โครงการลดรายจ่าย/เพิ่มรายได้

pensiri ngamjit
ลดหรือเพิ่ม

                 วิชาสังคมศึกษาเป็นวิชาที่เกี่ยวกับชีวิต  โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นแนวคิด

ที่ชี้ถึงแนวทางการดำรงอยู่และการปฏิบัติตน ที่เรียกว่า พอเพียง  ดังนั้นการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน

จึงคิดเสมอว่า ประโยชน์ต้องเกิด  ความสุขต้องมี   ในปีการศึกษา  2550  ดิฉันได้รับมอบหมายให้ดำเนินการเรื่องหนึ่งโรงเรียน  หนึ่งนวัตกรรม  จึงออกแบบนวัตกรรม 6  เพียงพอ  สู่  ความพอเพียง  6  กิจกรรมนี้  แบ่งเป็น

3  ระยะ ระยะที่ 1 จุดประกาย ประกอบด้วย  วิเคราะห์กิจกรรมที่ชื่นชอบ  โครงงานพอเพียง  24  ชั่วโมง  ระยะที่ 2

ตอกเสาเข็ม  ประกอบด้วย  โครงการลดรายจ่าย / เพิ่มรายได้  บทความเศรษฐกิจพอเพียงและกิจกรรมเสริม  ได้แก่

บัตรอวยพรวันแม่  สมุดบันทึกความดี บัญชีรายรับ-รายจ่ายและบันทึกการอ่าน ระยะที่ 3 ขยายผล จัดโครงการวัยรุ่น

ผู้นำเศรษฐกิจพอเพียง  ทุกกิจกรรมจะนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3  ห่วง 2  เงื่อนไข  มาเป็นกรอบดำเนินการเพื่อชีวิตที่สมดุล มั่นคงและยั่งยืน สำหรับกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับ การศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพผู้เรียนคือ โครงการลดรายจ่าย/เพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัว เป็นการศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ที่อยู่ใกล้ตัวผู้เรียนมากที่สุด ง่าย  ทำได้และท้าทาย อันดับแรกให้ผู้เรียนเลือกว่าจะทำอะไร ที่มีหลักฐานนำมาแสดงได้  ส่วนใหญ่ผู้เรียน

จะเสนอ รายจ่าย ค่าไฟฟ้า  ค่าน้ำประปา  ค่าโทรศัพท์ ให้ผู้เรียนตัดสินใจเลือกทำกิจกรรม  1 กรณีโดยนำใบเสร็จเดือนพฤษภาคมเป็นจุดเริ่มต้น  ตัวอย่างการลดรายจ่ายค่าไฟฟ้า มีการประชุมสมาชิกภายในครอบครัว อภิปราย แสดงความคิดเห็น ลงมติแนวทางการปฏิบัติ  บันทึกการประชุมเป็นหลักฐาน  สำรวจเครื่องใช้ไฟฟ้า  เวลาที่ใช้  แล้วดำเนินการภายใน 4  สัปดาห์ เมื่อสิ้นเดือน นำใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้ามาเปรียบเทียบกัน  ได้ผลอย่างไร และถ้าหากเป็นไปได้ให้ขยายผลสู่ชุมชนคือ เพื่อนบ้าน / ญาติด้วย  แล้วเขียนรายงานส่ง  ตัวอย่างรายงานของผู้เรียน  ประกอบด้วย ปก  คำนำ  สารบัญ  ความร่วมมือ ร่วมใจ ใบเสร็จค่าไฟฟ้าเดือนพฤษภาคม 2550  สำรวจเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน  ประชุมสมาชิกภายในครอบครัว  วางแผนประหยัดไฟฟ้า 4  สัปดาห์  ใบเสร็จค่าไฟฟ้าเดือนสิงหาคม 2550  เปรียบเทียบค่าไฟฟ้าเพิ่ม-ลด  บอกวิธีประหยัดไฟฟ้า  ความคิดเห็นของผู้ปกครอง  หลักฐานการขยายผลสู่ชุมชน(ใบเสร็จค่าไฟฟ้า รวมทั้งความคิดเห็น)  แล้วยังแถม สิ่งดีดีมาฝากจาก Google.Com  ( สิ่งนี้ผู้เรียนค้นคว้ามาเพิ่ม)  ผลจากการศึกษาแหล่งเรียนรู้ของผู้เรียนชิ้นนี้  สะท้อนให้เห็นถึงการเพิ่มศักยภาพผู้เรียน  ทั้งที่ เป็นรูปธรรม และนามธรรม  (บรรยากาศ  ความอบอุ่น

ของครอบครัว และญาติ  รวมทั้งความสัมพันธ์กับเพื่อนบ้าน))

นวัตกรรม    6  เพียงพอ สู่ ความพอเพียง  นี้  ได้รับการคัดเลือกจากเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์  เขต 1

ไปนำเสนอในงาน  Symposium นวัตกรรม  2007 : จากกลยุทธ์สู่คุณภาพนักเรียน ที่โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย  เมื่อวันที่ 14-15  กันยายน  2550  และเมื่อวันที่  5 พฤษภาคม  2551  เป็นวิทยากรบรรยาย  เรื่อง แนวการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม ในโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา รุ่นที่ 2   ระดับมัธยมศึกษา   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์  เขต 1 ด้วย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน penmuteach

คำสำคัญ (Tags)#แลกเปลี่ยนเรียนรู้

หมายเลขบันทึก: 184291, เขียน: 24 May 2008 @ 16:22 (), แก้ไข: 23 Jun 2012 @ 19:39 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)