World class culture.

ชุมชนเป็นรากฐานสำคัญของสังคม ความแข็งแรงของชุมชน จะเป็นความแข็งแรงของทั้งสังคม

               เมื่อเดือนก่อนมีโอกาสได้ไปเยือนโรงกลั่นน้ำมันบางจาก เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ระหว่างองค์กร ทั้งในด้านการจัดการผลผลิตและการบริหารควบคุม มีการบรรยายเรื่องราวต่างๆของบางจากเกือบทุกเรื่องรวมทั้งการชมระบบการผลิตน้ำมัน ที่น่าสนใจมาก เห็นจะเป็นเรื่องการสร้างวัฒนธรรมองค์กรของบางจากที่สืบทอดกันมาตั้งแต่เริ่มและปฏิบัติต่อๆกันมาจนถึงยุคปัจจุบันโดยการให้ความสำคัญกับตัวบุคคลเป็นสิ่งแรกต่อจากนั้นคนจะสร้างทุกๆอย่างให้กับองค์กรภายใต้ความเชื่อมั่นและทัศนคติที่ดีร่วมกันของคนบางจาก คนรุ่นก่อนจะถ่ายทอดประเพณีและความรู้ให้กับคนรุ่นหลังเป็นทอดๆกันไป  เพื่อให้ทุกคนทำงานทดแทนกันได้ในที่สุด และที่ขาดไม่ได้คือนโยบายด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ทุกคนในบางจากได้รับการเรียนรู้ที่จะปฏิบัติและรักษาไปพร้อมกับ     การเจริญเติบโตขององค์กร และที่เหนือสิ่งอื่นใดทุกคนในองค์กรต้องเป็นคนดี อันนี้ผมไม่ได้ถามแต่ทุกคนที่บางจากบอกว่าอย่างนั้น ก็คิดว่าเห็นด้วยเพราะบางจากกลับมารุ่งเรืองได้เพราะทุกคนมีส่วนร่วมเรามาทำความรู้จักกับบางเรื่องของพวกเขาในส่วนที่น่าจะเป็นแบบอย่างของการเรียนรู้ร่วมกัน                                                                                                   
                 บริษัท บางจากฯ (มหาชน) เป็นบริษัทไทยดำเนินธุรกิจน้ำมันครบวงจร ตั้งแต่การตลาด การจัดหา และการกลั่นน้ำมัน โดยมีโรงกลั่นน้ำมันเป็นของตนเอง และมีการดำเนินกิจการภายใต้วัฒนธรรม " พัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนไปกับ สิ่งแวดล้อมและสังคม"   ในด้านการดูแลสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ  ถือว่าสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องความสัมพันธ์ที่เกี่ยวเนื่องกับของคน สัตว์ ต้นไม้ ชีวิตจิตใจที่สมดุล และอยู่ร่วมกัน ดังนั้น การดูแลสิ่งแวดล้อมจึงเป็นความรับผิดชอบของบริษัทฯ ต่อสังคม และเป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคน                               

