนเมื่อ 27 พฤษภาคม 2008 07:00 น. ()แก้ไขเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2012 17:15 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (1)

อยากทราบว่าการเก็บข้อมูลตัวบ่งชี้ 2.9 สำหรับทำ SAR ปีการศึกษา 2551 ให้ใช้ข้อมูลบัณฑิตที่ได้งานทำภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากที่สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2551 นั้น หมายถึงข้อมูลของนักศึกษาที่กำลังจะจบในปีการศึกษา 2551 นี้ (รับปริญญา ก.ค. 52) ใช่หรือไม่ (ซึ่งจากการอบรมอาจารย์ได้ให้ข้อเสนอแนะว่าให้ใช้ข้อมูลการติดตามผลของนักศึกษาที่จบปีการศึกษา 2550 ได้)

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา
และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี