การประสานงานเป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญยิ่งสำหรับการบริหารงาน เพื่อให้องค์กรทำงานสอดคล้องและร่วมมือกันปฏิบัติงานเพื่อบรรลุถึงจุดมุ่งหมาย   การประสานงาน (Coordinating) การติดต่อกัน การจัดระเบียบวิธีการทำงานให้ทุกคนในหน่วยงานร่วมมือร่วมใจปฏิบิตงาน เพื่อไม่ให้เกิดการทำงานซ้ำซ้อนนกัน ขัดแย้งกัน ช่วยให้คุณภาพของการทำงานได้มาตรฐานตามที่กำหนด ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  ช่วยให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ใหม่ ๆ ในการทำงาน  ช่วยให้การทำงานภายในองค์การสอดคล้องและเป็นไปในแนวทางเดีนวกัน โดยที่ผู้บริหารจะต้องมีหน้าที่คอยประสานงานการปกิบัติงานด้านต่าง ๆให้ดีที่สุด และพยายามหาวิธีการที่ทำให้เกิดการประสานในการทำงานเพื่อให้การทำงานมีประสานกันมากที่สุด

         การประสานงานผู้บริหารต้องตระหนักและให้ความสำคัญกับระเบียบ กฏเกณฑ์ ต้องจัดแผนกงานงานในองค์กรและกำหนดอำนาจหน้าที่ จัดสภาพแวดล้อมให้แก่ผู้ปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม ควรติดตามดูแลและปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและสม่ำเสมอ

         ผู้บริหารจำเป็นผู้ผสานงานที่ดี มีมนุษย์สัมพันธ์สามารถลดความขัดแย้งระหว่างผู้บริหารผู้ปฏิบัติงานได้ และให้ทุกฝ่ายในองค์กรทำงานสัมพันธ์และสอดคล้องกัน มีการประชุมเพื่อแจ้งให้ทราบถึงความก้าวหน้าและการเปปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น โดยการเปลี่ยนแปลงนั้นส่งผลกระทบต่องานในความรับผิดชอบของงานส่วนนั้น  ๆ ทั้งนี้ผู้บริหารจึงมีบทบาทสำคัญในการประสานงานที่จะทำให้ทุกฝ่ายร่วมมือกันทำงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้