งานวิชาการเขียนเว็บไซต์ (ม.6)

K9
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
วิชาการเขียนเว็บไซต์

งานที่มอบหมาย  ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6   ห้อง  1  และ  ห้อง  3

                                              ใบงานที่ 2

คำอธิบาย  ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มๆ  ละ 4 คน เพื่อร่วมกันสืบค้นข้อมูลและศึกษาจาก Website หรือหนังสือในเรื่อง  "กระบวนการพัฒนาเว็บไซต์"  ตามหัวข้อดังนี้

     1.  การวางแผนการทำงาน     2.  การรวบรวมและวิเคราะห์   3. หลักการออกแบและสร้างเว็บไซต์

     4.  การทดสอบและปรับปรุง    5.  การเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์   6.  การพัฒนาเว็บไซต์

กระบวนการจัดทำ   ให้นักเรียนเป็นรูปเล่มรายงานรวมทั้งชื่อสมาชิก

กำหนดส่งวันที่  9  มิถุนายน  พ.ศ.  2551  ในคาบเรียน  ส่งหลังจากนี้ครูจะไม่ขอรับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์การเรียนรู้คอมพิวเตอร์ onlineความเห็น (0)