วัฒนธรรมองค์กร
                           บริษัท: "พัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนกับสิ่งแวดล้อมและสังคม"
                           พนักงาน: "เป็นคนดี มีความรู้ เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น"
วิสัยทัศน์
               เป็นบริษัทไทยชั้นนำ ดำเนินธุรกิจพลังงานและธุรกิจต่อเนื่อง ที่สร้างผลตอบแทนทางธุรกิจที่เป็นธรรมอย่างยั่งยืน มีสำนึกต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม โดยมีการจัดการที่ทันสมัยและมีธรรมาภิบาล ด้วยบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถสูง
               บริษัทฯ กำหนดให้คณะกรรมการบริหารสิ่งแวดล้อมบริหาร และดูแลรับผิดชอบการกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายของการดำเนินการ และการจัดการฝึกอบรมทุกปี   ด้วยประสิทธิภาพของการบริหารและการทำงานที่เน้นประโยชน์ร่วมสร้างกิจการที่มั่นคง และก้าวหน้าด้วยแนวคิดการพึ่งพาตนเอง ตลอดจนสร้างสรรค์วัฒนธรรมของ บริษัทฯ โดยปลูกฝังพนักงานทุกคนประพฤติตนให้ "เป็นคนดี มีความรู้ และเป็น ประโยชน์ต่อผู้อื่น" ภายใน 5 ปี บริษัทฯ สามารถเปลี่ยนกิจการที่ล้มเหลวมาเป็นกำไรระดับ 500-800 ล้านบาทต่อปี เป็น 1 ใน 10 ของบริษัทที่มียอดขายสูงที่สุดของประเทศ ได้รับคำชมเชยจากหลายฝ่ายว่าเป็นแบบอย่างที่ดี        ก้าวต่อไปของบางจากฯ ยังคงสานต่อแนวทาง                " พัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนไปกับสิ่งแวดล้อม และสังคม " โดยร่วมเชื่อมโยงเครือข่ายชุมชนต่างๆเข้าด้วยกัน ให้เกิดเป็น "เครือข่าย เวทีประชาคมเพื่อธุรกิจชุมชน" นำไปสู่การสร้างองค์กรหรือเครือข่ายธุรกิจในระดับจังหวัดจนถึงท้องถิ่น และร่วมผลักดันองค์กรธุรกิจในระดับชาติให้เป็นของประชาชน  
               ชุมชนเป็นรากฐานสำคัญของสังคม ความแข็งแรงของชุมชน จะเป็นความแข็งแรงของทั้งสังคม 
การสนับสนุนให้องค์กรชุมชนได้รวมกลุ่มเพื่อทำธุรกิจ   จึงเป็นความพยายามเล็ก ๆ ทางหนึ่งของบางจากที่หวังให้ชุมชนมี รายได้สามารถเลี้ยงชีพพึ่งตนเองได้ บนวิถีชีวิตที่มีความสุข เพราะเมื่อชุมชนแข็งแรงจะช่วยสร้างความแข็งแรงให้ครอบครัวทำให้พ่อแม่ลูกอยู่ด้วยกันได้        เสริมสร้างรากฐานจริยธรรม การเรียนรู้ และช่วยพัฒนาศักยภาพของคนอย่างแท้จริง ซึ่งจะนำไปสู่ความแข็งแรงของสังคมและของประเทศชาติต่อไป การสร้างธุรกิจชุมชนนี้จะเกิดขึ้นได้ และต่อเนื่องยั่งยืน ต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างกลุ่มชาวบ้าน องค์กรชุมชนต่างๆ และภาคธุรกิจ โดยรัฐเป็นผู้สนับสนุน
               โครงการ "ปั๊มชุมชน" เป็นแนวความคิดของ บริษัท บางจากฯ (มหาชน) ที่จะช่วยให้เกษตรกรในชนบท เป็นเจ้า ปั๊มน้ำมัน ได้ใช้น้ำมันคุณภาพดี ราคายุติธรรม ดำเนินการโดยตัวแทนชุมชนของตัวเอง อันเป็นทิศทางการพัฒนาประเทศของรัฐเพื่อสร้างโอกาส และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศเสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชนให้แข็งแรงพึ่งตนเองได้ จากการดำเนินโครงการ พบว่าปั๊มชุมชนได้ช่วยสร้างโอกาส และการกระจายรายได้แก่เกษตรกรอย่างเป็นรูปธรรม   ในขณะเดียวกันบางจากฯ ก็สามารถขยายตลาดค้าปลีกได้อย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนา คุณภาพผลิตภัณฑ์ควบคู่ไปกับการมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ สังคม
               นอกจากนี้โรงกลั่นน้ำมันบางจากยังเป็นแหล่งศึกษาธรรมชาติสำหรับเยาวชน และครอบครัวด้วยสภาพอากาศที่สะอาดบริสุทธิ์ อุณหภูมิพอเหมาะ และพื้นดินอุดมอาหาร ทำให้โรงกลั่นบางจากกลายเป็นที่อาศัยของนกน้อยใหญ่นับพันตัว เป็นแหล่งศึกษาธรรมชาติในเมืองสำหรับเยาวชน และครอบครัว 

                บทสรุปเกี่ยวกับการจัดการลักษณะที่เป็นอยู่ของบางจากนับว่าประสบความสำเร็จ โดยดูได้จากการเปลี่ยนกิจการที่ล้มเหลวมาเป็น 1 ใน 10 ของบริษัทที่มียอดขายสูงที่สุดของประเทศ            และจากการกำกับดูแลกิจการส่งเสริมให้มีการบริหารธุรกิจที่ดี มีคุณธรรมตามระบบสากล สร้างความสัมพันธ์ที่ดีและเหมาะสมต่อผู้มีผลประโยชน์ ร่วมทุกฝ่ายและสังคม สร้างความเชื่อถือ ความเชื่อมั่นต่อผู้ที่เกี่ยวข้องในสังคมและในระดับประเทศ จนเป็นที่ยอมรับของกลุ่มเกษตรกรที่เป็นชนกลุ่มใหญ่ของประเทศ จึงกล่าวได้ว่าเป็นความสำเร็จของการสืบทอดวัฒนธรรมขององค์กรอย่างงดงาม ไม่น่าแปลกอะไรหากจะเรียกว่าเป็นการจัดการระดับ World Class ที่น่าเป็นแบบอย่างอีกหนึ่ง
ข้อมูลอ้างอิง
www.bangchak.com

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน database-pongsathorn

คำสำคัญ (Tags)#uncategorized

หมายเลขบันทึก: 1837, เขียน: 01 Aug 2005 @ 13:59 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 13:54 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)